Show simple item record

dc.contributor.advisorŠkapars, Robertsen_US
dc.contributor.authorPurmalis, Kārlisen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:56:00Z
dc.date.available2015-01-12T06:56:00Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.other20255en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5094
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractPROMOCIJAS DARBA ANOTĀCIJA Promocijas darba mērķis ir izpētīt Latvijas darba tirgus darbību, atklāt pozitīvās iezīmes un trūkumus tā darbībā, novērtēt attīstības perspektīvas un izstrādāt priekšlikumus darba tirgus attīstībai. Promocijas darbā ir izstrādātas un atspoguļotas šādas zinātniskās novitātes: 1. Veikts ārvalstu darba tirgus prognozēšanas pieredzes apkopojums. 2. Izstrādāta ārvalstu pieredzes darba tirgus prognozēšanā vērtēšanas metodika. Izmantojot izstrādāto metodiku, novērtēta darba tirgus prognozēšana ārvalstīs. 3. Darba teorētiskajā daļā apskatīts darbaspēka piedāvājums pie ļoti zemām algas likmēm. 4. Apvienota Filipsa līkne un Oukena likums. 5. Izstrādāts ekonometriskais modelis darba tirgus prognozēšanai. Veikta modeļa aprobācija, izveidojot darba tirgus prognozes. Veikts ražošanas funkcijas novērtējums tautsaimniecības nozarēm. 6. Izstrādāta Nodarbinātības reģistra ieviešanas koncepcija. 7. Izstrādāta neizmantotā darbaspēka līmeņa noteikšanas koncepcija. Promocijas darbam ir gan teorētiska, gan praktiska nozīme. Izstrādātais darbs izmantojams Latvijas darba tirgus prognozēšanā. To var izmantot gan studenti mācību procesā, gan arī citi interesenti, lai labāk izprastu darba tirgus darbību un attīstību. Promocijas darbs var tikt izmantots darbaspēka tirgus pilnveidošanai, tā darbības novērtēšanai. Autora izstrādātās novitātes izmantojamas Latvijas darba tirgus pētīšanā un pētīšanas procesa pilnveidošanā.en_US
dc.description.abstractDISSERTATION ANNOTATION The objective of the doctoral thesis - to investigate the Latvian labor market, identify good features and shortcomings in its operation, to evaluate prospects and to develop proposals for labor market development. The folowing scientific novelties are elaborated within the doctoral thesis: 1. Analysed and summarized foreign labor market forecasting experience. 2. Developed methodology to evaluate foreign labour market forecasting. Using the methodology developed, evaluated labor market forecasting abroad. 3. Analyzed labour supply at very low wage level. 4. Combined Philip’s curve and Ouken’s law. 5. Developed econometric model for labor market forecasting. Approbation of the model performed by creating a labor market projections. Evaluated production function by economic sectors. 6. Developed the concept of implementing the Employment Register. 7. Developed unused workforce level detection concept. Thesis has both theoretical and practical significance. Research results can be used to forecast latvian labour market. It can be used both for student learning, and other interested persons to understand better the labor market and its development. Doctoral thesis may be used for labor market development, its performance evaluation. Innovations developed by the author can be used to analyze Latvian labor market and its development.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomikaen_US
dc.titleLatvijas darba tirgus analīze un tā attīstības perspektīvasen_US
dc.title.alternativeLatvian labour market analysis and its development perspectivesen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record