Show simple item record

dc.contributor.advisorBakša-Zveja, Evija
dc.contributor.authorPugoviča, Anete
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-01T01:12:51Z
dc.date.available2017-07-01T01:12:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other58873
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/35859
dc.description.abstractBakalaura darba tēma – Sāpju novērtēšana intubētiem pacientiem intensīvās terapijas nodaļā. Tēmas aktualitāte – pētījumi Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs apstiprina, ka sāpju kontrolei ir nepieciešama individuāla pieeja, lai uzlabotu sāpju pārvaldību. Tāpēc nepieciešama uzlabot medicīnas māsu sadarbību ar speciālistiem un pilnveidot sāpju novērtēšanas protokolus. Joprojām aktuāls ir jautājums - kā adekvāti novērtēt sāpes intubētam pacientam. Darba mērķis ir noskaidrot un izvērtēt, kā tiek veikta sāpju novērtēšana intubētiem pacientiem. Pētniecības uzdevumi ir: analizēt literatūru par sāpju novērtēšanu intubētiem pacientiem intensīvās terapijas nodaļā, veikt B. Ņūmenas sistēmas modeļa analīzi saistībā ar sāpju novērtējumu intubētiem pacientiem intensīvās terapijas nodaļā, izstrādāt pētniecības instrumentus – interviju un novērtēšanas protokolu, veikt pilotpētījumu un pētījumu, apstrādāt un analizēt pētījumā iegūtos datus, izstrādāt secinājumus un ieteikumus. Pētniecības jautājums: Kā tiek veikta sāpju novērtēšana intubētiem pacientiem intensīvās terapijas nodaļā? Pētniecības instruments: intervija, novērtēšanas protokols. Pētniecības metode: kvalitatīvā. Pētījuma rezultāti parāda to, ka sāpes ir grūti novērtējamas, tās ir biopsihosociāls fenomens, īpaši intubētam pacientam, ar kuru komunikācija ne vienmēr ir iespējama. Pētījuma jautājums “Kā tiek veikta sāpju novērtēšana intubētiem pacientiem intensīvās terapijas nodaļā?” apstiprina, ka māsu praksē nav ieviests vienots protokols, kā adekvāti novērtēt sāpes intubētiem pacientiem. Novērtēšana notiek, pamatā izmantojot fizioloģiskos indikatorus, atsevišķos gadījumos tiek ņemti vērā biheiviorālie indikatori, taču tie netiek dokumentēti. Atslēgvārdi: sāpju novērtēšana, intubēts pacients, aprūpe, intensīvā terapija, kvantitatīvā metode.
dc.description.abstractBachelor thesis – Pain assessment in intubated patients inside Intensive care unit. Theme actuality – research in Europe and Uited State of America agrees, that to control pain, need to use unique ways to improve control over pain. That is why it is necessary to improve nurse cooperation with specialists and optimize their ability to observe pain protocols. The question still remains topical – how adequately observe pain in case of intubated patient. The main objective is to find out and acknowlidge how the pain assessment works on intubated patients. Research assignment is to analyse literature about pain assessment in intubated patients inside intensive care unit and do B.Nūmena system model analysis about pain assessment in intubated patiens inside intensive care unit, elaborate research tools – interview and assessment protocol, make pilotresearch and research, process and analyze details, add conclusions and recommendations. Research question: How pain assasment in intubated patiens inside intensive care unit is carried out. Research tools: interview, assessment protocol. Research method: qualitative analysis. The research results shows, that pain is difficult to be evaluated, they are biopsychosocial phenomen, especially for intubated patients with whom communication is not always possible. Research question “How pain assasment in intubated patiens inside intensive care unit is carried out?” confirms that there is no combined protocal how to adequately evaluate pain for intubated patients in nurse practice. Basically assessment happens using physiological indicators in some cases are taken into account as behavioral indicators, but they are not documented. Keywords: pain assessments, intubated patient, health care, intensive care, quantitative method.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectSāpju novērtēšana
dc.subjectIntubēts pacients
dc.subjectAprūpe
dc.subjectIntensīvā terapija
dc.subjectKvantitatīvā metode
dc.titleSāpju novērtēšana intubētiem pacientiem intensīvās terapijas nodaļā
dc.title.alternativePain Assessment in Intubated Patients in Intensive Care Unit
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record