Show simple item record

dc.contributor.advisorVentiņš, Jānis
dc.contributor.authorGrīna, Vendija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:09:41Z
dc.date.available2016-07-04T01:09:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other53583
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33514
dc.description.abstractBakalaura darba mērķis ir novērtēt augsnes mezofaunas daudzveidību un to ietekmējošos faktorus Ogres ielejas dabas parkā Ogres novada Madlienas pagastā. Tika veikta augsnes mezofaunas izpēte Ogres ielejas dabas parka vēra un gāršas tipa mežos, kā arī veģetācijas un vairāku augsnes komponentu analīze. Bakalaura darbā ir veikts teorētisks apskats par pētījuma objektiem un biotopiem. Darba praktiskajā daļā tiek veikta mezofaunas uzskaite parauglaukumos, iegūtā materiāla ekstrakcija no augsnes un tā taksonomiskā identifikācija. Dažādu augsnes dzīvnieku grupu izplatība biotopos tiek saistīta ar tur augošo veģetāciju un augsnes īpašībām. Pētījuma datu matemātiskā analīze tika veikta ar datorprogrammu SPSS Statistics. Darba autore bakalaura darbā ir apguvusi vairāku mezofaunas grupu taksonomisko identifikāciju, kā arī to ievākšanas un ekstrakcijas metodes. Autore ir iepazinusies ar veģetācijas un mežu taksonomijas pamatprincipiem, ar vairāku augsnes parametru noteikšanu laboratorijas apstākļos. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām (literatūras apskata, pētījuma materiāliem un metodēm, pētījuma rezultātiem un diskusijas), 17 apakšnodaļām un secinājumiem. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 50 lappusēm, kas ietver 10 attēlus, 5 tabulas un 9 pielikumus.
dc.description.abstractBachelor’s thesis objective is to valuate soil mesoauna diversity and its affecting factors in Ogre valley, nature park Ogre district Madlienas parish. A study of soil mezofauna was made in Ogre valley nature park spruce and deciduous forest types, also including description of vegetation and many soil components. In the bachelor thesis there has been made theoretical description of study objects and bioms. In works practial part is the registration of mezofauna individuāls in every sampling plot, gained material extraction from soil and the mezofauna taxonomic identification. Different soil animal group distribution in habitats is associated with the vegetation that is growing there and soil properties. The mathematical analysis of results was made using computer programme SPSS Statistics. The author of bachelor thesis has been aquired many mesofaunal group taxonomical identification, and also the gathering and extraction methods of soil mezofauna. Author has studied the vegetation and forest taxonomical basic principles by detecting many soil parameters in laboratory conditions. The bachelor thesis consists of introduction, 3 main parts (literature overview,study matherials and methods, study results and discussion), 17 sections and conclusions. Bachelor’s total volume is 50 pages, which includes 10 pictures, 5 tables and 9 attachements.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectVides zinātne
dc.subjectmežu tipi
dc.subjectaugsne
dc.subjectaugsnes ekoloģija
dc.subjectmikroartropodi
dc.subjectOgres ieleja
dc.titleAugsnes mezofaunas daudzveidība vērī un gāršā dabas parkā "Ogres ieleja"
dc.title.alternativeThe diversity of soil mesofauna in spruce forest type and deciduous forest type in nature park "Ogres ieleja"
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record