Show simple item record

dc.contributor.authorEgger, Gertrud Carolinen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-06-05T01:01:08Z
dc.date.available2015-06-05T01:01:08Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other49931en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/28356
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractPromocijas darba mērķis ir izpētīt organizācijas vērtību ietekmi uz produktu inovācijām ražošanas uzņēmumos, pamatojoties uz fundamentālo literatūru, iepriekšējo pētījumu analītisko izpēti un divu pētījumu empīriskajiem pierādījumiem. Tātad, šī pētījuma pamatuzdevums ir iegūt ieteikumus vadītājiem un nodrošināt zinātniekiem pētniecības jomas nākotnes pētījumiem. Promocijas darba hipotēze ir: Jo vairāk ražošanas uzņēmumu raksturo inovācijas veicinošas organizācijas vērtības, jo augstāka ir šīs organizācijas produktu inovāciju efektivitāte. Pirmajā nodaļā tiek aplūkotas fundamentālās inovāciju teorijas un apspriesti faktori, kas inovācijas ietekmē. Kā secinājums tiek izvirzītas savstarpējās sakarības starp inovāciju efektivitāti un organizācijas vērtībām. Otrajā nodaļā iepriekšējo pētījumu inovācijas veicinošu organizācijas vērtību padziļinātas kontentanalīzes rezultātā veikta grupēšana un pirmo divpadsmit svarīgāko vērtību tēmu ranžēšana. Izejot no šiem secinājumiem, trešās nodaļas sākumā piedāvāts pētniecības modelis. Izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes, tiek iegūti Austrijas un Vācijas ražošanas uzņēmumu aptaujas empīriskie pierādījumi, ko apstiprina izklāstītais rakstiskajās novērtēšanas intervijās ar starptautiskiem ekspertiem inovāciju jomā. Darbā parādīta produktu inovāciju rezultātu atkarība no organizācijas vērtībām un analizēti dažādi praktiķu un ekspertu uzskati par šo tēmu. Tālāk tiek noteikts un parādīts organizācijas vērtību ietekmes apmērs uz produktu inovācijām. Turklāt vadītājiem sniegti ieteikumi par koncentrētu vērtību kopumu, kas nepieciešamas produktu inovācijām, kas sastāv no uzticēšanās un iedrošinājuma, iekšēji motivētas efektivitātes, novatoriskas un uz tirgu orientētas apspriešanas un diskusijas. Ir atklāts, ka jo īpaši, nesakrīt tas, ko vadītāji uzskata par inovācijām būtisku un tas, ko viņi uzskata par raksturīgu saviem ražošanas uzņēmumiem. Kā apstiprina starptautisko ekspertu intervijas, šī atbilstība ir izaicinājums vadītājiem visās Eiropas valstīs. Darbs attiecas tikai uz rūpniecības sektora ražošanas uzņēmumiem un tajā nav apskatītas citas inovācijas, izņemot produktu inovācijas. Tajā īpaša uzmanība veltīta uzņēmumiem Austrijā un Vācijā un tas ietver tikai ierobežotus, kvalitatīvus ieskatus no citām Eiropas valstīm. Darbs noslēdzas ar ieteikumiem zinātniekiem turpmākajiem pētījumiem par šo tēmu un vadītājiem viņu uzņēmumu inovāciju efektivitātes veicināšanā. Turklāt, tiek izvirzīti ierosinājumi Eiropas universitātēm attiecīgi izglītot studentus un Ekonomikas palātai nodrošināt platformas atklātai viedokļu apmaiņai par šeit izklāstīto jautājumu. Atslēgas vārdi: organizācijas vērtības, produktu inovācijas, ražošanas uzņēmumi.en_US
dc.description.abstractThe objective of the doctoral thesis is to research the impact of organizational values on product innovation in manufacturing companies on the basis of fundamental literature, the analytical exploration of previous studies and on empirical evidence from two research studies. With this, it is the purpose of this research to derive recommendations for managers and provide future fields of research for scientists. The hypothesis of the doctoral thesis is: The more a manufacturing company is characterized by innovation-supportive organizational values, the higher the product innovation performance of that organization is. In the first section, the fundamental theories on innovation and influencing factors for it are discussed. As a conclusion, the interrelations of innovation performance with organizational values are highlighted. In the second section, an in-depth content analysis of previous studies on innovation-supportive organizational values results in a grouping and first ranking of the twelve most important value themes. Deduced from these backgrounds, the research model opens chapter three. By the use of quantitative and qualitative methods empirical evidence is gained through a survey among Austrian and German manufacturing companies, which is validated through written assessment interviews with international innovation experts. The thesis shows the dependencies of product innovation outcomes on organizational values and analyses different perceptions of practitioners and experts on the topic. Further, the extent of the impact of organizational values on product innovation is determined and illustrated. Additionally, a condensed value profile necessary for product innovations consisting of trust and encouragement, intrinsically motivated performance, pioneering spirit, and market-driven debate and discussion is recommended to managers. Most of all, a lack of fit between what managers find important for innovation and what they judge their own manufacturing companies to be characteristic of is revealed. As validated by international expert interviews, this fit comes as a challenge to managers throughout European nations. The thesis is limited to the industry sector of manufacturing companies and does not address other types of innovation than product innovations. It focuses particularly on companies in Austia and Germany and only includes limited, qualitative insights from other European nations. The work concludes with recommendations for scientists to further research the topic and for managers to enhance the innovation capability of their companies. Additionally, suggestions are put forward for European universities to educate students accordingly and for the Chamber of Economics to provide platforms for open exchange on the issue presented here.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadībzinātne [angļu val.]en_US
dc.subjectVadībzinātneen_US
dc.subjectVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldībaen_US
dc.titleOrganizatorisko vērtību ietekme uz produktu inovācijām ražošanas uzņēmumosen_US
dc.title.alternativeThe Impact of Organizational Values on Product Innovation in Manufacturing Companiesen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record