Show simple item record

dc.contributor.advisorTaivāns, Leonsen_US
dc.contributor.authorKromane, Adeleen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T10:17:17Z
dc.date.available2015-03-23T10:17:17Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other22111en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/6977
dc.description.abstractDarbs sastāv no ievada, divām nodaļām, secinājumiem, literatūras saraksta, pielikuma. Maģistra darba kopīgs lapaspušu skaits – 62. Literatūras sarakstā 54 nosaukumi. Šī darba mērķis ir dot detalizētu ieskatu Kipras turku un Kipras grieķu savstarpējās attiecībās. Tāpat tiek izprasta Raufa Denktaša personība un viņa ietekme uz attiecībām starp kopienām un konflikta attīstību. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek stāstīts par Kipras konflikta vēsturiskajām saknēm, tiek dots salas etniski vēsturiskais raksturojums. Tāpat tiek aprakstīta konflikta vēsture un tās attīstība. Otrā nodaļa ir veltīta Raufa Denktaša personībai. Autors apraksta Raufa Denktaša biogrāfiju, personību un viņa ietekmi uz konflikta attīstību. Tiek aplūkota konflikta attīstības vēsture caur politiķa personības prizmu. Kipra savā pastāvēšanas laikā ir bijusi zem daudzām valdīšanas sistēmām, katra no tām atstājusi savas kultūrvēsturiskās pēdas. Pārsvarā vienīgi grieķi lielākajos skaitļos palika apdzīvot salu. Turki salā ieradās līdz ar Osmaņu impērijas izplatīšanos reģionā, kad sala tikai iekarota 1571.gadā un iekļauta impērijas sastāvā. Tās sastāvā Kipra atradās nākošos 300 gadus. Līdz ar Osmaņu impērijas izplatīšanos, sākās turku imigrācija salā. Vēlāk viņu skaits bija ap 20% no visas salas populācijas. Kipras konflikts pretrunīgās vēstures dēļ ir izvērties par visai komplicētu un līdz ar to arī unikālu gadījumu pasaulē, kuru līdz šim nav izdevies atrisināt ne ANO, ne citām starptautiskajām organizācijām. 1990. gadā Kipra izteica vēlēšanos iestāties Eiropas Savienībā, kaut arī tas izraisīja kārtējās nesaskaņas starp abām Kipras kopienām, tomēr šī vēlēšanās nāca no abām Kipras kopienām. Kopējs ārpolitikas mērķis radīja cerību, ka abas Kipras kopienas atkal apvienosies un konflikts tiks noregulēts. Tomēr Kipras kopienu politiķu ambīciju dēļ, savstarpējās pārrunas bieži vien ir neveiksmīgas. Abu kopienu vadības nevar vienoties savā starp līdz pat mūsdienām.en_US
dc.description.abstractThe work consists of an introduction, two chapters, conclusions, bibliography, and annex. Master thesis has total 62 pages. The bibliography has 54 names. The aim of this master thesis is to give a detailed insight into the Turkish Cypriot and Greek Cypriot relations. Also to understood Rauf Denktash personality and his impact on relations between communities and development of conflict. The first chapter is about the historical roots of conflict in Cyprus, has given historical ethnic characteristics. Also it describes the history of the conflict and its development. The second chapter is devoted to Rauf Denktash personality. The author describes Rauf Denktash biography, personality, and his impact on the development of the conflict. Author describes history of conflict development through the prism of a politician's personality. Cyprus during its existence has been under the reign of many systems, each has left traces on the heritage. Mostly only in the largest numbers the Greeks remained to occupy the island. Turks arrived on the island with the Ottoman Empire spreading in the region; the island was conquered and incorporated in 1571. Thus, the spread of the Ottoman Empire began turk immigration in the island. Later, their number was about 20% of the population of the island. Cyprus conflict controversial history has developed into a rather complex and, consequently. It is a unique case in the world, which so far have failed to resolve, not the UN or other international organizations has come to agreement. In the 1990th Cyprus expressed its desire to join the European Union, although it led to the current disagreements between two Cypriot communities, but that desire came from the two Cypriot communities. A common foreign policy goal led to the hope that the two Cypriot communities could go back together and the conflict will be adjusted. However, the Cypriot community political ambition and the mutual discussions are often unsuccessful. Both communities, management cannot agree among themselves to the present day.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectValodniecībaen_US
dc.titleRaufs Denktašs un divu kopienu attiecības Kiprāen_US
dc.title.alternativeRauf Denktash and Two Communities Relations in Cyprusen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record