Show simple item record

dc.contributor.advisorŠķiņķis, Pēterisen_US
dc.contributor.authorPužulis, Armandsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:56:02Z
dc.date.available2015-01-12T06:56:02Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other21314en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5109
dc.description.abstractMūsdienu globalizācijas procesos valstu politisko robežu nozīmes samazināšanās apstākļos pieaug interese par robežu pētījumiem dažādos mērogos – robežas kļūst būtiskas reģionālā un lokālā līmenī. Latvijā pēdējā desmitgadē ir notikuši aktīvi teritoriālās politikas procesi veidojot jaunu administratīvu, pārvaldes struktūru, telpiski bāzētus attīstības instrumentus, kur nozīmīgu vietu ieņem robežas. Līdzšinējie Pētījumi, kas saistīti ar teritorijām Latvijā, neskata robežu kā pētījumu objektu. Robeža kā domāšanas un telpiskās rīcības produkts izpaužas teritoriālajās politikās kā līdzeklis un atspoguļojums. Pētījuma pieeja pamatojas uz ģeogrāfiskās ontoloģijas pētījumiem, kas Latvijā nav pazīstami un izmantoti. Darba lietotā pieeja skata robežas kā attiecību telpu, kas veidojas plānošanas procesā caur privātā – publiskā attiecību prizmu Pierīgas un Piekrastes robežtelpās. Robežas izpaužas kā juridisks, fizisks un sociālo attiecību fenomens, kas ir robežtelpu analīzes fokusi. Darbs balstās uz plānošanas dokumentu, kartogrāfiskās informācijas analīzi, intervijām, teritorijas apsekojumiem, foto fiksāciju un rezultātu interpretāciju. Darbā analizēta robežu kā fenomena, domāšanas produkta un rīcību instrumenta loma tās ietekmēs. Ir izstrādāta un aprobēta pieeja robežu pētīšanai, kas balstās uz robežtelpu konceptu teritoriālās praksēs Latvijā. Darbā izvērtēta robežu loma un izmantošanas iespējas teritorijas apsaimniekošanā un plānošanā. Darbu veido piecas daļas. Pirmajā daļā analizēti robežu pētījumi no ontoloģijas, funkcionālā un lietišķā aspekta un pamatota darbā lietoto pieeja. Otrā daļa pamato darbā lietotās metodes. Trešā daļa analizē formālās, funkcionālās un attiecību robežas un to darbību Pierīgas un Piekrastes robežtelpās dažādu privātā – publiskā attiecību gadījumos. Ceturtā daļa apkopo ieteikumus, priekšlikumus un diskusiju jautājumus. Piektā sadaļa apkopo atziņas un secinājumus.en_US
dc.description.abstractIn current globalisation and in the situation of the diminishing role of state boundaries at the same time there is an increasing interest about boundary studies on different scales, particularly at the regional and local level. The last decade has been characterized by active territorial policies in Latvia, creating a new administrative and governance structure and spatial development instruments where boundaries play an important role. Researches in connection with territories do not consider boundaries as an object of research in Latvia. A Boundary as a cognitive and spatial performing product represents in territorial policies as a tool and a reflection. The research approach has been based on ontological studies, which are new and not used in Latvia. With the help of the research approach used in the doctoral thesis boundaries have been looked as relation space which is formed in planning processes through the prism of public-private relations in Riga suburban and Coastal border spaces. A Boundary as a juridical, physical and social relational phenomenon is a focal point of study. The thesis has been based on the analysis and interpretation of planning documents, cartographic information, interviews, field research and photo fixation. The doctoral thesis analyse the role of boundaries as a phenomenon, a cognitive product and an instrument of spatial action in their impacts. The research approach based on the Border space concept has been elaborated and approbated in territorial practices in Latvia. The thesis analyse the role and the possibilities of application of boundaries in land management and planning. The doctoral thesis consists of five parts. Part 1 includes boundaries studies from ontological, functional and applied aspects and substitute approach used in the work. Part 2 explains the methods used in the work. Part 3 analyses formal, functional and relational boundaries and their role in Suburban and Coastal border spaces in different cases of public - private relations. Part 4 summarizes suggestions, recommendations and discussions. Part 5 includes conclusions.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĢeogrāfijaen_US
dc.subjectCilvēka ģeogrāfijaen_US
dc.subjectGeography
dc.subjectHuman Geography
dc.titleRobežu loma ģeogrāfiskajā telpas organizācijā Latvijāen_US
dc.title.alternativeThe role of the boundaries in the organisation of geographical space in Latviaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record