Show simple item record

dc.contributor.advisorSloka, Biruta
dc.contributor.authorBuligina, Ilze
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte
dc.date.accessioned2015-12-17T02:01:46Z
dc.date.available2015-12-17T02:01:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.other51463
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31336
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumus
dc.description.abstractDisertācija “Publiskās pārvaldes pieejas konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanā profesionālajā izglītībā Latvijā” veltīta publiskās pārvaldes lomai un uzdevumiem konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanā profesionālajā izglītībā Latvijā jaunajos sociāli ekonomiskajos un demogrāfiskajos apstākļos. Disertācijas centrālais jautājums ir esošie un topošie institucionālie un sadarbības mehānismi, kas ļautu publiskajai pārvaldei nodrošināt šāda konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanu. Zināšanu sabiedrībā konkurētspēja arī daudziem vidējā posma darbiniekiem ietver augsta līmeņa prasmes un inovāciju kompetenci. No disertācijas ietvaros veiktās izpētes izriet publiskās pārvaldes uzdevumi, pilnveidojot institucionālos un sadarbības mehānismus, pārvaldības formas nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī veicot izmaiņas tradicionālajos augstākās izglītības, profesionālās izglītības un zinātnes sadarbības veidos. Teorētiskās un empīriskās izpētes rezultātā darba autore ir definējusi ietvaru, kas ietekmē publiskās pārvaldes stratēģiskos uzdevumus un darbību, meklējot jaunus risinājumus konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanai profesionālajā izglītībā valstī. Minēto ietvaru raksturo paralēli centralizācijas un decentralizācijas procesi profesionālās izglītības pārvaldībā un jaunu pārvaldības mehānismu veidošanās; ciešākas saites ar daudzveidīgiem sadarbības partneriem nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, izglītības un darba vides tuvināšanās (tajā skaitā darba vidē balstītas mācības); profesionālās izglītības internacionalizācija un tās starptautiskā salīdzināmība ar lielākām iespējām pārņemt citu valstu labās prakses piemērus; kā arī vispārēja domāšanas modeļu maiņa, tajā skaitā par robežšķirtņu mazināšanu starp dažādām izglītības pakāpēm un veidiem. Pamatojoties uz definēto ietvaru un detalizētu empīrisko datu analīzi, autore ir parādījusi esošos un topošos institucionālos un sadarbības mehānismus kā dzinējspēku konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanā, kā arī definējusi izrietošos publiskās pārvaldes tālākos uzdevumus Latvijas profesionālās izglītības sistēmā. Disertācija sniedz ieguldījumu profesionālās izglītības prestiža paaugstināšanas iespēju izpētē, saistot šo jautājumu ar publiskās pārvaldes veikto darbību novērtējumu inovatīvu risinājumu īstenošanā, t.sk. darba vidē balstītu mācību ieviešanas uzsākšanā valstī. Veiktās izpētes rezultātā autore ir izstrādājusi iesaistītajām pusēm ieteicamo sadarbības shēmu labākas pārvaldības īstenošanai profesionālajā izglītībā konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanā. Disertācijā ir ietverti secinājumi par profesionālās izglītības reformas īstenošanas gaitu un tās rezultātiem pētāmā jautājuma kontekstā, kā arī izstrādāti ieteikumi labākai lēmumu pieņemšanai publiskajā pārvaldē konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanā. Atslēgas vārdi: publiskā pārvalde, profesionālā izglītība, konkurētspējīgs darbaspēks, institucionālie un sadarbības mehānismi.
dc.description.abstractThe dissertation “The Approaches of Public Administration in the Development of Competitive Labour Force in Vocational Education and Training in Latvia” is devoted to the role and tasks of public administrations in the development of competitive labour force in vocational education and training (VET) under the new social, economic and demographic circumstances. The central problem of the work is the existing and potentially necessary institutional and co-operation mechanisms enabling the public administrations to implement the training of such competitive labour force by the VET system. In the knowledge society competitiveness implies high level skills and innovation competence also for the medium level labour force. This has been shown as a new challenge for public administrations requiring appropriate institutional and co-operation mechanisms among various stakeholders at national, regional and local level, as well as new forms of governance. This has challenged also the existing traditional co-operation schemes between the vocational education, higher education and research institutions. As a result of theoretical and empirical research, the author of the work has defined the framework against which the strategic tasks and operations of public administrations is being analysed - when seeking solutions for the training of competitive labour force in VET in Latvia. This framework is being characterised by parallel centralisation and decentralisation processes in VET governance with the development of new governance mechanisms, the formation of new type of co-operation between various stakeholders at national, regional and local levels, the approaching (coming closer) of the world of education with the world of work, the internationalisation of VET and increasing possibilities to overtake the best practice from other countries and the need for international comparability of qualifications and increasing possibilities to overtake the best practice from other countries, as well as the overall changing of thinking paradigms, also in relation to the gradually blurring borderlines between various types and levels of education and training. Based on the defined framework, as well on a detailed analysis of the empirical research results, the author has identified the key challenges for public administrations in VET and shown the existing and emerging institutional and co-operation mechanisms as the driving force that would contribute to the development of a competitive labour force in VET in Latvia. The thesis contributes to the investigation of the possibilities to raise the VET prestige, relating the issue with the evaluation of the activities of public administrations in implementing innovative solutions in VET, including the introduction of work-based learning in Latvia. As a result of the study, the author has worked out the most suited co-operation scheme for the involved stakeholders for better governance in the training of competitive labour force. Conclusions have been drawn regarding the VET reforms in Latvia in relation to the research problem and recommendations have been developed for improved decision making for public administrations in the training of competitive labour force in VET. Key words: public administration, vocational education, competitive labour force, institutional and co-operation mechanisms.
dc.language.isoN/A
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectVadībzinātne
dc.subjectVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
dc.titlePubliskās pārvaldes pieejas konkurētspējīga darba spēka sagatavošanā profesionālajā izglītībā Latvijā
dc.title.alternativeThe Approaches of Public Administration in the Development of Competitive Labour Force in Vocational Education and Training in Latvia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record