Show simple item record

dc.contributor.advisorLiholaja, Valentija
dc.contributor.authorKovaļa, Ļubova
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte
dc.date.accessioned2018-11-11T02:01:29Z
dc.date.available2018-11-11T02:01:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other67123
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45373
dc.description.abstractPromocijas darbs ir Latvijā pirmais šāda apjoma komplekss pētījums par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas krimināltiesību kontekstā. Darbā apkopots un analizēts ievērojams klāsts literatūras dažādās tiesību nozarēs, ekonomikā un finansēs, kā arī salīdzināti Latvijas un citu valstu normatīvie akti un tiesu prakse. Darbā secināts, ka valsts fiskālo interešu krimināltiesiskā aizsardzība ir juridiski pamatota un ir nepieciešama valsts pastāvēšanai un attīstībai. Nobeigumā ir izteikti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kā arī tiek piedāvāts savs redzējums virknei jautājumu teorētiskā aspektā un praktisko kvalifikācijas problemjautājumu risināšanai. Izvairīšanās no nodokļu nomaksas, jēdziens, iemesli, sekas, atbildība, noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, kvalifikācijas problēmjautājumi
dc.description.abstractThe Doctoral Thesis is the first complex study of this scope on tax and similar duties evasion in Latvia in the context of criminal law. The paper summarizes and analyses a significant spectrum of literature in different fields of law science, economics and finances, and compares Latvian normative acts and case-law materials with those of the other countries. The author concludes that protection of state fiscal interests provided by criminal law is legally grounded and is necessary for the state to exist and develop. As the outcome of the research, certain suggestions on amendments to normative acts have been provided, along with an opinion on various matters from the theoretical point of view and solutions for practical qualifying issues. Tax evasion, concept, reasons, consequences, liability, crime aspects, qualifying features
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectJuridiskā zinātne
dc.subjectKrimināltiesības
dc.subjectLegal science
dc.titleKriminālatbildība par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
dc.title.alternativeCriminal Liability for Tax and Similar Compulsory Duties Evasion
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record