Show simple item record

dc.contributor.advisorBērziņš, Gaidis
dc.contributor.authorLapiņa, Kristīne
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte
dc.date.accessioned2017-02-03T02:01:47Z
dc.date.available2017-02-03T02:01:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other56496
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34709
dc.description.abstractBakalaura darba mērķis ir noskaidrot, vai Latvijas Republikā maksātnespējas procesa administratoru profesionālās darbības ētikas regulējums veicina tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskas un fiziskas personas maksātnespējas procesa mērķu sasniegšanu. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, tika veikta normatīvo aktu, juridiskās literatūras, tiesu prakses un galvenokārt Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk arī – asociācija) Ētikas komisijas (turpmāk arī – komisija) lēmumu tēžu apkopojumu padziļināta izpēte. Pētnieciskajā darbā tika analizēti profesionālajā regulējumā ietvertie principi, kā arī tika ņemts vērā, ka maksātnespējas administratora funkcijas tiesiskās aizsardzības procesā tuvākajā laikā varēs pildīt arī citas, iepriekš ar maksātnespējas procesa norisēm nesaistītas personas. Darba autore secināja, ka maksātnespējas administratoriem jau sen pastāv profesionālas darbības ētikas regulējums, taču tā efektīvai piemērošanai vienmēr ir pastāvējuši kādi šķēršļi. Sākotnēji tika noskaidrots, ka maksātnespējas administratoru ētikas kodekss var tikt piemērots tikai administratoriem, kuri vienlaicīgi ir arī asociācijas biedri, taču par ētikas normu pārkāpumu nebija iespējas noteikt atbilstošu sodu, jo asociācijai nebija deleģētas tādas tiesības, taču pēc pēdējiem likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2015.gada 1.martā, asociācijai ar likumu ir noteiktas tādas tiesības, taču tā izvairās piemērot sodus administratoriem. Tādējādi netiek nodrošināta efektīva ētikas normu ievērošana profesionālajā darbībā, jo šo normu neievērošana nerada nekādas tiesiskas sekas, kas var būt par iemeslu tam, ka netiek sasniegts likumā noteiktais maksātnespējas procesa mērķis.
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to determine whether in the Republic of Latvia the insolvency administrators professional work ethics regulations promotes the achievement of the legal protection process in the insolvency proceedings for legal and natural persons. In order to maintain the aim of the bachelor theses such materials as normative acts, legal literature, case study, and mainly Certified Latvian insolvency process administrators association Ethical Committees decision theses summaries were used. In the researched work, principles of the professional regulations were analyzed, as well it was taken into account that in the nearest future persons with no relation to the insolvency administrator functions in the legal protection process will be able to fulfill such functions or duties. Author came to the conclusion, that the professional work ethics regulations for insolvency administrators were existing for a long time but there have always been some obstacles in order to effectively apply them. At the beginning, insolvency administrators Ethics code could have been applied only to administrators who at the same time were member of the association, but it was not possible to determine the appropriate fine for violation of ethical norms, because associations did not have such rights. After latest amendments entered into force on March 1, 2015, associations were granted with such rights but they are still avoiding severely punish the administrators. Therefore, effective compliance with ethical norms at the professional work is not maintained, because such noncompliance does not lead to the legal consequences, which can be a reason why the aim of insolvency regulation is not reached.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectJuridiskā zinātne
dc.subjectmaksātnespējas procesa administrators
dc.subjectētika
dc.subjectuzraudzība
dc.subjectpamatprincipi
dc.subjectobjektivitāte
dc.titleMaksātnespējas procesa administratora institūta profesionālā ētika.
dc.title.alternativeProfessional Ethics of the Insolvency Administrator Institution
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record