Show simple item record

dc.contributor.advisorKasparinskis, Raimonds
dc.contributor.authorElksnītis, Daniels
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:09:45Z
dc.date.available2016-07-04T01:09:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other54045
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33525
dc.description.abstractBioloģiski vērtīgos un daļēji dabiskos zālājus būtiski ietekmē augsnes īpašības. No augsnes īpašībām ir atkarīga šo zālāju kvalitāte, apsaimniekošanas veids un līdz ar to arī to sniegtie ekosistēmu pakalpojumi. Bioloģiski vērtīgo un daļēji dabisko zālāju nozīme arvien pieaug, turklāt jau pagājušā gadsimta otrajā pusē sākās strauja to platību samazināšanās gan Latvijā, gan Eiropā kopumā. Tāpēc ir ļoti būtiski noskaidrot bioloģiski vērtīgo zālāju augšņu īpašību ietekmējošos faktorus gan lokālā, gan reģionālā līmenī. Bakalaura darba mērķis ir raksturot Vaives pagasta izplatītāko bioloģiski vērtīgo un daļēji dabisko zālāju augšņu fizikālās un ķīmiskās īpašības, to ietekmējošos faktorus un augsnes veidošanās procesus. Pētījuma rezultāti parāda, ka galvenā augsnes ķīmiskā īpašība, kas ietekmē zālāju sugu sastāvu ir fosfors un ka tā koncentrācija augsnē nav atkarīga no augsnes veidošanas procesiem un citām augsnes ķīmiskajām īpašībām. Galveno komponentu analīze parādīja, ka augsnes minerālās virskārtas parauglaukumiem, ko raksturo relatīvi augsta pH vērtība, katjonu apmaiņas kapacitāte, piesātinājums ar bāzēm, apmaiņas Mg2+, Ca2+, K+, augiem pieejamā P2O5 koncentrācija, nodalās parauglaukumu kopas līdzenumā, glacigēnajos nogulumos. Savukārt augsnes cilmieža parauglaukumi ko raksturo relatīvi augsta pH vērtība, apmaiņas Fe3+, bet relatīvi zems piesātinājums ar bāzēm, zema katjonu apmaiņas kapacitāte, kā arī zemas apmaiņas katjonu Ca2+, Mg2+, K+, Mn2+ koncentrācijas - nodalās parauglaukumu kopas: glaciofluviālajos nogulumos, bez glejošanās pazīmēm. Turklāt augsnes cilmieža parauglaukumi, ko raksturo relatīvi augsts piesātinājums ar bāzēm, katjonu apmaiņas kapacitāte, augstas pH vērtības, kā arī apmaiņas Ca2+, savukārt mazas šādu apmaiņas katjonu koncentrācijas: Mg2+, K+, Mn2+, Fe3+, Al2+ - nodalās parauglaukumu kopas: reljefa līdzenumā, glacigēnajos nogulumos, ar glejošanās pazīmēm 15-33 cm dziļumā, kā arī ar brīvo kalcija karbonātu sastopamību 15-50 cm dziļumā, un 50-85 cm dziļumā.
dc.description.abstractGrasslands of high conservation value and semi-natural grasslands are significantly influenced by soil properties. Grassland quality and management practice depends on soil properties, hence ecosystems services are also influenced. The significance of grasslands of high conservation value and semi-natural grasslands is increasing, besides the area of them has been decreasing since the middle of the twentieth century in Latvia and also in Europe. Therefore it is essential to determine factors influencing grassland soils in local and regional scale. So the aim of the bachelor thesis is to characterize soil physical and chemical properties and their influencing factors and soil forming processes in most prevalent grasslands of high conservation value in Vaive parish. This study shows that the main chemical property influencing grassland species composition is the soil available phosphorus concentration and that it’s concentration in soil is not dependent on soil forming processes and other soil chemical properties. Principal component analysis showed that in the soil mineral surface sampling plots, which are characterized by relatively high pH value, cation exchange capacity, base saturation and exchange Mg2+, Ca2+, K+ and soil available phosphorus concentrations are associated with plots in plain relief and glacigenic deposits. While soil parent material sampling plots which are characterized by high pH value, exchangeable Fe3+, but relatively low base saturation, cation exchange capacity as well as low exchangeable cation Ca2+, Mg2+, K+, Mn2+concentration are associated with glaciofluvic deposits without signs of gleization. Besides soil parent material, which is characterized by high base saturation, cation exchange capacity, high pH values as well as Ca2+, but relatively low Mg2+, K+, Mn2+, Fe3+, Al2+ cation exchange concentrations, are associated with the following groups : plain relief, glacigenic deposits, signs of gleization in the depth of 15-33 cm, as well as with free calcium carbonate occurrence in the depth of 15-50 cm and in the depth of 50-85 cm.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectVides zinātne
dc.subjectgalveno komponentu analīze
dc.subjectaugsnes auglība
dc.subjectaugsnes īpašības
dc.subjectaugsnes veidotājfaktori
dc.subjectzālāju augsnes
dc.titleAugsnes ķīmisko īpašību raksturojums bioloģiski vērtīgajos un daļēji dabiskajos zālājos Vaives pagastā
dc.title.alternativeCharecteristics of soil chemical properties in biologically valuable and semi-natural grasslands in Vaive parish
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record