Show simple item record

dc.contributor.advisorKoķe, Tatjana
dc.contributor.authorJurāne-Brēmane, Anžela
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2018-03-05T02:01:14Z
dc.date.available2018-03-05T02:01:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other62923
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38330
dc.description.abstractAnželas Jurānes-Brēmanes promocijas darbs pedagoģijā augstskolas pedagoģijas apakšnozarē „Formatīvā vērtēšana studiju procesā” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļā Dr. habil. paed. profesores Tatjanas Koķes vadībā laika posmā no 2012. līdz 2017. gadam. Promocijas darba mērķis: izpētīt formatīvās vērtēšanas norises principus un pedagoģiskos nosacījumus uz studenta jēgpilnu mācīšanos orientētā studiju procesā. Promocijas darba apjoms ir 168 lpp. un 13 pielikumi. Promocijas darba 1. daļā veikta formatīvās vērtēšanas teorētiskās izpratnes analīze mācīšanās paradigmas kontekstā, kā arī formatīvās vērtēšanas kā trīspusēja procesa analīze, izveidojot tā teorētisko modeli. Tika definēta formatīvā vērtēšana studiju procesa kontekstā. Promocijas darba 2. daļā ietverta empīriskās izpētes rezultātu analīze, tai skaitā priekšizpētes rezultātu izvērtējums, atbilstoši diviem pētījuma jautājumiem. Tika formulēti formatīvās vērtēšanas procesa organizatoriskie principi, kā arī pedagoģiskie nosacījumi Promocijas darba nobeigums ietver galvenos darba secinājumus, kuri veidoti atbilstoši sākotnēji izvirzītajiem uzdevumiem un atspoguļo to secīgu izpildi. Atslēgvārdi: studiju process, formatīvā vērtēšana, atgriezeniskā saite, pašvērtēšana, savstarpējā vērtēšana.
dc.description.abstractThe aim of the work: to study the principles and pedagogical conditions of the formative assessment in the study process oriented on the student's meaningful learning. The volume of the promotional work is 168 pages 13 appendices. The first part of the study contains the analysis of the theoretical understanding of the formative assessment in the context of learning paradigma as well as the analysis of formative assessment as three-sided process, creating its theoretical model. Formative assessment was defined in the context of higher education. The second part includes the analysis of the results of the empirical research, according to the two research questions. The organizational principles of formative assessment as well as pedagogical conditions were formulated.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectAugstskolas pedagoģija
dc.subjectPedagogy
dc.subjectHigher School Pedagogy
dc.subjectstudiju process
dc.subjectformatīvā vērtēšana
dc.subjectpašvērtēšana
dc.subjectsavstarpējā vērtēšana
dc.titleFormatīvā vērtēšana studiju procesā
dc.title.alternativePromocijas darbs
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record