Show simple item record

dc.contributor.advisorDaniela, Linda
dc.contributor.authorOzoliņa, Agnese
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2016-02-04T02:02:37Z
dc.date.available2016-02-04T02:02:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other51785
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31522
dc.description.abstractMaģistra darba tēma ir „5-6 gadus vecu bērnu taustes attīstība keramikas rotaļnodarbībās”. Maģistra darba mērķis izpētīt bērnu taustes attīstību pirmsskolas izglītības iestādē, izpētīt, kā keramikas rotaļnodarbības attīsta 5-6 gadu vecu bērnu tausti. Informācijas iegūšanai par pētāmo problēmu tika analizēta pedagoģiskā un psiholoģiskā literatūra. Darba teorētiskā daļā aplūkots: •Taustes sajūtas raksturojums un attīstības kritēriji; •5–6 gadus vecu bērnu attīstības īpatnību raksturojums; •Keramikas rotaļnodarbības izstrāde atbilstoši vecumposmam; •Pirmsskolas mācību programmas un normatīvu dokumentu izpēte; •Mācību programmas izstrāde un aprobācijas; •Keramikas rotaļnodarbības struktūra un ietekme uz pirmsskolnieku taustes attīstību. Pētījuma daļā tiek izveidota bērnu taustes novērošanas tabula, kurā tiek izvērtēta trīs periodos (pirms rotaļnodarbības, procesā un rotaļnodarbības beigās) bērnu taustes attīstības līmenis. Pētāmā daļā tiek aprobēta keramikas programma un rotaļnodarbības ietekmi uz bērnu taustes attīstību. Tika izveidota fokusgrupas diskusija, kurā pedagogi izteica viedokli par 5-6 gadu vecu bērnu taustes attīstību pirms un pēc keramikas rotaļnodarbībā, un izvērtējot fokusgrupas diskusiju, var secināt, ka keramikas rotaļnodarbības ir nepieciešamas bērniem, lai sekmētu taustes attīstību. Pedagoģiskā pētījuma laikā fokusgrupas dalībnieki secināja, ka keramikas rotaļnodarbības uzdevumi sekmē 5-6 gadus vecu bērnu taustes attīstību. Balstoties uz pētījuma rezultātiem autore secina, ka keramikas rotaļnodarbības sekmē taustes attīstību.
dc.description.abstractMasters graduate paper subject is “5-6 years old children tactility development in ceramic paddling classes”. The goal is to research theoretically children tactility development in preschool educational institution, to research how to ceramic paddling classes develop 5-6 years old children tactility. For information about subject was analyzed pedagogical and psychological literature. In teoretical part is dealt with: •touch feeling description and development yardsticks: •5-6years old children developing specialties description. •Special design of ceramic paddling classes according to age. •Research of preschool education programms and regulatory documents. •Creation and testing of educational programm; •Ceramic paddling classes influence on preschool children tactility development. For researcht there is created tactility observation table, where in three periods (before paddling classes, in process of classes, after classes) is evaluated children tactility development. Durring the research there is being tested ceramic padding classes influence on children tactility development and it shoves that children tactility develop. In a focus group of educators expressed their opinions about children tactil development before and after ceramic paddling classes and according to the discussion we can conclude, that ceramic paddling classes are necessary for children to develop their tactile sense. Focus group conclude, that ceramic paddling tasks contribute tactile development of 5-6 years old children. According to results of research author can say, that ceramic paddling classes are good for children tactile development.
dc.language.isoN/A
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjecttauste
dc.subjectrotaļnodarbība
dc.subjectattīstība
dc.subjectkeramika
dc.title5-6 gadus vecu bērnu taustes attīstība keramikas rotaļnodarbibās
dc.title.alternative5-6 Years Old Children Tactility Development in Ceramic Paddling Classes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record