Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAlksne, Zenta; Alksnis, Andrejs; Andžāns, Agnis; Daube, Ilga; Docenko, Dmitrijs; Gills, Mārtiņš; Jaunbergs, Jānis; Kauliņš, Juris; Pundure, Irena; Rācene, Laila; Sudārs, Mārtiņš; Štrauss, Jēkabs; Vilks, Ilgonis; Zibens, Ollerts.
dc.date.accessioned2013-06-10T13:32:07Z
dc.date.available2013-06-10T13:32:07Z
dc.date.issued2009-06
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [LZA koresp.loc. Dr.habil.math. A.Andžāns (atbild. redaktors), LZA Dr.astron.h.c. Dr.phys. A.Alksnis, K.Bērziņš, Dr.sc.comp. M.Gills (atbild. red. vietn.), Ph.D. J.Jaunbergs, Dr.phil. R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekr.), Dr.phys. L.Roze, Dr.paed. I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 204 (2009, Vasara). - 64 lpp.: il. ISSN 0135-129Xen_US
dc.identifier.issn0135-129X
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1440
dc.descriptionContents: E.Conners. The Trojan Asteroids ; V.Šmēlings. Men on the Moon! ; E.Bervalds. Astronomical Domes and “Sauna” ; Z.Alksne, A.Alksnis. Sakurai’s Object Fails to Escape Own Dust ; Z.Alksne, A.Alksnis. R CrB Stars Surrounded by Dust Clouds ; M.Gills. April Started with Astronomy ; A.Alksnis. First Stamps Dedicated to Astronomy by Latvia’s Post-Office ; I.Pundure. Arturs Balklavs and Astronomy of Latvia (till 1969) ; M.Sudārs. Satellite Collisions – What Threat Do They Pose? ; I.Vilks. Dwarf Planets Names in Latvian ; Announcement on the 2nd International Symposium on Dark-sky Parks: 14-19 September 2009, Slovenia ; A.Andžāns. The Best Way to Fight Darkness Is to Switch on Light (Interview with Dr.habil.math. Andris Buiķis) ; A.Alksnis. C.B.Stephenson (09.02.1929-03.12.2001) and the Catalogue of Galactic Carbon Stars ; Editorial Board. Astronomer Leonids Roze (20.V 1925 – 1.VI 2009) ; D.Docenko. Spectroscopy of Diffuse Astrophysical Plasma (concluded) ; A.Andžāns, L.Rācene. The 59th Mathematical Olympiad of Latvia ; J.Jaunbergs. Methane in Martian atmosphere ; J.Štrauss. The Universe as Philately Subject (5th continuation) ; A.Andžāns, I.Pundure. First Fifty Years of Infinity or Commemoration of 50 Years of „Zvaigžņotā Debess” (snapshots) ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Summer of 2009.en_US
dc.description.sponsorshipLR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Trojieši ; Cilvēki uz Mēness! ; Astronomiskie kupoli un „sauna” ; Z.Alksne, A.Alksnis. Sakuraja zvaigzne netiek laukā no putekļiem ; A.A. Jaunumi īsumā: Atklāts vistālākais pašlaik zināmais Visuma objekts ; I.P. Jaunumi īsumā: Signāli no liesmojošas gamma staru zvaigznes ; Z.Alksne, A.Alksnis. R CrB zvaigznes ir putekļu mākoņu apņemtas ; M.Gills. Aprīļa sākums ar astronomiju ; A.Alksnis. Latvijas Pasta pirmās astronomijai veltītās pastmarkas ; I.Pundure. Arturs Balklavs un Latvijas astronomija (līdz 1969.gadam) ; M.Sudārs. Pavadoņu sadursmes – vai apzināmies to draudus? ; I.Vilks. Pundurplanētu latviskie nosaukumi ; Paziņojums par 2.Starptautisko simpoziju Dark-sky Parks 2009.g. 14.-19. septembrī Slovēnijā ; A.Andžāns. Labākā cīņa pret tumsu ir – iedegt gaismu (saruna ar Dr.habil.math. A.Buiķi) ; I.D. Šovasar atceramies: Linārs Laucenieks – 75 ; A.Alksnis. Galaktikas oglekļa zvaigžņu katalogs un Č.B.Stīvensons (9.02.1929-3.12.2001) ; „Zvaigžņotās Debess” Redakcijas kolēģija. Astronoms Leonids Roze (20.V 1925.-1.VI 2009.) beidzis zemes gaitas ; D.Docenko. Kosmiskās difūzās plazmas spektroskopija (nobeigums) ; Jaunākie ieguvumi “Zvaigžņotās Debess” bibliotēkā ; A.Andžāns, L.Rācene. Latvijas 59.matemātikas olimpiāde ; Kur Rīgā var iegādāties “Zvaigžņoto Debesi”? ; O.Zibens. Krustvārdu mīkla ; J.Jaunbergs. Metāns Marsa atmosfērā ; I.D. Šovasar jubileja: mācību sākums Rīgas Politehnikuma ēkā – 140; Jānis Klētnieks – 80; Jānis Bikše – 70; Dainis Draviņš – 60; Antonijs Salītis – 60 ; J.Štrauss. Visuma tēma filatēlijā (5.turpinājums) ; A.Andžāns, I.Pundure. Pirmie piecdesmit bezgalības gadi jeb „Zvaigžņotās Debess” 50 gadu svinības: notikumi, viesi, balvas (fotostāsts) ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2009.gada vasarā ; Pirmo reizi “ZvD”: Laila Rācene.
dc.description.tableofcontentsСодержание: Э.Цоннерс. Троянцы ; В.Шмелингс. Люди на Луне! ; Э.Бервалдс. Астрономические купола и «сауна» ; З.Алксне, А.Алкснис. Звезде Sakurai не удаётся избавиться от её пыли ; З.Алксне, А.Алкснис. Звёзды R CrB окружены пылевыми облаками : М.Гиллс. Начало апреля с астрономией ; А.Алкснис. Первые астрономические почтовые марки Латвии ; И.Пундуре. Артурс Балклавс и астрономия Латвии (до 1969 года) ; М.Сударс. Столкновения спутников – сознаём ли мы эту угрозу? ; И.Вилкс. Латышские названия карликовых планет ; Сообщение о 2-ом Международном симпозиуме Dark-sky Parks в Словении в сентябре 2009 года ; А.Анджанс. Лучший способ победить тьму – зажечь свет (разговор с Dr.habil.math. А.Буйкисом) ; А.Алкснис. Каталог Галактических углеродных звёзд и Ч.Б.Стивенсон (09.02.1929-03.12.2001) ; Редакционная коллегия. Астроном Леонидс Розе (20.V 1925-1.VI 2009) ; Д.Доценко. Спектроскопия диффузной космической плазмы (окончание) ; А.Анджанс, Л.Раценэ. 59-ая Латвийская математическая олимпиада ; Я.Яунбергс. Метан в Марсианской атмосфере ; Е.Штраусс. Тема Вселенной в филателии (5-е продолжение) ; А.Анджанс, И.Пундуре. Первые пятьдесят лет бесконечности или празднование 50 лет «Zvaigžņotā Debess» (фоторассказ) ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо летом 2009 года.
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCilvēki uz Mēnessen_US
dc.subjectStiklaplasta kupolien_US
dc.subjectSakuraja zvaigzneen_US
dc.subjectVistālākais Visuma objekts GRB 090423en_US
dc.subjectGamma staru zvaigzne SGR J1550-5418en_US
dc.subjectR CrB zvaigznesen_US
dc.subjectStarptautiskais Astronomijas gads 2009en_US
dc.subjectAstronomija filatēlijāen_US
dc.subjectLatvija astronomija - vēstureen_US
dc.subjectZemes mākslīgo pavadoņu sadursmesen_US
dc.subjectPundurplanētu latviskie nosaukumien_US
dc.subjectStarptautiskais simpozijs par Tumšās debess parkiem (Dark-sky Parks)en_US
dc.subjectDr.habil.math. Andris Buiķisen_US
dc.subjectLinārs Laucenieks – 75en_US
dc.subjectČ.B.Stīvensons (Charles Bruce Stephenson, 9.02.1929.-3.12.2001.)en_US
dc.subjectLeonids Roze (20.05.1925.-1.06.2009.)en_US
dc.subjectKosmiskā difūzā plazma – spektroskopijaen_US
dc.subjectAstronomija - jaunākās publikācijasen_US
dc.subjectLatvijas matemātikas olimpiādeen_US
dc.subjectKrustvārdu mīklaen_US
dc.subjectMarsa atmosfēra – metānsen_US
dc.subjectRīgas Politehnikuma ēka - vēstureen_US
dc.subjectJānis Klētnieks – 80en_US
dc.subjectJānis Bikše – 70en_US
dc.subjectDainis Draviņš – 60en_US
dc.subjectAntonijs Salītis – 60en_US
dc.subjectVisuma tēma filatēlijā – bezpilota kosmiskie lidojumien_US
dc.subject„Zvaigžņotās Debess” 50 gadien_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2009en_US
dc.subjectArturs Balklavs-Grīnhofs
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2009, Vasara (204)en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/contributionToPeriodicalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record