IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Teledarba īpatnības un praktiskās problēmas. 

  Avramenko, Nadežda (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darbā “Teledarba īpatnības un praktiskās problēmas” izanalizēta darba organizācijas forma, kad darbinieks darba pienākumus, kurus var veikt darba devēja telpās, veic ārpus šīm telpām, pie tam izmantojot informācijas ...
 • Datorspēles kā autortiesību objekts. 

  Šveklis, Linards (Latvijas Universitāte, 2019)
  Atdarināšana šobrīd ir datorspēļu industrijā aktuāla problēma. Ņemot vērā, ka autortiesības aizsargā tikai radošu idejas izteiksmes veidu, bet ne pašu ideju, konkurenti bieži nokopē spēles idejas un funkcijas, nedaudz ...
 • Surogātmaternitāte: tiesiskā risinājuma meklējumi 

  Paeglītis, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darbs “Surogātmaternitāte: tiesiskā regulējuma meklējumi” ir veltīts surogācijas kā reproduktīvās metodes ētiskajiem un tiesiskajiem aspektiem. Zinātnes sasniegumi cilvēka reproduktīvajā sfērā un cilvēktiesību ...
 • Tiesībsargs kā viens no subjektiem, kurš var iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā 

  Koržuka, Renāte (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt tiesībsarga tiesības iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā. Lai sasniegtu šo mērķi, autore pēta tās Satversmes tiesas kompetencē esošās lietu kategorijas, par kurām tiesībsargam ir tiesības ...
 • Cilvēku tirdzniecība kā fundamentāls cilvēktiesību pārkāpums 

  Briede, Elīza (Latvijas Universitāte, 2019)
  Jau daudzus gadsimtus pirms mūsu ēras cilvēce bija pazīstama ar verdzības institūtu. Vērienīgas taču neefektīvas tā apkarošanas dēļ, šī un tai līdzīgas prakses nonāca “pagrīdē”, kur turpināja attīstīties laikam un sabiedrībai ...
 • Izteikumu ietekme uz nevainīguma prezumpciju 

  Leitens, Gunvaldis (Latvijas Universitāte, 2019)
  Nevainīguma prezumpcija jau vairākus simtus gadu atpazīstama kā viens no būtiskākajiem kriminālprocesa principiem. Neraugoties uz to, izpratnes par tā tvērumu ir dažādas un mainījušās līdzi laikam. 20. gadsimta nogalē ...
 • Amicus curiae procesuālās pilnvaras un to paplašināšana ieguldītāja - valsts šķīrējtiesas procesā 

  Ročāne, Katrīna Annija (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darbā analizēti ierobežojumi amicus curiae pieaicināšanai ieguldītāja – valsts šķīrējtiesas procesā, kā arī tā šauro procesuālo pilnvaru ietekme uz amicus curiae iespējām efektīvi aizsargāt savas tiesības un ...
 • Mantojuma masas apsardzība un aizgādnība 

  Visocka, Annija (Latvijas Universitāte, 2019)
  Mantojuma aizgādnības un mantojuma apsardzības institūti ir regulēti vienā Civillikuma nodaļā – piektās nodaļas otrajā apakšnodaļā (657.-666.pants), tādēļ tie ir šķietami cieši saistīti tiesību institūti un varētu pat šķist ...
 • Patvēruma meklētāju un bēgļu tiesības Eiropas Cilvēktiesību konvencijas kontekstā 

  Groza, Dāvids (Latvijas Universitāte, 2019)
  Darbu izstrādāja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību zinātņu bakalaura 3. kursa students Dāvids Groza. Darba tēma – “Patvēruma meklētāju un bēgļu tiesības Eiropas Cilvēktiesību konvencijas kontekstā.” ...
 • Tiesiskās aizsardzības procesa attīstības šķēršļi un pilnveidošanas iespējas. 

  Broks, Aksels (Latvijas Universitāte, 2019)
  Tiesiskās aizsardzības procesu regulējošais Maksātnespējas likums ir vairākkārt grozīts kopš tā pieņemšanas, bet vēlamo rezultātu, t.i. ievērojamu skaitu komersantu, kas izbeidzot tiesiskās aizsardzības procesu, atjauno ...
 • Saeimas deputāta zvērests - tā došanas procesuālie aspekti 

  Spāģe, Elīna (Latvijas Universitāte, 2019)
  Zvēresta nodošana parlamenta locekļiem, uzsākot pildīt tautas priekšstāvja pienākumus, ir sena tradīcija, taču tā Latvijas Republikas Satversmē nostiprināta salīdzinoši nesen. Dažādās valstīs atšķiras gan parlamenta locekļu ...
 • Darba līguma nošķiršana no uzņēmuma līguma. 

  Kuzika, Rūta (Latvijas Universitāte, 2019)
  Mūsdienās ļoti aktuāls problēmjautājums ir līgumu nošķiršana. Praksē nereti tiek konstatētas situācijas, kad darba tiesiskās attiecības neatbilst faktiskajiem apstākļiem, tieši noslēdzot neatbilstošu līguma veidu. Lai ...
 • Komercsabiedrības reputācijas aizskārums. 

  Blaus, Andris (Latvijas Universitāte, 2019)
  Katrai uzņēmējsabiedrībai pastāv savi mērķi, lai nodrošinātu sev veiksmīgu darbību un iekļaušanos sabiedrības vidē, bet, aizskarot to reputāciju, tiek apdraudēta mērķa sasniegšana, un vērtējums sabiedrības acīs var kristies, ...
 • Kriminālprocesuālā imunitāte 

  Silauniece, Lauma (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma ir kriminālprocesuālā imunitāte. Darbā iekļauts vispārīgs kriminālprocesuālās imunitātes principa apskats, savukārt, padziļināti pētīta šī institūta nozīme attiecībā uz Saeimas deputātiem un Valsts ...
 • Kanabisa auga izmantošanas medicīniskiem nolūkiem tiesiskā regulējuma problemātika Latvijā 

  Kalniete, Viola (Latvijas Universitāte, 2019)
  Kanabisa augu izsenis izmantoja medicīniskiem nolūkiem, tomēr 19.gadsimta vidū tā terapeitiskās īpašības tika noliegtas un starptautiskās konvencijās tas tika atzīts par sevišķi bīstamu narkotisko augu. Līdz ar to kanabisa ...
 • Pielaides kārtība valsts noslēpumam un tās tiesiskie aspekti Latvijā 

  Jansons, Nauris (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darbs „Pielaides kārtības valsts noslēpumam un tās tiesiskie aspekti Latvijā” sniedz ieskatu valsts noslēpuma aizsardzības un speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam regulējumā un tā problemātikā. Darba ...
 • Argumentācijas ar vispārzināmiem faktiem vērtējums Latvijas kasācijas instances tiesu nolēmumos 

  Matule, Baiba (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darbs veltīts argumentācijas ar vispārzināmiem faktiem vērtējumam Latvijas kasācijas instances tiesu nolēmumos. Darba mērķis ir izpētīt vispārzināmā fakta veidojošos aspektus, kā arī atrast vispārzināmā fakta ...
 • LES 50. panta piemērošanas problēmas 

  Petrovska, Sanda (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darbā izpētītas Līguma par Eiropas Savienību 50. pantā nostiprinātas dalībvalstu tiesības izstāties no Eiropas Savienības. Darbā izpētīts, kāda ir izstāšanās procedūra un, analizējot tiesu praksi, izvērtēts kā ...
 • Organizēta grupa 

  Rēvalde, Patrīcija Kristijāna (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba temats “Organizēta grupa”. Noziedzīgi nodarījumi, kas izdarīti organizētā grupā gan Latvijā, gan pasaulē ir aktuāli jau kopš sākotnējo krimināltiesību institūtu rašanās, jo tieši organizētā grupā (t.i. – ...
 • Preču zīmju tiesību pārkāpumi un negodīga konkurence. 

  Galzons, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darbā autors ir pētījis preču zīmju tiesību pārkāpumu un negodīgas konkurences aizlieguma mijiedarbību Latvijā. Darbā tiek pētītas preču zīmes, preču zīmju tiesību pārkāpumi, negodīga konkurence un negodīga ...

View more