Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersone, Rudīteen_US
dc.contributor.authorDaniela, Lindaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:49:18Z
dc.date.available2015-01-12T06:49:18Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other10164en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4535
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractMācību disciplīna kā pusaudžu attieksmes izpausme pret mācībām Promocijas darbs izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Pedagoăijas nodaĜā laika posmā no 2003. gada septembra līdz 2008. gada augustam. Problēma Mūsdienās skolotājam galvenais uzsvars darbā ar nepieĦemamas darbības novēršanu liekams uz pozitīvas attieksmes pret mācībām veicināšanu, pašregulētas mācību darbības veicināšanu un sociālo konvenciju pieĦemšanu sadarbībā ar pusaudžiem, tādējādi veicinot mācību disciplīnas ievērošanu. Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšana nevar būt veiksmīga, ja skolēni nespēj pašregulēti darboties un ievērot sociālās konvencijas, tātad ievērot mācību disciplīnu. Izstrādātās mācību disciplīnas teorijas, Latvijā tiešā veidā nav izmantojamas, Ħemot vērā iepriekšējā, autoritārā laika pieredzi, tāpēc ir nepieciešams analizēt situāciju Latvijā, lai izprastu, kādas skolotāju darbības veicina mācību disciplīnu un pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, meklēt Latvijas pedagoăiskajai videi atbilstošus risinājumus. Pētījuma praktiskā nozīmība 1. Pētījuma ietvaros izstrādāta un aprobēta pusaudžu mācību disciplīnas kritēriju un to līmeĦu sistēma, kas izmantojama, veicot izpēti mācību disciplīnas jomā. 2. Izstrādāta un aprobēta mācību disciplīnu veicinošas skolotāju darbības kritēriju un to līmeĦu sistēma, kas izmantojama, veicot skolotāja darbības mācību disciplīnas veicināšanā izpēti. 3. Pētījumā gūtās atziĦas par pusaudžu mācību disciplīnu veicinošām darbībām izmantojamas ne tikai pusaudžu mācību disciplīnas veicināšanai, bet arī citos vecumposmos, lai sekmētu mācību disciplīnas uzlabošanos.en_US
dc.description.abstractClassroom Discipline as Manifestation of Adolescents’ Attitude to Learning The promotion paper was worked out at the Pedagogy Department of the Faculty of Education and Psychology of the University of Latvia from September, 2003 till August, 2008. Problem Nowadays the main stress in the teacher’s work for the prevention of inadmissible activities should be put on the promotion of adolescents’ positive attitude to learning, the encouragement of their self-regulated learning activities and the adoption of social conventions in cooperation with their peers, thus favouring the observance of classroom discipline. The promotion of the young generation’s learning cannot be successful if the learners are incapable of self-regulated activities and observing the existing social conventions i.e. classroom discipline. The already worked out theories of classroom discipline cannot be adopted directly in Latvia, taking into consideration the earlier experience of authoritarian times. Therefore it is necessary to analyse the present situation in Latvia to understand which teacher’s activities promote classroom discipline and on the basis of the results of the research find solutions appropriate to the educational environment of Latvia. Practical significance of the research 1. Within the limits of the research was made up and approbated a system of criteria and their levels of adolescents’ learning discipline, which can be used when carrying out a research in the sphere of classroom discipline. 2. Was worked out and approbated system of criteria and their levels of the teachers’ activities in the promotion of classroom discipline. 3. The conclusions of the research on the activities promoting adolescents’ classroom discipline can be used not only for the promotion of adolescents’ classroom discipline, but also for other age developmental stages in order to promote the improvement of classroom discipline.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectIzglītība, pedagoģija un sportsen_US
dc.titleMācību disciplīna kā pusaudžu attieksmes izpausme pret mācībāmen_US
dc.title.alternativeClassroom Discipline as Manifestation of Adolscents Attitude to Learningen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record