Show simple item record

dc.contributor.advisorBalodis, Ringoldsen_US
dc.contributor.authorDanovskis, Edvīnsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:56:12Z
dc.date.available2015-01-12T06:56:12Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other33476en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5196
dc.description.abstractPromocijas darbs „Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā” ir līdz šim detalizētākais pētījums, kas veltīts šim tematam Latvijā. Promocijas darbam ir divi savstarpēji saistīti mērķi. Pirmkārt, noskaidrot publisko un privāto tiesību dalījuma saturu Latvijas tiesību sistēmā un no tā izrietošās tiesiskās sekas. Otrkārt, identificēt ar publisko un privāto tiesību dalījumu saistītās juridiskās problēmas un izstrādāt to risinājumus. Promocijas darbā pētīta publisko un privāto tiesību dalījuma evolūcija Eiropā un Latvijā, noskaidrotas dažādas publisko un privāto tiesību dalījuma izpratnes iespējas un pierādīts, ka vienīgais šī koncepta praktiski lietojamais saturs ir tiesisko attiecību dalījums publiski tiesiskās un privāttiesiskās attiecībās. Tiesību zinātnē un praksē jāatsakās no tiesību normu dalījuma publisko un privāto tiesību normās. Analizētas publisko un privāto tiesību dalījumam piedēvētās funkcijas, likumdevēja iespējas noteikt tiesu un procesu, kādā tiek skatītas administratīvās lietas un civillietas, kā arī publiski tiesisko attiecību ietekme uz privāttiesiskām attiecībām (un otrādi). Visbeidzot, promocijas darbā analizētas publisko un privāto tiesību dalījuma radītās problēmas un meklēti to risināšanas varianti: pētīta likumdevēja rīcības brīvība noteikt tiesisko attiecību raksturu, divpakāpju teorijas pielietošanas ierobežošanas iespējas, kā arī tiesu piekritības strīdu risināšanas problemātika. Promocijas darba rezultāti izklātīti 14 kopsavilkuma tēzēs. Promocijas darbā izmantoti 132 literatūras avoti latviešu, vācu, angļu, franču un krievu valodā un 204 juridiskās prakses materiālu vienības, no tiem 184 tiesu nolēmumi.en_US
dc.description.abstractThe doctoral thesis “The importance of division between the public and private law and problems of application thereof in Latvia” is up to now the most elaborate study dedicated to this topic in Latvia. There are two mutually interconnected objectives for the doctoral thesis. Firstly, to determine the content of division between the public and private law in the legal system of Latvia and consequences deriving therefrom. Secondly, to identify the legal problems linked to the division between the public and private law and to formulate solutions to those problems. The doctoral thesis looks at evolution of the division between the public and private law in Europe and Latvia, various options of perceiving the division between the public and private law have been elucidated, and it has been proven that the only practically applicable content of this concept is the division of legal relations into legal and private legal relations. In legal science and practice, the division of regulatory enactments into the public and private law regulations should be given up. The thesis includes an analysis of functions attributed to the division between the public and private law, the legislator’s power to determine the court and procedure of hearing administrative cases and civil cases, as well as an analysis of the impact of public legal relations on private legal relations (and vice versa). And finally, the doctoral thesis analyses the problems caused by the public and private law division and seeks opportunities to solve them: the legislator’s freedom of conduct to determine the nature of legal relations, the possibilities of restricting the application of the two-step theory, as well as problems in solving court jurisdiction disputes. The results of the doctoral thesis are provided in 14 summary theses. A total of 132 bibliographical sources in Latvian, German, English, French, and Russian language and 204 legal practice material units, of which 184 are court rulings, have been used in preparing the doctoral thesis.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJuridiskā zinātneen_US
dc.subjectTiesību zinātneen_US
dc.titlePublisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijāen_US
dc.title.alternativeImportance and problems of application of public-private law divide in Latviaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record