Show simple item record

dc.contributor.advisorIvanovs, Igors
dc.contributor.authorRatniece, Terēze
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2019-06-30T01:12:32Z
dc.date.available2019-06-30T01:12:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other70597
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/47866
dc.description.abstractBakalaura darba tēma – Sāpju vadīšana pēc ceļa locītavas priekšējās krusteniskās saites rekonstrukcijas pēcoperācijas periodā. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka visbiežākais pēcoperācijas simptoms ir sāpes un pasaulē veiktajos pētījumos pierādīta pēcoperācijas sāpju mazināšanas efektivitāte, lai izvairītos no hronisku sāpju rašanās riska. Pēc Internacionālās Sāpju izpētes asociācijas skaidrojuma, sāpes ir nepatīkamas sajūtas un emocijas, kas saistītas ar reālu vai potenciālu audu bojājumu, vai arī tiek aprakstīts kā šāds bojājums. Tās vienmēr ir subjektīvas sajūtas. Pēcoperācijas periodā ir svarīga sāpju mazināšana un vadīšana, lai uzlabotos pacienta pašsajūta un būtu sekmīgs atveseļošanās process. Darba mērķis ir izzināt sāpju vadīšanu pēc ceļa locītavas priekšējās krusteniskās saites rekonstrukcijas pēcoperācijas periodā. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Analizēt un apkopot literatūras avotus un zinātnisko literatūru. 2. Izstrādāt pētniecības instrumentu. 3. Veikt pētījuma intervijas. 4. Apkopot un analizēt iegūto informāciju. 5. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, veikt secinājumus. Izvirzītais pētniecības jautājums: Kā tiek veikta sāpju vadīšana pēc ceļa locītavas priekšējās krusteniskās saites rekonstrukcijas pēcoperācijas periodā? Bakalaura darba mērķa sasniegšanai pielietota kvalitatīvā pētniecības metode, pētniecības instruments - intervija. Pētījuma respondenti: 5 ķirurģijas nodaļas medicīnas māsas un 5 pacienti pēc ceļa locītavas priekšējās krusteniskās saites rekonstrukcijas. Darba gaitā tika secināts, ka māsas adekvāti veic sāpju vadīšanu pēc ceļa locītavas priekšējās krusteniskās saites operācijas. Svarīgi novērtēt ne vien sāpju intensitāti, bet arī citus aspektus, lokalizāciju, veidu, miega traucējumus, kultūru, valodas barjeru. Sāpes ieteicams novērtēt gan miera stāvoklī, gan kustībā. Psiholoģiskā un fiziskā komforta nodrošināšanai un pacienta izglītošanai jābūt prioritārām darbībām pēc ceļa locītavas krustenisko saišu operācijas.
dc.description.abstractTheme of Bachelor Thesis - Pain management after anterior cruciate ligament reconstruction in the postoperative period. Topicality of the theme is determined by the fact that the most common post-operative symptom is pain and the effectiveness of postoperative pain relief in the world to avoid the risk of chronic pain. According to the International Association for Pain Research, pain is an unpleasant sensation and emotion associated with real or potential tissue damage, or is described as such a lesion. They are always subjective feelings. In the postoperative period, pain relief and management are important to improve the patient's well-being and a successful recovery process. The aim of the thesis is to find out how to manage pain after anterior cruciate ligament reconstruction in the postoperative period. The following tasks are set for achieving the goal: 1. To analyze and summarize literature sources and scientific literature. 2. Develop a research tool. 3. Conduct research interviews. 4. Collect and analyze the information obtained. 5. Make conclusions based on the results of the study. The raised research question is: How is pain management performed after anterior cruciate ligament reconstruction in the postoperative period? A qualitative research method was used to achieve the goal of the bachelor work, the research tool - an interview. Research respondents: 5 nurses from the surgical department and 5 patients after the anterior cruciate ligament reconstruction. During the work it was concluded that the nurses adequately perform the pain management after anterior cruciate ligament reconstruction surgery. It is important to evaluate not only the intensity of the pain, but also other aspects, localization, type, sleep disturbance, culture, language barrier. It is advisable to evaluate the pain both at rest and in motion. Providing psychological and physical comfort and educating the patient should be a priority after anterior cruciate ligament reconstruction.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectpriekšējās krusteniskās saites
dc.subjectpēcoperācijas sāpes
dc.subjectsāpju vadīšana
dc.subjectaprūpe
dc.titleSāpju vadīšana pēc ceļa locītavas priekšējās krusteniskās saites rekonstrukcijas pēcoperācijas periodā
dc.title.alternativePain Management After Knee Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in the Postoperative Period
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record