Now showing items 1-10 of 1

  dezagregētā informācija (1)
  disaggregated information (1)
  Ekonometrija (1)
  Ekonomika (1)
  factor models (1)
  faktoru modeļi (1)
  JEL classification: C51, C53, C32 (1)
  JEL klasifikācija: C51, C53, C32 (1)
  real-time estimation (1)
  reālā laika novērtējums (1)