Show simple item record

dc.contributor.advisorMaslo, Irinaen_US
dc.contributor.authorStrods, Gunārsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:49:35Z
dc.date.available2015-01-12T06:49:35Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other19737en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4643
dc.description.abstractANOTĀCIJA. Studentu pašnoteikšanās veicināšana kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā. Promocijas darbs pedagoģijas zinātnes doktora grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijā, 2012. Promocijas darba pētījuma aktualitāti nosaka pārmaiņu nepieciešamība augstākajā izglītībā industriālās un postindustriālās paradigmu maiņā. Pētījums ietver teoriju izpēti par pētījuma priekšmetu – studentu pašnoteiktās mācīšanās attīstību kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā, kā arī studiju procesa organizācijas teorētisko analīzi. Empīriska studentu pašnoteiktas mācīšanās pilnveides un tās gatavības veicināšanas nosacījumu mijsakarību izpēte veikta izmantojot jauktu paralēli veiktu kvantitatīvu un kvalitatīvu metožu pētījuma veidu – iegūti testa, pašnovērtējuma anketas un strukturētu interviju dati. Teoriju analīzes rezultātā atklātas pašnoteiktas mācīšanās un izglītības konteksta sakarības un izveidots teorētisks modelis, noteikti pašnoteiktu mācīšanos raksturojošie kritēriji un to rādītāji, izveidots kooperatīvās mācīšanās modelis pašnoteiktas mācīšanās apguves veicināšanai studiju procesā augstskolā. Empīriskā pētījuma rezultātā konstatēts, ka kooperatīvā grupā pašnoteiktas mācīšanās gatavība palielinās visu gatavības līmeņu studentiem, bet tradicionālā procesā zema un vidēja gatavības līmeņa studentu gatavība paaugstinās kamēr augsta līmeņa studentu gatavības izpausmes ir ierobežotas un gatavība pašnoteiktām mācībām samazinās. Atslēgas vārdi: pašnoteikta mācīšanās, kooperatīvā mācīšanās, augstākā izglītība.en_US
dc.description.abstractANNOTATION. Promotion of students self-direction at cooperative learning in university. Doctoral thesis. 2012. Topicality of doctoral thesis research determined by the need for change in higher education and industrial and post-industrial paradigm shift. The study includes research on the theory of student’s self-directed learning promotion at cooperative learning in university, as well as theoretical analysis of the study process organization. Theory analysis: explore relationships between self-directed learning and educational context and author workout theoretical model, the self-directed learning development criteria and indicators are defined, on cooperative learning based educational model for students self- directed learning promotion in university worked out. Empirical study is concurrent mixed methods design research in which quantitative and qualitative approaches are mixed across the stages of a study. It was used to collect self-directed learning readiness, self-assessment and interview data from a small groups’ of students who participated in cooperative learning based educational model approbation. Empirical study results evidence for: cooperative learning increase self-directed learning for all readiness levels of students, versus the traditional study process were low and medium readiness levels students increase, but high readiness level students readiness expression is limited and self-directed learning readiness decrease. Keywords: self-directed learning, cooperative learning, higher education.en_US
dc.description.sponsorshipEiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē» Nr. 2009/0138/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/004
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectAugstskolas pedagoģijaen_US
dc.subjectHigher School Pedagogy
dc.titleStudentu pašnoteikšanās veicināšana kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolāen_US
dc.title.alternativePromotion of students self-direction at cooperative learning in universityen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record