Show simple item record

dc.contributor.advisorKalniņa, Jolanta
dc.contributor.authorPolunosika, Elīna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:11:14Z
dc.date.available2016-07-04T01:11:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other52529
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33804
dc.description.abstractIevads: Multiplā skleroze ir viena no biežāk sastopamajām hroniskām neirodeģeneratīvām saslimšanām, kas progresējot pacientam izraisa darba nespēju un būtiski ietekmē pacienta dzīves kvalitāti. Darba mērķis: ir noskaidrot invaliditātes attīstības straujumu pacientiem ar sekundāri progresējošu multiplo sklerozi, atkarībā no slimības progresēšanas, saslimšanas vecuma, slimības ilguma, dzimuma un terapijas. Metodes un materiāli: Retrospektīva pētījuma ietvaros tika skatītas pacientu ambulatorās kartiņas ar sekundāri progresējošu multiplo sklerozi Latvijas Jūras Medicīnas Centra Latvijas Multiplās sklerozes centrā. Kopumā tika apskatītas 80 pacientu ambulatorās kartiņas no saslimšanas brīža līdz pēdējam ierakstam ambulatoraja kartē. Tika analizēts pacienta vecums, dzimums, EDSS, terapija un MRI atradne diagnozes apstiprināšanas brīdī. Rezultāti: Slimības apstiprināšanas brīdī vidējais EDSS ir 2,99±1,17 abiem dzimumiem, vīriešiem augstāks kā sievietēm, 3,48±1,03 vs 2,75±1,16, kas ir statistiski nozīmīgi ar ticamību P = 7,84 x10-3. Vidējais saslimšanas vecums abiem dzimumiem ir 39,59±11,75 gadi (CI 95% 36,93 … 42,08 gadi) ar intervālu no 14 līdz 61 gadam. Korelācija starp pirmajiem simptomiem un diagnozes apstiprināšanu ir tieša (r=0,24), tas nozīmē, ka, samazinoties laikam starp pirmajiem simptomiem un diagnozes apstiprināšanu, samazinās EDSS līmenis pirmajā apskatē. Palielinoties vecumam, samazinās laika periods, kurā tiek sasniegts EDSS 6,0, kur novērota korelācija (r= -0,37). Palielinoties EDSS līmenim pirmajā apskatē, samazinās laika periods, kurā tiek sasniegts EDSS 6,0, novērota korelācija (r= -0,72). EDSS 3 sasniegšanai vidēji ir nepieciešams 3,50±4,31 gadi, bet pēc tam lai sasniegtu EDSS 6 – 8,23±3,74 gadi, statistiski nozīmīgi ar P = 5,40 x10-5. Lai sasniegtu konkrētu EDSS līmeni sievietem paiet ilgaks laiks ka vīriešiem. 98% diagnozes apstiprināšanas brīdī MRI atradnē ir multipli demielinizējoši perēkļi CNS. Secinājumi: Pētījumā secināts, ka sekundāri progresējošas multiplās sklerozes progresiju ietekmē pacienta vecums saslimšanas brīdī, dzimums, EDSS pirmās vizītes laikā un laiks starp pirmajiem simptomiem un diagnozes apstiprināšanu. Jo vecāks pacients ir saslimšanas brīdī, jo straujāk progresē slimība, kā arī slimība straujāk progresē vīriešiem. Tika iegūti rezultāti, ka slimība tiek diagnosticēta jau pie neiroloģiska deficīta un ja pirmās vizītes laikā ir lielāks EDSS, tad slimības progresija norit straujāk. EDSS 3,0 straujuma sasniegšana neietekmē EDSS 6,0 sasniegšanas ātrumu. Lielāks laiks starp pirmajiem simptomiem un diagnozes apstirpināšanu paātrina slimības progresiju. MRI atradne diagnozes apstiprināšanas brīdī nekorolē ar neiroloģisko deficītu.
dc.description.abstractIntroduction: Multiple sclerosis is one of the most common chronic neurodegenerative conditions, which progresses the patient leads to work disability and a significant impact on patient quality of life. Purpose: to clarify the speed of progression of disability in patients with secondary progressive multiple sclerosis, depending on the progression of disease, disease of age, disease duration, and sex therapy. Methods and materials: Retrospective study of patients were viewed outpatient cards with secondary progressive multiple sclerosis Latvian Maritime Medical Centre Latvian Multiple Sclerosis Center. Overall, 80 patients were examined outpatient cards of the disease until the last entry in the outpatient card. It was analyzed the patient's age, sex, EDSS, therapy and MRI findings diagnosis of the approval. Results: Diseases of the approval mean EDSS 2.99 ± 1.17 for both sexes, men higher than women, 3.48 ± 1.03 vs. 2.75 ± 1.16, which is statistically significant with confidence P = 7.84 x10-3. The average age of disease for both sexes is 39.59 ± 11.75 years (95% CI 36.93 ... 42.08 years) with an interval of 14 to 61 years. Correlation between first symptoms and diagnosis is a direct validation (r = 0.24), this means that a reduction in the time between the first symptoms and diagnosis confirmation, decreasing EDSS level of the first examination. Increasing age, reduce the period for which is reached EDSS 6.0, where no correlation (r = -0.37). With the increase in EDSS level of the first inspection, reduce the period for which is reached EDSS 6.0, no correlation (r = -0.72). EDSS 3 the medium need to 3.50 ± 4.31 years, and then to reach EDSS 6 to 8.23 ± 3.74 years, a statistically significant with P = 5.40 x10-5. In order to achieve a certain level of EDSS women take longer than that for men. 98% at the time of MRI diagnosis confirmation deposit has multiple CNS demyelinating foci. Conclusions: The study concluded that secondary progressive multiple sclerosis affects the progression of the patient's age at the time of illness, sex, EDSS during the first visit and the time between the first symptoms and diagnosis confirmation. The older the patient is at the time of illness, the more rapid progression of the disease, and the disease progresses more rapidly in men. It was obtained results that the disease is diagnosed to have a neurological deficit and if the first visit is higher EDSS, the disease progression takes place more rapidly. EDSS 3.0 rashness not affect the achievement of reaching EDSS 6.0 speed. The larger the time between the first symptoms and diagnosis approval of accelerates the progression of the disease. Field MRI diagnosis of the approval no relation to neurological deficits.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectmultiplā skleroze
dc.subjectsekundāri progresējoša
dc.subjectriska faktori
dc.subjectEDSS
dc.subjectprogresija
dc.titleSekundāri progresējoši noritošas multiplās sklerozes riska faktori izvērtējot slimības norises formas un pielietoto terapiju
dc.title.alternativeSecondary progressive multiple sclerosis risk factors for assessing the prognostic shapes and applied therapy
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record