Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.date.accessioned2018-11-28T11:07:23Z
dc.date.available2018-11-28T11:07:23Z
dc.date.createdAberfelds, Artis; Alksnis, Andrejs; Alksnis, Edgars; Bočarovs, Dmitrijs; Cēbers, Andrejs; Dinsbergs, Ivo; Docenko, Dmitrijs; Freimanis, Juris; Gills, Mārtiņš; Kaminskis, Jānis; Kauliņš, Juris; Kemlers, Kristaps; Kļaviņš, Atis; Lapāne, Daiga; Lapoška, Valdis; Limanskis, Andrejs; Limanskis, Jevgenijs; Misa, Raitis; Pundure, Irena; Švarcs, Kurts; Timošenko, Jānis; Zariņš, Andis
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [LZA koresp.loc. Dr.habil.math. A.Andžāns (atbild. redaktors), LZA Dr.astron.h.c. Dr.phys. A.Alksnis, K.Bērziņš, Dr.sc.comp. M.Gills (atbild. red. vietn.), Ph.D. J.Jaunbergs, Dr.phil. R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekr.), Dr.paed. I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 226 (2014/15, Ziema). - 80 lpp.: il. ISSN 0135-129X.en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45400
dc.descriptionContents: “ZVAIGŽŅOTĀ DEBESS” FORTY YEARS AGO: J.Stradiņš. Vestige of Otto Schmidt in Latvia (abridged) ; Leonora Roze. All-Union Conference in Latvian State University (abridged) ; DEVELOPMENTS in SCIENCE: K.Schwartz. Gravitational Waves and Cosmic Inflation ; DISCOVERIES: A.Alksnis. Light Echoes from Supernova 2014J in Galaxy M82 ; A.Alksnis. Discovery of the Benešov Meteorites 20 Years after the Bolide Event ; I.Pundure. Giant Filament on the Sun Watched by NASA's SDO ; I.Pundure. MAVEN’s Mars Exploration Mission Started ; SPACE RESEARCH and EXPLORATION: R.Misa. Plasma Engines and Ad Astra Rocket Company ; LATVIAN SCIENTISTS: J.Freimanis. Reviewing My 60 Years of Life (concluded) ; KĀRLIS KAUFMANIS’ MEMORIAL SCHOLARSHIP HOLDERS: A.Aberfelds. Interest about Natural Sciences – from Bachelor to Doctoral Programme ; ASTRONOMY SUMMER SCHOOLS: A.Kļaviņš. 9th Heidelberg Summer School „Frontiers of Stellar Structure and Evolution” ; FLASHBACK: A.Alksnis. Half a Century of Baldone Schmidt Telescope Soon (concluded) ; For SCHOOL YOUTH: D.Bočarov, A.Cēbers, J.Timošenko, D.Docenko. The 39th Open Olympiad of Latvia in Physics ; For AMATEURS: A.Zariņš. The Moon Illusion ; K.Kemlers. Cigar Galaxy M82 and Supernova ; M.Gills. Challenges of Becoming an Astronomer ; COSMOS as an ART THEME: J.Limansky, A.Limansky. Astronomy in Philately Beyond IYA 2009: 2010-2013 ; D.Lapāne. Natural Phenomena in Vija Celmiņš’ Art: Dual Reality without Narrative ; CHRONICLE: J.Kaminskis. Conference Dedicated to Fricis Blumbahs’ 150th Anniversary in Talsi District ; I.Pundure. Visiting Fricis Blumbahs in First Forest Cemetery ; M.Gills. Sundial with Fox in Varakļāni ; I.Pundure. Forum on Latvia’s Astronomy ; READERS' SUGGESTIONS: E.Alksnis. Pluto Strikes Back ; J.Kauliņš. ASTRONOMICAL PHENOMENA in Winter of 2014/15 ; Supplement: Astronomical Phenomena and Planet Visibility in 2015: A Complex Diagram (compiled by J.Kauliņš) ;en_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsOtto Šmita pēdas Latvijā ; Vissavienības konference LVU ; K.Švarcs. Gravitācijas viļņi un kosmiskā inflācija ; A.Alksnis. Gaismas atspulgi no supernovas 2014J galaktikā M82 ; A.Alksnis. Benešovas bolīda noslēpums atminēts pēc 20 gadiem ; I.Pundure. MAVEN sācis Marsa atmosfēras izpēti ; I.Pundure. NASA's SDO novērojusi milzīgu pavedienu uz Saules ; R.Misa. Plazmas dzinēji un Ad Astra Rocket Company ; J.Freimanis. Uz aizvadītajiem 60 dzīves gadiem atskatoties (nobeigums) ; A.Aberfelds. Interese par dabaszinībām – no bakalaura uz doktorantūru ; Pirmo reizi «ZvD»: Artis Aberfelds ; A.Kļaviņš. 9. Heidelbergas vasaras skola par zvaigžņu uzbūves un evolūcijas robežām ; Pirmo reizi «ZvD»: Atis Kļaviņš ; A.Alksnis. Baldones Šmidta teleskopam drīz būs pusgadsimts (nobeigums) ; M.G. Īsumā: Ar sprādzienu sākās milzu teleskopa būvdarbi ; D.Bočarovs, A.Cēbers, J.Timošenko, D.Docenko. Latvijas 39. atklātā fizikas olimpiāde ; A.Zariņš. Mēness ilūzija ; M.Gills. Ko nozīmē studēt astronomiju ; K.Kemlers. Cigāra galaktika M82 un pārnova ; J.Limanskis, A.Limanskis. Astronomija filatēlijā pēc SAG 2009: 2010-2013 ; D.Lapāne. Dabas struktūras Vijas Celmiņas mākslā – kā dubulta realitāte bez stāsta ; J.Kaminskis. Friča Blumbaha 150 gadiem veltītā konference Talsu novadā ; I.Pundure. Pie Friča Blumbaha Pirmajos Meža kapos ; M.Gills. Saules pulkstenis ar lapsu Varakļānos ; I.Pundure. Forums par astronomiju Latvijā ; V.L. Īsumā: Rosetta nofotografējusies 16 km attālumā no komētas ; E.Alksnis. Plutons sit pretī ; Pirmo reizi «ZvD»: Edgars Alksnis, Andrejs Limanskis, Andis Zariņš ; J.Kauliņš. Debess spīdekļi 2014/15. gada ziemā ; M.G. Novērosim 20. marta Saules aptumsumu! ; Pielikumā: Astronomiskās parādības un Planētu redzamības kompleksā diagramma 2015. gadam (Sastādītājs J.Kauliņš) ;
dc.description.tableofcontentsСледы Отто Шмидта в Латвии (по статье Я.Страдиньша) ; Всесоюзная конференция в ЛГУ (по статье Леоноры Розе) ; К.Шварц. Гравитационные волны и космическая инфляция ; А.Алкснис. Световое эхо от сверхновой 2014J в галактике М82 ; А.Алкснис. Через 20 лет после наблюдения болида Бенешова найдены метеориты ; И.Пундуре. NASA SDO наблюдала громадную «нить» на Солнце ; И.Пундуре. MAVEN начал свою миссию в исследовании атмосферы Марса ; Р.Миса. Плазменные двигатели и Ad Astra Rocket Company ; Ю.Фрейманис. 60 лет моей жизни. Воспоминания (окончание) ; А.Аберфелдс. Интерес к естественным наукам – от бакалавра до докторанта ; А.Клявиньш. 9-ая Гейдельбергская летняя школа «Frontiers of Stellar Structure and Evolution» ; А.Алкснис. Телескопу Шмидта в Балдоне скоро исполнится полстолетия (окончание). Д.Бочаров, А.Цеберс, Я.Тимошенко, Д.Доценко. Латвийская 39-я открытая олимпиада по физике. А.Зариньш. Лунная иллюзия ; К.Кемлерс. Галактика Сигара (M82) и сверхновая ; М.Гиллс. Starparty о том, как становятся профессиональным астрономом ; Е.Лиманский, А.Лиманский. Астрономия в филателии после МАГ 2009: 2010-2013 ; Д.Лапане. Структуры природы в творчестве Вии Целмини – как двойная реальность без повествования ; Я.Каминскис. Конференция, посвящённая 150-летию Фрициса /Фёдора/ Блумбаха, в Талсинском крaе ; И.Пундуре. У Фрициса Блумбаха на Первом Лесном кладбище ; М.Гиллс. Солнечные часы с лисой в Вараклянах ; И.Пундуре. Форум об астрономии в Латвии ; Э.Алкснис. Ответный удар Плутона ; Ю.Каулиньш. Небесные светила зимой 2014/15 года ; Приложение: Астрономические явления и Диаграмма видимости планет в 2015 году (составитель Ю.Каулиньш)
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGravitācijas viļņien_US
dc.subjectSupernova 2014J galaktikā M82en_US
dc.subjectBenešovas bolīdsen_US
dc.subjectMAVEN – Marsa atmosfēras izpēteen_US
dc.subjectSDO – pavediens uz Saulesen_US
dc.subjectPlazmas dzinēji – Ad Astra Rocket Companyen_US
dc.subjectJuris Freimanis – 60en_US
dc.subjectArtis Aberfelds – Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendiātsen_US
dc.subject9. Heidelbergas vasaras skolaen_US
dc.subjectBaldones Šmidta teleskops – montāžaen_US
dc.subjectE-ELT – būvdarbu sākumsen_US
dc.subjectLatvijas 39. atklātā fizikas olimpiādeen_US
dc.subjectMēness ilūzijaen_US
dc.subjectStarparty 12. pasākums 6.sept.2014.en_US
dc.subjectAmatierastrofoto – galaktikas M81 un M82 un pārnovaen_US
dc.subjectAstronomija filatēlijā: 2010-2013en_US
dc.subjectVija Celmiņa – dabas struktūras mākslāen_US
dc.subjectFricim Blumbaham 150 – konference Talsu novadāen_US
dc.subjectFricis Blumbahs – piemineklis I Meža kaposen_US
dc.subjectSaules pulkstenis ar lapsu Varakļānosen_US
dc.subjectASTRONET izbraukuma sēde Rīgāen_US
dc.subjectRozeta – pašas momentuzņēmums pie Čurjumova-Gerasimenko komētasen_US
dc.subjectPlutons – pasākumi planētas statusa atgūšanaien_US
dc.subjectDebess spīdekļi – 2014/15. gada ziemaen_US
dc.subjectSaules aptumsums 20. martāen_US
dc.subjectAstronomiskās parādības 2015en_US
dc.subjectPlanētu redzamības kompleksā diagramma 2015en_US
dc.subjectResearch Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Physics::Astronomy and astrophysicsen_US
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2014/15, Ziema (226)en_US
dc.title.alternativeLatvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes Astronomijas institūta populārzinātnisks gadalaiku izdevumsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/contributionToPeriodicalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record