IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Tiesas izdevumu noteikšanas prasības un piemērošanas īpatnibas civilprocesā. 

  Dārzniece, Madara (Latvijas Universitāte, 2020)
  Praksē visbiežāk sastopamie problēmjautājumi ir saistāmi ar likumdevēja noteikto valsts nodevas apmēru, kas, iespējams, ierobežo personas brīvu pieeju tiesu iestādēm. Tāpat, izvērtējot personas mantisko stāvokli, būtu ...
 • Tiesu varas neatkarības diskurss Latvijas teritorijā (1940-1993) 

  Pumpure, Indra (Latvijas Universitāte, 2020)
  Līdz ar cilvēktiesību atzīšanu un attīstību starptautiskajā telpā, aktualizējās arī tiesiskuma nodrošināšanas jautājums. Tiesiskums ir viena no kopīgajām vērtībām, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Tiesu varas neatkarība ...
 • Piesārņojuma novēršanas tiesiskais regulējums lauksaimniecībā 

  Abersone, Dagnija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darbā “Piesārņojuma novēršanas tiesiskais regulējums lauksaimniecībā” tiek aplūkoti priekšnoteikumi dažādu potenciāli piesārņojošu vielu lietošanai lauksaimniecībā, lai mazinātu piesārņojuma iespējamību. Darbā ...
 • Latvijas Republikas Valsts prezidenta ievēlēšana un tā pilnveidošanas aspekti 

  Minajevs, Daniels (Latvijas Universitāte, 2020)
  Jau vairākus gadus Latvijā gan iedzīvotāju vidū, gan parlamenta telpās ir izskanējis tāds variants, ka tauta varētu vēlēt Valsts prezidentu vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. Jāatzīst, ka šādas vēlēšanas ...
 • Pamattiesību ierobežojuma tiesiskuma kritērijs "noteikts ar likumu" Satversmes tiesas judikatūrā 

  Reine, Ieva (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darbā pētīts pamattiesību ierobežojuma ar “likumu” saturs Satversmes tiesas judikatūrā. Darba mērķi ir izpētīt jēdziena “likums” saturu, likumdošanas procesā pieļautās likumdevēja kļūdas, ko konstatējusi Satversmes ...
 • Dzīvības un veselības apdraudējums dalībā un līdzdalībā 

  Trule, Signe (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darba tēma ir “Dzīvības un veselības apdraudējums dalībā un līdzdalībā.” Darbā tiek pētīta dalības un līdzdalības attīstība Latvijas teritorijā. Dalības un līdzdalības attīstība sākta pētīt ar likumiem, kas bija ...
 • Pašvaldības domes un tās priekšsēdētāja atlaišanas mehānisms Latvijā 

  Vējiņš, Andris (Latvijas Universitāte, 2020)
  Pašvaldības autonomijas princips paredz, ka pašvaldība savās izpausmēs lielā mērā ir neatkarīga. Tomēr pašvaldības rīcības tiesiskuma kontroles ietvaros dažādām pilnvarotajām institūcijām ir piešķirtas tiesības atlaist ...
 • Brexit tiesiskās sekas ģimenes lietās 

  Pauska, Ivars (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darbs “Brexit tiesiskās sekas ģimenes lietās” ir vērsts uz aktuālo ģimenes tiesību jautājumu izpēti saistība ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Maģistra darba galvenais uzdevums ir konstatēt, ...
 • Nepilngadīgajiem piekrītošā manta un tiesiskā regulējuma problēmas. 

  Balmane, Undīne (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darba tēma ir “Nepilngadīgajiem piekrītošā manta un tiesiskā regulējuma problēmas”. Praksē aizbildņi bieži saskaras ar nepieciešamību vērsties bāriņtiesā, lai saņemtu atļauju, lai varētu rīkoties ar bērna mantu. ...
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas sastāvs un tā pierādīšanas problemātika 

  Rogaļčuka, Vlada (Latvijas Universitāte, 2020)
  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana jeb naudas atmzgāšana mūsdienās ir ļoti izplatīts noziedzīgais nodarījums, kuru cenšas apkarot visā pasaulē. Arī Latvijas likumdevēji un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji ir centušies ...
 • Nesaderīga un nelikumīgā valsts atbalsta atgūšana maksātnespējas procesā Latvijā 

  Ozoliņa, Diāna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Gadījumos, kad nelikumīgi izmaksāto valsts atbalstu ir jāatgūst no uzņēmumiem, kuri ir nonākuši finansiālās grūtībās vai ir maksātnespējīgi, jāatceras, ka šādas grūtības neietekmē pienākumu atgūt līdzekļus. Lai izpildītu ...
 • Normatīvo aktu preventīvās konstitucionālās kontroles teorētiskie un praktiskie aspekti 

  Ābelīte, Linards (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darba teorētiskajā daļā ir analizēts preventīvās konstitucionālās kontroles jēdziens un tā raksturīgākās pazīmes, īpašu uzmanību veltot ilggadējā Francijas konstitucionālās kontroles modeļa analīzei. Vienlaikus ...
 • Tieslietu padomes nozīme tiesiskā valstī 

  Vaidere, Marija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Tieslietu padome Latvijā pastāv jau gandrīz desmit gadus, tās mērķis ir tiesiskā valstī pārstāvēt tiesu varas viedokli un aizsargāt tiesu varas neatkarību, īstenojot valsts varas dalīšanas principu. Šī darba mērķis ir ...
 • Kriminālatbildība par neslavas celšanu 

  Kasperovičs, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2020)
  Tiesības uz vārda brīvību ir uzskatāmas par vienām no fundamentālajām cilvēka pamattiesībām. Var rasties situācijas, kad tiesības uz vārda brīvību nonāk kolīzijā ar citām cilvēku pamattiesībām. Tādos gadījumos likumdevējam ...
 • Psiholoģiska rakstura terors darba vietā. 

  Jansone, Ingreta (Latvijas Universitāte, 2020)
  Psiholoģiskā terora izpausmes darba vietā raksturo kā emocionālu vardarbību un iebiedēšanu, kas vērsta pret darbinieku un saistīta ar tiesiskās vienlīdzības principa, diskriminācijas aizlieguma principa, atšķirīgas attieksmes ...
 • Reģistrētās partnerattiecības un to normatīvā regulējuma ieviešanas iespējas Latvijā. 

  Farafonova, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darbs veltīts nereģistrēto kopdzīves partneru attiecību problemātikai Latvijas tiesiskajā telpā nolūkā identificēt problēmu loku, ar ko sastopas kopdzīvē dzīvojoši partneri, un izvērtēt, vai pastāv nepieciešamība ...
 • Pret komercsabiedrībām vērsti noziedzīgi nodarījumi- tos veicinošie faktori un novēršana 

  Kristjansons, Svens (Latvijas Universitāte, 2020)
  Komercsabiedrības kā noziedzīgu nodarījumu upuri ir kriminoloģijā maz pētīts temats, pastāvošajām zināšanām par šādu noziedzību veicinošajiem faktoriem un to novēršanu nereti esot balstītām pētījumos par noziedzīgiem ...
 • Galveno interešu centra noteikšana pārrobežu maksātnespējas procedūrās - tiesu prakses analīze. 

  Lisovska, Santa (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darbā “Galveno interešu centra noteikšana pārrobežu maksātnespējas procedūrās – tiesu prakses analīze” pētīta tiesu prakses nozīme maksātnespējas procedūrās, kurās piemēro Padomes Regulas (EK) Nr. 1346/2000 ...
 • Apsūdzības grozīšana iztiesāšanā 

  Smuļko, Ēriks (Latvijas Universitāte, 2020)
  Apsūdzība aptver vairākus kriminālprocesuālos pamatprincipus, aspektus un elementus. Viens no šādiem apsūdzības kriminālprocesuālajiem aspektiem ir apsūdzības grozīšanas reglamentācija, kas paredzēta gan pirmstiesas procesā, ...
 • Aizdomas par defektu kā preces neatbilstību CISG 35. panta izpratnē un pierādīšanas pienākuma pārnešana uz pārdevēju 

  Reščenko, Sandra (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darbā apskatīts un analizēts, pirmkārt, pamats preces atzīšanai par neatbilstošu saskaņā ar Konvencijas 35. pantu, kas izpaužas kā aizdomas par preces trūkumu, otrkārt, apskatīta un analizēta pierādīšanas pienākuma ...

View more