Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Pasniedzēja iespējas pieaugušo mācīšanās motivācijas veicināšanā neformālajā izglītībā mūžizglītības kontekstā

This email address is used for sending the document.