Show simple item record

dc.contributor.advisorBakša-Zveja, Evija
dc.contributor.authorCiekure, Madara
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-02T01:11:40Z
dc.date.available2016-07-02T01:11:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other55127
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/32875
dc.description.abstractBakalaura darba tēma ir ‘’Ergonomijas pamatprincipu ievērošana pacientu aprūpē, intensīvās terapijas nodaļā’’. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka māsas ikdienas darbs ir saistīts ar pacientu aprūpi, kas ir fiziski un psiholoģiski smags darbs. Lai, māsa nodrošinātu pacientam sekmīgu un kvalitatīvu ārstēšanās procesa gaitu un iznākumu, nepieciešams ievērot pareizus ergonomijas pamatprincipus. Ergonomijas pamatprincipi tiek balstīti uz muskuļu kustību fizioloģiju, pareizas pozas ieņemšanu, celšanas tehniku, pozicionēšanu, pārvietošanu, kā arī darba aprīkojuma un palīgierīču pareizu lietošanu. Ievērojot šos principus, ir iespējams mazināt kļūdas, kuras var tikt pieļautas darbā, tā ir iespēja mazināt traumu un arodslimību skaitu, tā ir iespēja, ka nodarbinātais un pacients tiks mazāk pakļauts kaitīgo darba vides faktoru ietekmei, kā arī tiks nodrošināti sekmīgāki un kvalitatīvāki aprūpes procesa rezultāti. Darba mērķis ir noskaidrot ergonomijas pamatprincipu ievērošanu pacientu aprūpē, intensīvās terapijas nodaļā. Pētniecības uzdevumi ir apkopot un analizēt literatūras avotus par ergonomijas pamatprincipiem, analizēt B. Ņūmenas slodzes samazināšanas teoriju, izstrādāt intervijas jautājumus māsām un veikt māsas darbu novērošanu, pirms tam veicot pilotpētījumu, tad pētījumu, apkopot un analizēt iegūtos datus un izdarīt secinājumus. Darba ietvaros tika uzstādīts pētniecības jautājums, lai noskaidrotu, kā tiek ievēroti ergonomijas pamatprincipi pacientu aprūpē, intensīvās terapijas nodaļā? Darbā tika pielietota kvalitatīvā pētniecības metode, kas sevī ietvēra 8 atvērta tipa intervijas jautājumus. Intervijā piedalījās 6 intensīvās terapijas māsas, tādā veidā iegūstot māsu subjektīvo viedokli, bet, lai darba autore varētu atbildēt uz uzstādīto pētniecības jautājumu, tika izstrādāts novērošanas protokols, ar tajā izvirzītiem kritērijiem, kas ļāva autorei pašai subjektīvi novērtēt māsas darbu, salīdzināt ar māsu teikto un autores redzēto, un izdarīt secinājumus. Veiktie teorētiskie un praktiskie pētījumi darba autorei ļāva izdarīt secinājumus, ka ir svarīgi māsai veicot pacienta aprūpi ievērot ergonomijas pamatprincipus, jo māsai jādomā un jāplāno, kā pēc iespējas atvieglot gan sev darbu, gan pacientam aprūpes procesu. Tas, kā viņa to dara un nodrošina, ir atkarīgs no viņas kompetences, zināšanu un prasmju līmeņa. Atslēgvārdi: vide, ergonomiskie riska faktori, psihoemocionālie riska faktori, ergonomijas pamatprincipi.
dc.description.abstractThe theme of the present bachelor’s thesis is “Observance of the Basic Principles of Ergonomy in Patient Care in the Intensive Care Unit”. The topicality of the theme is based on fact that the daily work of a nurse is related to the patient care, which is a physically and psychologically hard work. To make the nurse ensure the successful and high-quality treatment course it is necessary to observe the right basic principles of ergonomy. The basic principles of ergonomy ground on physiology of muscle movements, taking the right poses, right weight-lifting technique, positioning and displacing as well as the right application of work equipment and auxiliary devices. Observing these principles can reduce the work failures, it is the possibility to reduce the number of traumas and cases of professional diseases, it is the opportunity to reduce the negative work-related environmental impact on employees and patients, and it can lead to more successful and higher quality results of patient caring process. The aim of the theses is to query the observance of the basic principles of ergonomy in patient care in the intensive treatment unit. The research tasks are the following: to summary and analyze the literature covering the subject of basing principles of ergonomy, to analyze the load reduction theory by Betty Neuman , to elaborate the interview questions for nurses, to carry out the observation of nurse’s work following the prior pilot research, to carry out the basic research, to summarize and analyze the collected data and make the conclusions. The research question formulated within the framework of the work was the following: how are the basic principles of ergonomy observed in patient care in the intensive care unit? In the work the author has applied the qualitative research method consisting of 8 open-question interview. The interviews were carried out with 6 intensive treatment nurses, thus collecting the subjective opinions of them. However, to make the author of the thesis to answer the research question, the observance protocol with due criteria was set up in order to evaluate the work of nurses, to compare their expressed opinions to the personal observations of the author and to make the conclusions. The theoretical and practical researches led to the conclusion that it is important to comply with the basic principles of ergonomy in nurse’s work, because the nurse shall think and plan, how to make her work easier for herself and for the patient. The results mostly depend on the level of professional competences, knowledge and skills of the nurse. Keywords: environment, ergonomic risk factors, psycho-emotional risk factors, basic principles of ergonomy.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectvide
dc.subjectergonomiskie riska faktori
dc.subjectpsihoemocionalie riska faktori
dc.subjectergonomijas pamatprincipi
dc.titleErgonomijas pamatprincipu ievērošana pacientu aprūpē intensīvās terapijas nodaļā
dc.title.alternativeObservance of the Basic Principles of Ergonomy in Patient Care in the Intensive Care Unit
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record