Show simple item record

dc.contributor.advisorGaile, Lindaen_US
dc.contributor.authorVītiņa, Vinetaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T10:17:15Z
dc.date.available2015-03-23T10:17:15Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.other20973en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/6967
dc.description.abstractKohēzijas jeb sasaistes nodrošināšana ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai teksts tiktu vērtēts kā teksts. Turklāt kohēzija atbalsta teksta koherenci jeb sakarīgumu, kas tiek vērtēts kā viens no svarīgākajiem tulkojuma kvalitātes kritērijiem, tādēļ kohēzijas nodrošinājumam mērķvalodā ir ļoti liela nozīme. Šī maģistra darba mērķis ir apkopot dažādos latviešu valodā izmantotos teksta kohēzijas līdzekļus, pamatot tos ar piemēriem, veikt to analīzi tekstā, kā arī noteikt debašu sinhronajā tulkojumā visplašāk izmantotos kohēzijas līdzekļus. Kohēzijas līdzekļu pamatošanai ar piemēriem, kā arī teksta analīzei ir izmantotas autores pierakstītas Eiropas Parlamenta plenārsēžu debašu latviešu valodas sinhronā tulkojuma stenogrammas, kuru avotvaloda ir vācu valoda. Darba pirmajā nodaļā autore apskata sinhronās tulkošanas specifiku. Otrajā nodaļā tiek aplūkota sinhronā tulkošana Eiropas Parlamentā. Trešajā nodaļā autore pievēršas tekstam, tam izvirzītajiem kritērijiem un teksta lingvistikai. Ceturtā nodaļa ir veltīta teksta kohēzijas un koherences jēdzieniem un to nošķiršanas problēmai. Piektajā nodaļā tiek aprakstīti mēģinājumi izdalīt kohēzijas līdzekļus latviešu valodā. Sestajā nodaļā autore apskata sinhronajam tulkojumam izvirzītos kvalitātes kritērijus. Darba septītajā nodaļā un tās apakšnodaļās tiek apkopoti un ar piemēriem pamatoti līdzekļi kohēzijas nodrošināšanai tekstā. Astotajā nodaļā tiek veikta analīze pieciem izvēlētiem tekstiem, nosakot dažādo kohēzijas līdzekļu izmantojumu. Pēc dažādo latviešu valodā izmantoto teksta kohēzijas līdzekļu apkopošanas un pamatošanas ar piemēriem, kā arī to analīzes tekstā tiek secināts, ka debašu sinhronajā tulkojumā no vācu valodas latviešu valodā teksta kohēzija galvenokārt tiek nodrošināta ar eksplicītiem līdzekļiem un ka implicīti kohēzijas līdzekļi parasti netiek lietoti atsevišķi, bet gan kopā ar eksplicītiem līdzekļiem. Tas ir skaidrojams ar sinhronās tulkošanas specifiku – šāda kohēzijas līdzekļu izvēle tulkam ļauj vienlaicīgi ekonomēt laiku un nodrošināt labu teksta sasaisti. Maģistra darba teorētisko daļu veido 14, bet praktisko daļu - 56 lapaspuses. Darba izmantotās literatūras sarakstā ir norādīti 39 avoti. Maģistra darba pielikums aptver 70 lapaspuses.en_US
dc.description.abstractThe ensuring of cohesion is one of the main requirements for a text to be evaluated as such. In addition, cohesion assists text coherence, which is seen as one of the most important criteria for the quality of interpretation. Therefore the ensuring of cohesion plays a significant role in the target language. The aim of this master thesis is to outline and illustrate the different means of cohesion with examples used in the Latvian language, to analyse the use of means of cohesion in texts and also to define the most commonly used means of cohesion in simultaneous interpretation. For this purpose verbatim reports of the Latvian simultaneous interpretation of the European Parliament plenary debates are used. The source language of verbatim reports made by the author is German. In the first chapter, the author looks at the peculiarities of simultaneous interpretation. In the second, chapter the simultaneous interpretation at the European Parliament is considered. In the third chapter, the author focuses on text, criteria set for it and text linguistics. The fourth chapter is dedicated to the concepts of cohesion and coherence and to the problematic separation of these concepts. The fifth chapter describes the attempts of outlining means of cohesion in the Latvian language. In the sixth chapter, the author eyes the quality criteria set for simultaneous interpretation. In the seventh chapter, and its corresponding sections the means of ensuring cohesion in a text are outlined and illustrated with examples. In the eight chapter, the use of different means of cohesion is assessed by carrying out an analysis of five chosen texts. After outlining and illustrating the different means of cohesion with examples used in the Latvian language and analysing the use of means of cohesion in texts a conclusion is made that in the simultaneous interpretation from German into Latvian text cohesion is generally ensured by explicit means and that implicit means of cohesion are mainly not used separately but accompanied by explicit means. This can be explained with the peculiarities of simultaneous interpretation – the use of such means of cohesion allows interpreters to save time and ensure good text cohesion at the same time. The theoretical part of the master thesis consists of 14 and the practical part – of 56 pages. The bibliography contains 39 entries. The appendix of the thesis covers 70 pages.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectValodniecībaen_US
dc.titleKohēzijas nodrošināšana mērķvalodā debašu sinhronajā tulkojumā no vācu valodas latviešu valodāen_US
dc.title.alternativeThe Ensuring of Cohesion in the Target Language in the Simultaneous Interpretation of Debates from German into Latvianen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record