Now showing items 11-30 of 42

  • Latvijas PSR bezmugurkaulnieku fauna un ekoloģija 

   Latvijas Valsts universitāte. Bioloģijas fakultāte. Zooloģijas un ģenētikas katedra; Latvijas Valsts universitāte. Zooloģijas muzejs (Latvijas Valsts universitāte, 1980)
   Rakstu krājumā publicēti materiāli par dažādām Latvijas bezmugurkaulnieku sistemātiskām grupām. Sevišķa uzmanība veltīta jautājumiem, kas saistīti ar faunas izpēti, ekoloģiju un šo pētījumu metodiku.
  • Latvijas purvu veģetācijas klasifikācija un dinamika 

   Latvijas Universitāte (Teiču valsts rezervāts, 1998)
   Rakstu krājumā apkopoti pēdējo gadu Latvijas purvu un ezeru krastu veģetācijas pētījumu rezultāti. Analizēti Teiču purva veidošanās apstākļi pēc putekšņu diagrammām. Publicētas purvu augu sabiedrību sintaksonomijas ...
  • Latvijas Universitātes raksti. 691.sēj. 

   Latvijas Universitāte (2005)
  • Mugurkaulnieku ekoloģijas un uzvedības pētījumi Baltijā 

   Latvijas Valsts universitāte. Bioloģijas fakultāte. Zooloģijas un ģenētikas katedra; Latvijas Valsts universitāte. Zooloģijas muzejs (Latvijas Valsts universitāte, 1981)
   Rakstu krājumā publicēti raksti veltīti dzīvnieku populāciju ekoloģiskai un etoloģiskai izpētei. Tajā ir iekļauti pētījumu rezultāti par dažādām mugurkaulnieku sistemātiskām grupām. Autori savos darbos izmantojuši jaunākās ...
  • Zooloģijas aktuālās problēmas 

   Latvijas Valsts universitāte. Zooloģijas un ģenētikas katedra; Latvijas Valsts universitāte. Zooloģijas muzejs (Latvijas Valsts universitāte, 1989)
   Rakstu krājumā ievietoti materiāli par Latvijas faunu, dzīvnieku sistemātiku, ekoloģiju, morfoloģiju un etoloģiju, kā arī pētīšanas metodēm zooloģijā.
  • Биологические науки: Физиология растений, 1 

   Латвийский государственный университет (Издательство "Звайгзне", 1965)
  • Вопросы физиологии животных и биохимии 

   Латвийский государственный университет. Биологический факультет. Кафедра Физиологии человека и животных. Кафедра биохимии (Издательство "Звайгзне", 1965)
  • Вопросы физиологии и зоологии 

   Латвийский государственный университет. Кафедра Физиологии человека и животных. Кафедра зоологии (Латвийский государственный университет, 1969)
  • Вопросы физиологии растений 

   Латвийский государственный университет (Латвийский государственный университет, 1968)
  • Гидрология, гидробиология и ихтиофауна Кегумского водохранилища 

   Латвийский государственный университет (Издательство "Зинатне", 1969)
  • Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР 

   Латвийский государственный университет. Биологический факультет. Кафедра зоологии и генетики; Латвийский государственный университет. Зоологический музей (Латвийский государственный университет, 1979)
   В сборнике опубликованы статьи, посвященные экологическому и этологическому изучению процессов, протекающих в популяциях животных Латвии.
  • Использование и трансформация пуриновых и пиримидиновых соединений микроорганизмами 

   Латвийский государственный университет. Кафедра физиологии растений и микробиологии (Латвийский государственный университет, 1981)
   В сборнике научных трудов обобщены экспериментальные данные оригинальных исследований в области биохимии метаболизма нуклеиновых кислот и их гетероциклических компонентов у микроорганизмов. В сборник включены также работы, ...
  • Использование и трансформация пуриновых и пиримидиновых соединений микроорганизмами 

   Латвийский государственный университет. Кафедра физиологии растений и микробиологии (Латвийский государственный университет, 1972)
   В настоящем сборнике представлены оригинальные данные о превращении внеклеточных природных пуриновнх и пиримидиновых соединений под влиянием развивающихся микроорганизмов.
  • Использование и трансформация пуриновых и пиримидиновых соединений микроорганизмами 

   Латвийский государственный университет. Кафедра физиологии растений и микробиологии (Латвийский государственный университет, 1978)
  • Методика преподавания биологии 

   Латвийский государственный университет. Биологический факультет. Кафедра физиологии человека и животных; Даугавпилсский педагогический институт. Биологический факультет. Кафедра ботаники и методики преподавания биологии (Латвийский государственный университет, 1980)
  • Микроэлементы в гидробионтах и вопросы психофизиологии 

   Латвийский государственный университет. Кафедра физиологии человека и животных (Латвийский государственный университет, 1972)
   Сборник содержит информацию о влиянии экологических факторов среды на содержание марганца, железа, меди и цинка в некоторых звеньях пищевых цепей внутренних водоемов, а также о влиянии микроэлементов на процесс кроветворения, ...
  • Моделирование в ботанике 

   Латвийский государственный университет (Латвийский государственный университет, 1970)
   В сборник включены работы посвященные проблеме математического моделирования ботанических объектов.
  • Моделирование и прогнозирование в биоэкологии 

   Латвийский государственный университет. Кафедра ботаники (Латвийский государственный университет, 1982)
   Межвузовский тематический сборник научных трудов по моделированию и прогнозированию изменения во времени экологических (преимущественно фитоэкологических) систем.
  • Моделирование и прогнозирование в ботанике 

   Латвийский государственный университет (Латвийский государственный университет, 1971)
   В сборник включены работы посвященные проблеме математического моделирования и прогнозирования ботанических объектов.
  • Моделирование и прогнозирование в ботанике. Выпуск 2 

   Латвийский государственный университет. Кафедра ботаники (Латвийский государственный университет, 1973)
   В сборник включены работы посвященные проблеме математического моделирования и прогнозирования ботанических объектов.