Show simple item record

dc.contributor.advisorBriška, Ilze
dc.contributor.authorDambrāne, Irīna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2018-12-30T02:04:20Z
dc.date.available2018-12-30T02:04:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other67879
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45840
dc.description.abstractKvalifikācijas darba tēma: „ Rotaļa trīs līdz četrus gadus vecu bērnu runas attīstības sekmētāja” Darba autore: Irīna Dambrāne Darba zinātniskā vadītāja: asociētā profesore Ilze Briška Pētāmais jautājums: Kā rotaļa pirmsskolas pedagoģiskajā procesā sekmē bērnu runas aktivitāti? Darba saturs: 51 lappuse, 5 tabulas, 3 pielikumi, 37 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: runas attīstība, rotaļa, pirmsskola. Pētījuma mērķis: izzināt rotaļu izmantošanas iespējas 3 – 4 gadus vecu bērnu runas attīstības sekmēšanai. Darba pirmajā daļā ir aprakstīta kognitīvo procesu saistība ar runas attīstību, sniegts pārskats par runas attīstību pirmsskolas vecumā, tika noskaidroti runas attīstību sekmējoši pedagoģiskie faktori, kā arī uzmanība vērsta uz rotaļas nozīmi 3 – 4 gadus vecu bērnu runas attīstībā. Empīriskā daļa tika veltīta praktiskai izpētei, kā ar rotaļas palīdzību var sekmēt 3 – 4 gadu vecu bērnu runas attīstību: vārdu krājuma paplašināšana, skaņu izruna, stāstītprasme. Pētījuma sākumā tika pārbaudīta bērnu runa, tika piemeklētas un pielietotas rotaļas: vārdu krājuma paplašināšanai, skaņu izrunai, stāstītprasmei. Pētījuma noslēgumā tiek veikta atkārtota runas pārbaude, tiek analizētas runas izmaiņas un izdarīti secinājumi. Pētījuma beigās tika secināts, ka regulāri pielietojot rotaļas un spēles gan rotaļnodarbību laikā, gan ārpus rotaļnodarbību laika, tās veicina runas attīstību.  
dc.description.abstractSubject of the qualification paper: “Play that promotes development of speech of three to four years old children” Author of the paper: Irina Dambrane Scientific consultant of the paper: professor Ilze Briska Subject under research: Does a play affect the speech activity of children? Content of the paper: 51 pages, 5 tables, 3 annexes, 37 literary sources. Keywords: speech development, play, preschool. Objective of the research: to find out possibilities of using a play to promote speech development of 3-4 years old children. The first chapter of the paper describes a connection between cognitive processes and speech development, provides an overview of speech development at preschool age, finds out educational factors promoting speech development and pays attention to the role of the play in speech development of 3-4 years old children. The empirical part is devoted to the practical research, showing how a play can promote speech development of 3-4 years old children: expanding of a vocabulary, pronunciation of sounds, ability to narrate. Children speech was tested at the outset of the research, plays were adjusted and applied: to extend the vocabulary, pronounce, learn how to narrate. At the conclusive part of the research a repeated speech examination takes place, changes in speech are analysed and conclusions made accordingly. At the end of the research it was concluded that regular plays and games both during a playtime and outside it promote speech development.  
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPirmsskolas pedagoģija
dc.subjectrunas attīstība
dc.subjectrotaļa
dc.subjectpirmsskola
dc.subjecttrīs - četri gadi
dc.titleRotaļa 3-4.g.vecu bērnu runas attīstības sekmētāja
dc.title.alternativeFostering the development of 3-4 year old children’s speech in the play
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record