Show simple item record

dc.contributor.advisorKalniņa, Inta
dc.contributor.authorOliņš, Raimonds
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
dc.date.accessioned2018-12-28T02:03:23Z
dc.date.available2018-12-28T02:03:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other67707
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45614
dc.description.abstractBakalaura darba autors ir Raimonds Oliņš. Bakalaura darba tēma ir “SIA “Sanmeistars” finansiālās darbības analīze un attīstības iespējas”. Finanšu analīze ir neatsverams palīgs uzņēmuma izaugsmes potenciāla novērtēšanai. Finansiālās darbības analīze palīdz noteikt un analizēt kļūdas uzņēmējdarbībā, kā arī parāda skaidru priekšstatu par uzņēmuma finanšu situāciju, tā ļauj pieņemt pareizākos lēmumus uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanai un uzņēmuma izaugsmes un attīstības veicināšanai, kā arī prognozēt un plānot tuvākās nākotnes attīstības iespējas. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajiem literatūras avotiem, analizēt SIA “Sanmeistars” finansiālo darbību un tā attīstības iespējas. Bakalaura darba pirmajā nodaļā ir analizēta teorētiskā literatūra par uzņēmējdarbību, skaidrojot tās būtību un nozīmi. Otrajā nodaļā ir izpētīta finanšu analīzes teorētiskā bāze, apskatot finanšu analīzes mērķus un uzdevumus, kā arī finanšu analīzē izmantojamās metodes un paņēmienus. Trešajā nodaļā, izmantojot uzņēmuma darbības efektivitātes un finanšu darbības rādītājus, ir veikta SIA “Sanmeistars” finansiālā analīze. Ceturtajā nodaļā ir novērtētas SIA “Sanmeistars” darbības pilnveides un turpmākās attīstības iespējas. Bakalaura darba noslēgumā ir apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai un attīstībai. Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti LR normatīvie dokumenti, specializētā literatūra, interneta resursi, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Visi faktiskie materiāli ir ņemti no SIA “Sanmeistars” gada pārskatiem, tādēļ atsauces darba tekstā par tiem nav dotas. Bakalaura darba apjoms ir 71 lpp., tajā skaitā 16 tabulas, 29 attēli, 2 pielikumi. Bakalaura darba veikšanai izmantoti 51 avoti, no kuriem 7 svešvalodā. Atslēgvārdi: SIA “Sanmeistars”, uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības vide, bilance, peļņas vai zaudējuma aprēķins, finansiālo rādītāju analīze, attīstības iespējas.
dc.description.abstractThe author of this bachelor's thesis is Raimonds Oliņš. Theme of the bachelor's thesis is financial activity analysis and development opportunities of “Sanmeistars” Ltd. Financial analysis is an invaluable assistant in assessment of company’s growth potential. Financial performance analysis aids to detect and analyse entrepreneurial mistakes, as well as show clear notion about company’s financial situation, it lets to make the right decisions for company’s work efficiency improvement and company’s growth and development facilitation, as well as to project and plan development prospects in the nearest future. Aim of the bachelor's thesis is on the basis of theoretical literature sources to analyse the financial performance and development perspectives of “Sanmeistars” Ltd. In the first part of the bachelor's thesis the author analyses theoretical literature about entrepreneurship, explaining its nature and significance. In the second part the author studies the theoretical base of financial analysis, by inspecting aims and tasks of financial analysis, as well as methods and processes used in financial analysis. In the third part, by using the indicators of company’s operational efficiency and financial performance, the author performs the financial analysis of “Sanmeistars” Ltd. In the fourth part the author evaluates the perspectives to performance enhancement and further development of “Sanmeistars” Ltd. For the production of the bachelor's thesis the author has used legislative documents of the Republic of Latvia, specialized literature, internet resources, unpublished documents of the company. All the factual materials has been taken from to annual reports of “Sanmeistars” Ltd, therefore references on them in the text of this paper has not been given. The bachelor's thesis consists of 71 pages, including 16 tables, 29 images, 51 used literature and sources, out of which 7 in foreign language and 2 appendices. Key words: “Sanmeistars” Ltd., entrepreneurship, business environment, balance-sheet, profit and loss statement, financial indicator analysis, development perspectives.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectUzņēmējdarbības vadība
dc.subjectSIA Sanmeistars
dc.subjectuzņēmējdarbība
dc.subjectuzņēmējdarbības vide
dc.subjectbilance
dc.subjectpeļņas vai zaudējuma aprēķins
dc.titleSIA “SANMEISTARS” finansiālās darbības analīze un attīstības iespējas.
dc.title.alternativeFinancial activity analysis and development opportunities of “Sanmeistars” LTD.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record