Now showing items 1-17 of 17

  • Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem. 

   Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija “Dzīvesstāsts” (Zinātne, 2010)
   Grāmata par Zviedrijas latviešiem ir Nacionālās mutvārdu vēstures pētnieku pirmais krājums, kas veltīts ārpus Latvijas dzīvojošām latviešu kopienām. Grāmatu veido divi skatpunkti. Pētnieciskie raksti ir kā skats no novērošanas ...
  • Imanuels Kants - pasaules pilsonis no Kēnigsbergas 

   Hefe, Otfrīds (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011)
   Grāmatā publicētas divas ievērojamā vācu filosofa Otfrīda hefes lekcijas - "Imanuels Kants – pasaules pilsonis no Kēnigsbergas" un "Pašdomāšana. Imanuela Kanta „Atbilde uz jautājumu: kas ir apgaismība?”", kā arī Hefes ...
  • Identitāte un citādība 

   Lapinska, Ieva (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
   Grāmatā apkopoti latviešu filozofes un tulkotājas Ievas Lapinskas (1974-2010) darbi, tostarp līdz šim nepublicētais promocijas darba "Attiecību ar citādo izpratne mūsdienu filozofijā: Emanuēls Levins un Lisa Irigaraja" ...
  • Reliģiozitāte Latvijā: vēsture un mūsdienu situācija 

   Aleksandrova, Viktorija; Avanesova, Jeļena; Geikina, Laima; Grīnfelde, Māra; Kiope, Māra; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Misāne, Agita; Pazuhina, Nadežda; Rancāne, Aīda; Rimestad, Sebastian; Runce, Inese; Taivāne, Elizabete; Stankevičs, Zbigņevs; Vējš, Jānis Nameisis; Vuguls, Juris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
   Ideja par monogrāfiju, kas aplūkotu situāciju mūsdienu akadēmiskajā reliģijpētniecībā Latvijā, radās 2011. gada oktobrī, kad Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijā “Reliģiozitāte ...
  • Phänomen und Wirklichkeit des Ich 

   Celms, Theodor (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
   Viele Manuskripte über die Phänomenologie von Edmund Husserls Schülern sind immer noch nicht publiziert. Das Manuskript von Theodor Celms – nach dem Tod des Autors erworben vom Institut für Philosophie und Soziologie der ...
  • Sensus divinitatis. Vingrinājumi filozofiskajā teoloģijā 

   Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
   Solveigas Krūmiņas-Koņkovas monogrāfijā aplūkotas diskusijas, kas šobrīd risinās filozofiskajā teoloģijā, piemēram, par ticības konceptu un ticības racionalitāti, reliģisko pieredzi, zinātnes un reliģijas attiecībām, ļaunuma ...
  • Mainīgās divspēles. Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906-1940 

   Runce, Inese (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
   Ineses Runces monogrāfija aplūko valsts un Baznīcas attiecības Latvijā no 1906. gada līdz 1940. gadam, definējot šādus pētnieciskos uzdevumus: 1. izanalizēt valsts un Baznīcas attiecību teorētiskos modeļus; 2. sniegt ...
  • Poēzijas balss un filosofija 

   Vilnīte, Oksana (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
   Latvijas izglītības un kultūras vēsture ir bagāta ar izcilām personībām, pie kurām jāmin arī Latvijas Universitātes mācībspēki. Filosofijas doktore, docente Oksana Vilnīte savu pasniedzējas mūža lielāko daļu – vairāk nekā ...
  • Pauls Dāle: Dievs un "filozofa lieta" 

   Buceniece, Ella (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
  • Bēgšana no brīvības? Ērihs Fromms un Latvija 

   Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts; Šuvajevs, Igors (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
   Šīs kolektīvās monogrāfijas aizsākumi ir rodami 2013. gadā, kad Rīgā notika starptautiska konference „Brīvība un brīvības: iespējas un draudi”. Tomēr tiesībām paust savas domas ir nozīme vien tad, ja esam spējīgi domāt ...
  • Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora 

   Mieriņa, Inta (Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Univeristātes Filozofijas un socioloģijas institūts", 2015)
   Grāmatā apkopoti 14 analītiski raksti, kuru autori ir Latvijā pazīstami sociologi, ekonomisti un komunikācijas pētnieki. Monogrāfijas zinātniskā redaktore Inta Mieriņa norāda, ka par grāmatas vadmotīvu ir izvēlēts «cerību ...
  • Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Ziemeļi–Dienvidi un citi virzieni: otrās zinātniskās konferences ziņojumu krājums 

   Kūlis, Māris; Hiršs, Andris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
   Ziņojumu krājumā aplūkots ļoti plašs tēmu loks. Vēsturnieks Andrejs Vasks raksta par migrāciju aizvēsturē Latvijā, bet Gunita Zariņa aplūko demogrāfiskās pārejas procesus Latvijā. Vēsturiskais atskats ļauj gūt priekšstatu ...
  • Starp reālo un imagināro 

   Feiberga, Elga (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
   Šī grāmata, kas apkopo lielāko daļu Elgas Freibergas dzīves laikā publicēto tekstu, ir mēģinājums savest vienkopus un prezentēt lasītājiem to filozofisko pārdomu konstelāciju, kuru veido viņas līdz šim periodisko izdevumu ...
  • Все мы дети своего времени: истории жизни русских в Латвии 

   Assereckova, Marija; Zirnīte, Māra (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
   Grāmatā iekļautas piecpadsmit dzīvesstāstu kompozīcijas, kas tapušas, veicot pētījumu “Etniskā un naratīvā dažādība dzīvesstāstu konstrukcijās Latvijā” laikā no 2013. līdz 2015. gadam. Interviju ierakstīšanā tika iesaistīta ...
  • Piederēt un atšķirties: romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā 

   Skultāne, Vieda; Zirnīte, Māra; Zellis, Kaspars; Pazuhina, Nadežda; Šūpulis, Edmunds; Beitnere-La Galla, Dagmāra; Pranka, Maruta; Garda-Rozenberga, Ieva; Krūmiņa, Maija (LU Filozofijas un socioloģijas institūts; Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija “Dzīvesstāsts”, 2017)
   Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta dzīvesstāstu pētnieku grupas kolektīvā monogrāfija “Piederēt un atšķirties: romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā” noslēdz Latvijas Zinātnes padomes ...
  • Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels 

   Pazuhina, Nadežda; Štolls, Pavels; Šuvajevs, Igors (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   "Bezvarīgo vara” (Moc bezmocných) ir atsauce uz Vāclava Havela eseju ar tādu pašu nosaukumu, kas kļuva par kolektīvās monogrāfijas vadmotīvu un konceptuālo kodolu. Grāmatā ir apkopoti mūsdienu Čehijas un Latvijas zinātnieku ...
  • Kritiskā domāšana: izglītība, medijpratība, spriestspēja 

   Kūle, Maija; Vēgners, Uldis; Rubene, Zanda; Svece, Artis; Spurava, Guna; Gubenko, Igors; Šuvajevs, Igors; Kūlis, Rihards; Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   Šā pētījuma iniciatīva izriet no LU Ekspertu Padomes1 2017. gada 20. septembra apaļā galda diskusijas “Kritiskā domāšana — kā to mācīt, veicināt un sasaistīt ar mediju lietotprasmi Latvijā?”. Diskusijas gaitā šīs jomas ...