Show simple item record

dc.contributor.advisorSpriņģe, Guntaen_US
dc.contributor.authorHarju, Māraen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-07-06T01:09:19Z
dc.date.available2015-07-06T01:09:19Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other47964en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/29745
dc.description.abstractMaģistra daba mērķis ir novērtēt Ventas upes ekoloģisko stāvokli un izpētīt makrozoobentosa funkcionālo nozīmi hidroekosistēmā. Ventas upes makrozoobentos visā upes garumā pēdējo reizi tika pētīts 20. gs. 90. gados. Kopš tā laika Ventā makrozoobentosa izpēte ir veikta tikai „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteroloģijas centra” (LVĢMC) monitoringa punktos. Līdz šim nav veiktu pētījumu par Ventas makrozoobentosa specializāciju substrātam, kā arī par tā funkcionālajām barošanās grupām. Maģistra darba ietvaros veikts pētījums 10 upes posmos, novērtēts makrozoobentosa sastāvs un tā funkcionālā nozīme, kā arī novērtēta upes ekoloģiskā kvalitāte pēc makrozoobentosa un galvenajiem fizikāli ķīmiskajiem parametriem. Rezultāti liecina, ka Ventas upē dominē bentiskie bezmugurkaulnieki vācēji - krājēji, aktīvie filtrētāji un skrāpētāji – tīrītāji, kas pielāgojušies grunts tipam, ko veido dūņas, makrofīti, akmeņi un oļi. Pēc saprobitātes indeksa ūdens kvalitāte atbilst β – mezosaprobitātei. Pēc Igaunijas bentisko bezmugurkaulnieku multimetriskā indeksa (EMMQ) - labai ekoloģiskajai kvalitātei, izņemto Ventu augšpus Skrundas, kur ir vidēja kvalitāte. Pēc fizikāli ķīmiskajiem elementiem laba ekoloģiskā kvalitāte ir augšpus Skrundas pilsētas, vidēja – lejpus Skrundas pilsētas, bet slikta visās pārējās paraugu ievākšanas vietās. Darbā izmantoti Latvijas - Lietuvas projekta „Upju monitorings un lauksaimnieku vides aptauja Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalos” iegūtie dati, LVĢMC un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas vēsturiskie makrozoobentosa dati.en_US
dc.description.abstractThe aim of the Master’s thesis is to evaluate the ecological status of the River Venta and explore the functional role of macrozoobenthos in hydroecosystems. The last time when macrozoobenthos was researched in River Venta was in the 90s of the 20th century. Since that time macrozoobenthos reaserch in Venta has been carried out only in “Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre” LEGMC monitoring points. There is currently not research on the Venta macroinvertebrate specialization on substrate, as well as its functional feeding groups. For the needs of Master’s thesis a research in 10 river sections was carried out - macroinvertebrate composition and its role were evaluated, as well as the ecological quality of the river was evaluated by using macrozoobenthos and major physical - chemical elements. As the results show, collector-gatherers, active filter feeders and grazers – scrapers, dominate in the Venta River. Benthic invertebrates have adapted to microhabitat preference, sludge, macrophytes, stones and pebbles. Water quality at saprobic index corresponds to β – mezosaprobity. Water quality at multimetric Estonian method (EMMQ) index shows good ecological status, except upstream Skrunda where it is a moderate. Judging by physico-chemical elements, good environmental quality is above Skrunda city, moderate - downstream Skrunda, but bad in all other sampling sites. Latvian – Lithuania project „Monitoring of Rivers and Environmental Survey of Farmers in Lielupe and Venta River Basin Districts” obtained data are used for this thesis as well as LEGMC and Institute of Biology, University of Latvia, laboratory of Hydrobiology macrozoobenthos historical data.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVides zinātneen_US
dc.subjectVentaen_US
dc.subjectbentiskie bezmugurkaulniekien_US
dc.subjectekoloģiskā kvalitāteen_US
dc.subjectfunkcionālās barošanās grupasen_US
dc.titleMakrozoobentoss kā ekoloģiskās kvalitātes rādītājs Ventas upēen_US
dc.title.alternativeMacrozoobenthos as ecologicalquality indicator in river Ventaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record