Show simple item record

dc.contributor.advisorKursīte-Pakule, Janīna
dc.contributor.authorAnčevska, Ieva
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2018-04-11T01:01:33Z
dc.date.available2018-04-11T01:01:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other62983
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38351
dc.description.abstractPromocijas darbā pētīta latviešu dziedināšanas tradīcija, tās teorētiskie un praktiskie aspekti dažādu vēstures periodu un cittautu tradīciju kontekstā. Darbā izveidots sistemātisks un analītisks pārskats par latviešu dziedināšanas tradīciju kopumā – par tās attīstības gaitu, svarīgākajiem pētījumiem, izmantotajām metodēm un līdzekļiem. Promocijas darbā apskatīti svarīgākie līdzšinējie (kā latviešu, tā cittautu) pētījumi par šo tēmu un apkopotas dažādos avotos atrodamās ziņas par latviešu tautas ārstniecību, izveidots līdz šim plašākais bibliogrāfiskais apkopojums par dziedināšanas tradīcijas izpēti, tādējādi sniedzot kopiespaidu par tēmas saturisko ietilpību. Izvērtējot mūsdienu folkloristikas, etnoloģijas un antropoloģijas galvenās nostādnes dziedināšanas tradīciju izpētē, izveidots promocijas darba teorētiskais un metodoloģiskais pamatojums. Darbā pētītas galvenās tendences dziedināšanas tradīcijā un raksturoti tradīcijas veidošanās priekšnoteikumi dažādos vēstures periodos. Pētījumā analizēta dziedināšanas tradīcijas pārmantošana un turpināšana, raksturojot dažādos pārmantošanas nosacījumus, iespējas un mūsdienu situāciju. Apkopota un analizēta lauka pētījumos iegūtā informācija par dziedināšanas tradīciju mūsdienu situācijā. Darba praktiskajā daļā pētīti dziedināšanas tradīcijas praktiskie aspekti, izveidots sistemātisks pārskats par tradicionālās dziedināšanas metodēm un līdzekļiem. Tautas ārstniecības metodes un paņēmieni raksturoti, precizējot to lietojumu, kā arī noskaidrojot to praktiskā izmantojuma iespējamo aktualitāti mūsdienās. Pētījumā raksturota pirts kā dziedināšanas vietas nozīme, izvērtētas dziedinošās darbības, kas veiktas ar ķermeni, raksturota vārdošana un buramvārdu izmantošana dziedniecībā, apkopotas un pētītas arī dziedināšanā izmantotās maģiskās un rituālās darbības. Praktiskajā daļā pētīti un analizēti arī dziedināšanas tradīcijā izmantotie līdzekļi. Tie iedalīti trīs galvenajās grupās pēc to sastāva – augu valsts līdzekļi, citi dabas līdzekļi un sadzīves līdzekļi. Tā kā ārstniecības augi senajā tradīcijā bijuši nozīmīgākie dziedināšanas līdzekļi, tad tie apskatīti atsevišķā apakšnodaļā. Darba gaitā izveidots un pielikumā pievienots pārskats par 88 biežāk lietoto ārstniecības augu izmantojumu tautas tradīcijā salīdzinājumā ar mūsdienu farmaceitu atzinumiem par attiecīgo augu dziedinošajām īpašībām. Dziedināšanas tradīcijā izmantotās metodes un līdzekļi šajā darbā raksturoti to praktiskā lietojuma, pārmantojamības un mūsdienu zinātņu pētījumu kontekstā.
dc.description.abstractThis dissertation investigates the theoretical and practical aspects of the Latvian healing tradition over different historical periods and in the context of other nations' traditions. This Doctoral thesis presents a systematic and analytical overview of the Latvian healing tradition –its development process, the most significant past research and methods and tools used within in folk-healing. The study examines the most important research (both Latvian and foreign) on the topic and compiles information about the Latvian folk healing from various sources. The work also presents the largest bibliographic summary of the study of healing tradition, thus providing a general impression about volume of the researched theme’s content. The theoretical and methodological grounds of the dissertation have been developed through investigating the main principles of healing tradition studies in contemporary folklore, ethnology and anthropology. The paper investigates the main development trends in the tradition of healing and describes the preconditions for the formation of tradition in different periods of history. The study analyses the continuation of the healing tradition by describing various conditions and opportunities of inheritance as well as the present situation. Information on healing tradition nowadays, acquired during field studies, has been analysed and summarized in the thesis. Studies of practical aspects of healing tradition and systematic overview of methods and means of healing tradition are presented further in the practical part of the thesis. Consequently, healing methods and techniques are explored by specifying their application and clarifying potential relevance in practical present usage. The study provides the concept of sauna as a healing site, reviews the healing activities performed on the body, describes the incantation and charms usage in healing as well as compiles and studies the magic and rituals applied in healing. Furthermore, materials and means applied in healing tradition have been explored and analysed. Division into 3 main groups according to their origin had been attributed - herbal products, other natural remedies and household items. As medicinal plants were the most important healing remedies in the ancient tradition, a separate subsection explores the theme. The study has developed the annexed overview on applicability of 88 most widely used medicinal herbs in healing tradition as compared to present report of pharmacists about curing properties of the respective herbs. The doctoral thesis describes means and methods used in healing tradition in context of their practical applicability, potential of succession and research of modern sciences.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFiloloģija
dc.subjectLatviešu folkloristika
dc.subjectValodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
dc.subjectPhilology
dc.subjectLatvian folkloristics
dc.titleLatviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti
dc.title.alternativeThe Latvian Healing Tradition: Theoretical and Practical Aspects
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record