Show simple item record

dc.contributor.advisorKauliņš, Tālis
dc.contributor.authorDucena, Baiba
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-06T01:04:36Z
dc.date.available2016-07-06T01:04:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other52493
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34264
dc.description.abstractStarp pacientiem pasaulē, kam veikta totāla ceļa locītavas endoprotezēšana, pēc operācijas līdz pat 30% neizjūt nekādus sāpju vai funkcionalitātes uzlabojumus. Daļa pacientu izjūt smagas sāpes pēcoperācijas periodā un daudziem tās saglabājas vēl gadu pēc operācijas. Pētījuma mērķis ir noskaidrot kurš anestēzijas veids: kombinētā spināli epidurālā (KSEA) vai spinālā anestēzija kombinēta ar nervus femoralis katetru (SA+NF), ir saistīts ar viszemākām sāpēm pēcoperācijas periodā, apmēram gadu pēc operācijas un ar vislabāko ceļa locītavas funkcionalitāti, pēc paša pacienta vērtējuma. Otrs mērķis ir identificēt iespējamos riska faktorus, kuru dēļ pacientam var būt neapmierinoši operācijas iznākumi. Trešais mērķis ir noskaidrot cik procentuāli pacienti izjuta smagas sāpes pēcoperācijas periodā kopsummā, cik pacientiem ir sāpes apmēram gadu pēc operācijas un cik pacientiem ir neapmierinoša ceļa locītavas funkcionalitāte. Pētījums ir retrospektīvs, tika ievākti dati no slimības vēsturēm pacientiem, kuriem konkrētā laika periodā tika veikta totāla ceļa locītavas endoprotezēšana, galvenie no tiem bija pacienta vecums, ķermeņa masas indekss, sāpju ilgums gados pirms operācijas, blakusslimības. Atlasītajiem pacientiem tika veikta telefoniska aptauja par sāpju intensitāti pēcoperācijas periodā, sāpju intensitāti sazvanīšanas brīdī un ceļa locītavas funkcionalitāti skalā no 0 līdz 10. Pacienti tika sadalīti divās grupās atkarībā no pielietotās anestēzijas veida: KSEA vai SA+NF. Pētījumā piedalījās 95 pacienti, no tiem 12 bija KSEA grupā un 83 SA+NF grupā. Vidējā sāpju intensitāte pacientiem pēcoperācijas periodā KSEA grupā bija 1.08, SA+NF grupā 4.96 (p˂0.001). Apmēram gadu pēc operācijas KSEA grupā sāpju intensitāte ir 1.42 un SA+NF grupā 2.22 (p=0.322). Funkcionalitāti pacienti raksturo 8.33 KSEA grupā un 8.08 SA+NF grupā (p=0.667). Pētot riska faktorus, noskaidrojās, ka vecumam (p˃0.05), dzimumam (p˃0.05), PAH (p˃0.05) un sāpju ilgumam pirms operācijas (p˃0.05) nav bijusi ietekme uz pēcoperācijas rezultātiem. Toties pēcoperācijas sāpes bija spēcīgākas pacientiem ar 3. aptaukošanās pakāpi (p=0.035). Starp visiem pacientiem 25% izjuta smagas intensitātes sāpes (skalā 7-10), 44% bija mērenas intensitātes sāpes (skalā 4-6). Apmēram gadu pēc operācijas 8% bija smagas intensitātes sāpes un 19% tās saglabājās mērenas intensitātes. Funkcionalitāte bija neapmierinoša 2% pacientu. Secinājums ir tāds, ka KSEA anestēziju pielietojot pēcoperācijas periodā pacienti izjuta mazākas sāpes nekā SA+NF anestēziju. Sāpes gadu vēlāk un funkcionalitāti anestēzijas veids neietekmēja. Vienīgais riska faktors sliktiem iznākumiem identificēts ir 3. aptaukošanās pakāpe. Smagas sāpes pēcoperācijas periodā izjūt 25% pacientu, 8% tās saglabājās arī gadu vēlāk, toties funkcionalitāte neapmierinoša ir tikai 2% pacientu.
dc.description.abstractTitle: Late results and patient satisfaction after knee replacement surgery, depending on the type of anesthesia used. Author: Baiba Ducena. Supervisor: Dr.med. Tālis Kauliņš. Among the patients, who underwent a total knee replacement, up to 30% don’t feel any improvement of pain or function. Part of the patients feel severe pain after surgery and many of them still suffer from pain a year later. The aim of this research is to determine which type of anesthesia: combined spinal-epidural (KSEA) or spinal combined with femoral nerve catether (SA+NF) is associated with the lowest pain after surgery, a year after the surgery and with the best functionality of the knee, according to the patients own evaluation. The second aim is to identify potential risk factors for unsatisfactory results after surgery. The third aim is to find out what percentage of patients feel pain in postoperative period and a year after, and how many have unsatisfactory functionality of the knee joint. This is a retrospective study, the data was collected from patient history of everyone who underwent a total knee replacement in a specific time period. The main data collected was age, body mass index, the duration of pain before surgery and other morbidities. The selected patients were contacted by telephone and interviewed about the intensity of pain after surgery, the intensity of pain at the time of calling and the function of the knee joint, at the scale from 1 to 10. The patients were divided in groups according to the anesthesia used. In the study participated 95 patients. In KSEA group there where 12 patients and in the SA+NF group 83 patients. The mean score of pain in the postoperative period in the KSEA group was 1.08, and SA+NF group 4.96 (p˂0.001). Approximately a year after the surgery the mean pain score in KSEA group was 1.42 and in SA+NF group 2.22 (p=0.322). Mean functionality in KSEA group was 8.33 and SA+NF group 8.08 (p=0.667). In the search of risk factors was concluded that age (p˃0.05), gender (p˃0.05), arterial hypertension (p˃0.05) and the lenght of preoperative pain (p˃0.05) had no effect on postoperative results. But postoperative pain was higher in patients who had obesity grade 3 (p=0.035). Between all patients 25% felt severe pain after surgery (scale 7-10), 44% felt moderate pain (scale 4-6). Approximately a year after the surgery 8% of patients still felt severe pain and 19% felt moderate pain. The functionality was unsatisfactory in 2% of patients. Conclusion is that KSEA group patients felt less pain than in SA+NF group. Pain a year after the surgery and the functionality was not affected by the type of anesthesia used. The only risk factor was identified obesity grade 3. Severe pain in the postoperative period had 25% of patients and 8% has still severe pain a year after surgery. The functionality was unsatisfactory in 2% of patients.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectlokāla analgēzija
dc.subjectceļa locītavas endoprotezēšana
dc.subjectpēcoperācijas sāpes
dc.subjectkombinētā spināli epidurālā anestēzija
dc.subjectnervus femoralis analgēzija
dc.titleVēlīnie rezultāti un pacienta apmierinatība pēc ceļa locītavas endoprotezēšanas, atkarībā no pielietotās anestēzijas veida
dc.title.alternativeLate results and patient satisfaction after knee replacement surgery, depending on the type of anesthesia used
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record