Show simple item record

dc.contributor.advisorLanka, Ērika
dc.contributor.authorZorina, Lyudmyla
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2017-02-07T02:01:28Z
dc.date.available2017-02-07T02:01:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other56548
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34729
dc.description.abstractDarba tēma. Ritma nozīme pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajā procesā: Valdorfpedagoģijas pieeja. Pētījuma mērķis: izanalizēt ritma nozīmi pirmsskolas izglītības iestādē nodarbībās. Atslēgvārdi: Valdorfpedagoģija, ritms, sadarbība, iztēle, radošums, maņas. Pētījuma objekts: Pirmsskolas izglītības iestādes vecākās grupa nodarbības. Pētījuma priekšmets: ritms rotaļnodarbībās . Pirmsskolas vecums ir bērna dzīves periods, kad viņš strauji attīstās visās jomās. Problēma izglītības procesā eksistē tāpēc, ka vecākiem trūkst zināšanu par alternatīvām teorijām. Tikai ciešā sadarbībā ar vecākiem skolotāji varēs veicināt bērna pareizu attīstību. Darbā analizētas R. Šteinera, J. Beļicka, D. Dzinteres, Ž. Piaže,V. Zelmeņa u.c. atziņas un izstrādātas rekomendācijas vecākiem. Valdorfskolas prioritāte ir bērns, un nevis tāpēc, ka šis pedagoģijas virziens izdabātu bērna vēlmēm, bet gan tāpēc, ka bērnam katrā vecumā, jebkurā valstī un simt gadu pirms mums un arī tagad, ir nemainīga viņa fiziskā un garīgā attīstība. Pamatojoties uz šiem vecuma posmiem, ir izstrādāta Valdorfpedagoģija. Skaidrs, ka visas skolas nevarēs būt kā valdorfskolas, un ir labi, ja mūsu sabiedrībā ir dažādas izglītības ieguves iespējas. Var teikt, ka mūsu darbības mērķis ir – iekustināt sabiedrību domāt par citādāku izglītības ieguves procesu. Darīt jebko- šādu cilvēka rīcību diktē ne audzinātība vai kompleksi, bet izpratne par situāciju, kurā ko darīt – tā ir iekšējā brīvība. Darba apjoms ir 58 lappuses, 26 literatūras avoti, 4 pielikumi.
dc.description.abstractResearch issue: The Importance of Rhythm in Preschool Pedagogical Process; Waldorf Approach. Research aim: To analyze the importance of teaching rhythm at preschool educational institutions. Key words: Waldorf education, rhythm, cooperation, imagination, creativity, senses. Research object: Classes in older groups of preschool educational institutions. Research subject : Rhythm gaming. Pre-school age is a life period, when child rapidly develops in all the aspects. The problem in the study of rhythm is parents lack of knowledge about alternative theories. Teachers can properly develop the child only in cooperation with parents. In the following research the author analyzed the works of J. Belickis, D. Dzintere, Ž. Piaže, V. Zelmenis, etc. and developed parental recommendations. Waldorf education priority is not to indulge the whims of child, but to contribute to children’s physical and spiritual development which hasn’t been changed for hundreds of years regardless of the country of residence. According to the above- mentioned Waldorf educational system has been worked out. Obviously that all the schools couldn't be Waldorf, but it's positive to have different educational systems. Our task is to make society think of alternative educational opportunities. Freedom of action is not discourtesy or the result of psychological complexes but ability to realize the situation and inner freedom. Research length: 58 pages, 26 sources of the literature, 4 appendix.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectValdorfpedagoģija
dc.subjectritms
dc.subjectsadarbība
dc.subjectiztēle
dc.subjectradošums
dc.titleRitma nozīme pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajā procesā: Valdorfpedagoģijas pieeja
dc.title.alternativeThe value of rhythm in the pre-school in the educational process: Waldorf pedagogic aproach
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record