Show simple item record

dc.contributor.advisorBičevskis, Raivisen_US
dc.contributor.authorLorencs, Edgarsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-07-05T01:11:53Z
dc.date.available2015-07-05T01:11:53Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other47475en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/29306
dc.description.abstractMaģistra darba tēma ir „Vācu romantisma filozofijas programmas ietekme uz F.Dostojevska darbiem”. Romantisms pēc sava tematiskā satura un ietekmes ir tikpat nozīmīgs kā tā priekšgājēji – renesanse, klasicisms un apgaismība. Romantisms ir sniedzis iespēju cilvēkam sevi uzlūkot kā bezgalīgi dievišķo būtni, kamēr apgaismības ietvaros, cilvēks ir bijis ierobežots racionālisma ietvaros. Romantisma idejas un tā redzējums uz cilvēku un to pasauli ir aktuāls arī mūsdienu pētniecībā. Romantisms ir bijis tāds strāvojums, kas savulaik ir ietekmējis 19.gs. Eiropas izcilākos filozofus un rakstniekus tālu aiz vācu zemju robežām. Krievu filozofiski orientētais domātājs Fjodors Dostojevskis ir bijis viens no 19.gs. rakstniekiem, kurš izjuta romantisma transformācijas motīvus, kas galvenokārt izpaudās filozofijā, teoloģijā, mākslā un literatūrā. Maģistra darbā tiek izpētīts, kā šī romantisma transformācijas motīvi ir ietekmējuši F.Dostojevska daiļradi. Galvenie vācu romantisma filozofiskās programmas izskatītie motīvi maģistra darba saturā ir apgaismības pretstats romantismam, romantisma filozofiskie un reliģiskie aspekti, jaunās mitoloģijas veidošanas gaita un tā satura elementi romantismā, literārā varoņa sava „Es” dubultošanās un neprāts, ka arī dabas un ironijas atspoguļojums romantismā. Izskatītie motīvi ir pētīti E.T.A.Hofmaņa un filozofiski orientētajā krievu rakstnieka F.Dostojevska literārajos darbos.en_US
dc.description.abstractThe theme of this Master's thesis is “The reflection of German Romanticism philosophy program in F.Dostoyevsky's works”. Romanticism, in terms of its thematic content and impact, is just as important as its predecessors – Renaissance, Classicism and Enlightenment. Romanticism has provided an opportunity for the man to look at himself as an indefinitely divine creature, while during the Enlightenment; the man has been enframed in the framework of rationalism. The ideas and vision of people and the world in Romanticism are also topical for research in modern perspective. Romanticism was a movement, which has once affected the most eminent European philosophers and writers of the 19th century, far beyond the German Land borders. The Russian philosophically-oriented thinker Fyodor Dostoyevsky has been one of the 19th century writers, who has suffered the transformation motives of Romanticism, which were manifested mainly in philosophy, theology, art and literature. This Master's thesis will explore how this Romanticism transformation is reflected in creation of F.Dostoyevsky. The main motifs of German Romanticism philosophical programs examined in this Master's thesis is the contrast between the Enlightenment and Romanticism, the philosophical and religious aspects of Romanticism, the process of the formation of new mythology and the content elements in Romanticism, the doubling and madness of the literary narrator, the reflection of nature and irony in Romanticism. The motifs reviewed have been investigated in the creations of E.T.A.Hoffmann and philosophically-oriented Russian writer F.Dostoyevsky.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFilozofijaen_US
dc.subjectVācu romantismsen_US
dc.subjectKrievu filozofiski orientētais domātājs Fjodors Dostojevskisen_US
dc.subjectE.T.A.Hofmanisen_US
dc.subjectNovalissen_US
dc.subjectBrāļi Frīdrihs un Augusts Šlēgelien_US
dc.titleVācu romantisma filozofijas programmas ietekme uz F.Dostojevska darbiemen_US
dc.title.alternativeThe reflection of German Romanticism philosophy program in F.Dostoyevsky's worksen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record