Show simple item record

dc.contributor.advisorUršuļska, Vladislava
dc.contributor.authorAleško, Irina
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2018-01-01T02:01:50Z
dc.date.available2018-01-01T02:01:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other61800
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37657
dc.description.abstractBakalaura darba temats - „Dabas materiālu izmantošana emocionālās attīstības sekmēšanai bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Pētījuma mērķis - Pētīt dabas materiālu izmantošanas iespējas emocionālās attīstības sekmēšanai bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Pētījuma hipotēze - Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem emocionālā attīstība noritēs sekmīgāk, ja pedagoģiskā procesā tiks mērķtiecīgi izmantoti dabas materiāli. Darbam ir divas daļas. Teorētiskajā daļā tiek apskatīts emociju jēdziens dažādu pedagogu, psihologu skatījumā un atziņās, sniegts emociju vispārīgs raksturojums, bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem emocionālās attīstības raksturojums. Darbā ir sniegts pirmsskolas vecuma bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vispārīgs raksturojums, īpašu uzmanību pievēršot bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem emocionālajai attīstībai un analizētas dabas materiālu izmantošanas iespējas bērnu emocionālās attīstības sekmēšanā. Praktiskajā daļā ir aprakstīts empīriskais pētījums par dabas materiālu izmantošanas iespējām emocionālās attīstības sekmēšanai bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tiek sniegts pētījuma metodoloģiskais pamatojums, izstrādāti emocionālās attīstības vērtēšanas kritēriji, sniegts pētāmās grupas raksturojums pētījuma sākumā un beigās un atspoguļots praktiskais darbs ar bērniem. Pētījuma rezultāti apstiprina izvirzīto hipotēzi, ka bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem emocionālā attīstība noritēs sekmīgāk, ja pedagoģiskajā procesā tiks mērķtiecīgi izmantoti dabas materiāli. Bakalaura darba struktūru veido divas daļas, secinājumi, ieteikumi pedagogiem, izmantotās literatūras saraksts un pielikumi. Аtslēgаs vārdi: dabas materiāli, emocijas, bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Darba apjoms – 71 lpp., 5 attēli, 9 tabulas, 2 pielikumi, 57 literatūras un citi informācijas avoti.
dc.description.abstractThe topic of the Bachelor’s work - The use of the natural materials in the improvement of emotional development of children with developmental disabilities. The purpose of the research - to study the possibilities of the use of the natural materials to improve the emotional development of the children with developmental disabilities. The hypothesis of the research - The emotional development of children with mental disorders will be more successful if natural materials are used purposefully in the pedagogical process. Bachelor’s work consists of two parts: The theoretical part deals with the concept of emotions in the views and opinions of various pedagogues and psychologists, there was given a general characterization of emotions, as well as a description of emotional development of children with mental development disorders. The study presents a general description of the pre-school children with mental disorders, paying a special attention to the emotional development of children with mental disorders, and analyzes the possibilities of using natural materials for promoting children's emotional development. The practical part of work describes an empirical study on the possibilities of using natural materials for the promotion of emotional development in children with mental developmental disabilities. The methodological substantiation of the research is provided, the criteria for evaluating emotional development are developed, the characteristics of the research group are presented at the beginning and the end of the study and the practical work with children is presented. The results of the research confirm the hypothesis that the emotional development of children with mental development disabilities will be more successful if a natural materials are used purposefully in the pedagogical process. The Bachelor's work structure consists of two parts, conclusions, recommendations for teachers, list of references and appendices. The key words are natural materials, emotions, children with developmental disabilities. The volume of the work includes - 71 pages, 5 pictures, 9 tables, 2 appendixes and 57 sources of literature.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPirmsskolas pedagoģija
dc.subjectdabas materiāli
dc.subjectemocijas
dc.subjectbērni
dc.subjectgarīgās attīstības traucējumi
dc.titleDabas materiālu izmantošana emocionālās attīstības sekmēšanai bērniem ar garīgas attīstības traucējumiem
dc.title.alternativeThe use of the natural materials in improvement of the emotional development of the children with developmental disabilities
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record