Now showing items 1-20 of 1066

  • 1,2 – cikloheksāndiola un cikloheksanola dehidratācija jonu šķidrumos 

   Saveļjeva, Olga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā ir pētīta trans-1,2-cikloheksāndiola un cikloheksanola dehidratācija skābos jonu šķidrumos. Mainot reakcijas laiku, temperatūru, izejvielas un katalizatora attiecības, tika atrasti apstākļi, kuros abas izejvielas, ...
  • 1,2,4-Triazol-3-tionu sintēze, izmantojot būvbloku pieeju 

   Salun, Pavlo (Latvijas Universitāte, 2013)
   1,2,4-Triazol-3-tionu sintēze, izmantojot būvbloku pieeju. Salun P., zinātniskie vadītāji Dr. ķīm., Katkeviča S., Dr. ķīm., Jirgensons A. Bakalaura darbs, 66 lappuses, 49 attēli, 24 tabulas, 49 literatūras avoti, 1 pielikums. ...
  • 1,3-Dimetiladamantana blakus piemaisījumu un satura analīzes metožu (gāzes hromatogrāfija) izstrāde un validācija 

   Juršis, Vadims (Latvijas Universitāte, 2014)
   1,3-Dimetiladamantāna piemaisījumu un satura analīzes metožu izstrāde ar gāzu hromatogrāfiju un to validācija. Juršis V., zinātniskie vadītāji: Dr., chem. Bolotin A., asoc. prof., Dr. chem. Mekšs P. Maģistra darbs, 61 ...
  • 1,3-Oksazol-5(4H)-ona iegūšana no asparagīna 

   Otto, Reinis (Latvijas Universitāte, 2018)
   1,3-Oksazol-5(4H)-ona iegūšana no asparagīna. Otto R., zinātniskais vadītājs doc. Igors Kļimenkovs. Bakalaura darbs, 35 lappuses, 12 attēli, 1 tabula, 18 literatūras avoti, 7 pielikumi. Latviešu valodā. Darbā pētīti ...
  • 1,4-Dihidropiridīna gredzenu saturošu kondensētu heterociklu sintēze un enantiosadalīšana 

   Adlere, Ilze (Latvijas Universitāte, 2012)
   Sintezētas 1,4-dihidropiridīn-6-merkaptoetiķskābes un 6-metilsulfanil-1,4-dihidropiridīn-3-karbonskābes, pētīta to diastereomēru kristalizācija ar cinhonīnu. Izstrādātas jaunu 1,4-dihidropiridīna gredzenu saturošu kondensētu ...
  • 1,4-Dihidropiridīnu log D vērtības noteikšana izmantojot augsti efektīvas šķidruma hromatogrāfijas metodi 

   Koliškina, Olga (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darbā analizēti literatūras avoti par organisko savienojumu log P (log D) vērtību noteikšanu. Izmantojot rezultātus iegūtos iepriekšējos kursa darbos tika izvēlēti eksperimentāli apstākļi 1,4-dihidropiridīnu (DHP) log D7,4 ...
  • 1,4-Dihidropiridīnu mijiedarbības ar DNS molekulu spektrometriska pētīšana 

   Borisovs, Vitālijs (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šājā bаkаlаurа dаrbā tikа pētītаs аntimutаgēnа АV-153-Nа un tā аnаlоgu, kā аrī urаcilа аtvаsinājumu mijiedаrbībаs аr DNS. Dаrbā tiek izmаntоtаs spektrоfоtоmetrijаs un spektrоfluоrimetrijаs metоdes аr pielietоjumu vielu ...
  • 1,4-Dihidropiridīnu sintēze jonu šķidrumos 

   Hiņiča, Anna (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darba teorētiskajā daļā sniegta īsa informācija par jonu šķidrumiem, dihidropiridīniem un Hanča sintēzi. Darba gaitā ir sintezēti piridīnija rindas jonu šķidrumi un halogenīda jonu nesaturošie un saturošie imidazolija jonu ...
  • 1,4-Dioksāna sintēze skābos jonu šķidrumos 

   Ausekle, Elīna (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darbā pētīta 1,4–dioksāna iegūšana skābos jonu šķidrumos ciklodehidratācijas reakcijās no etilēnglikola un dietilēnglikola. 1,4-Dioksāns iegūts mainot reakcijas apstākļus un izmantoto reaģentu molārās attiecības. Darbā ...
  • 1-fenil – 1,2,3,4-tetrahidroizohinolīna enantiomēru atdalīšana 

   Jablonskis, Antons (Latvijas Universitāte, 2013)
   1-Fenil-1,2,3,4–tetrahidroizohinolīna enantiomēru atdalīšana. Jablonskis A., zinātniskais vadītājs Dr.chem., Igors Kļimenkovs. Bakalaura darbs 35 lappuses,1 attēls, 3tabulas, 35 literatūras avoti, latviešu valodā. Darbā ...
  • 2,3-Difenilpropēnnitrila sintēze jonu šķidrumu vidēs 

   Maševska, Zane (Latvijas Universitāte, 2017)
   2,3-Difenilpropēnnitrila sintēze jonu šķidrumu vidēs. Maševska Z., zinātniskais vadītājs prof., Dr.h.ķīm. Zicmanis A. Bakalaura darbs, 40 lappuses, 10 attēli, 14 tabulas, 35 literatūras avoti, 14 pielikumi. Latviešu valodā. ...
  • 2,6-Di-terc-butilfenola grupu saturošu zāļu vielu sintēze un struktūras noteikšana ar rentgenstruktūranalīzes metodēm 

   Sakaine, Guna (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbā raksturota 2,6-di-terc-butilfenola grupu saturošu zāļu vielu sintēze un farmakoloģiskā nozīme, polimorfisms, rentgendifrakcijas pamatprincipi, īpašu nozīmi pievēršot struktūras noteikšanai ar pulvera difrakcijas ...
  • 2,6-Diazabiciklo[2.2.2]oktān-3,5-dionu sintēze 

   Pelšs, Jānis (Latvijas Universitāte, 2012)
   2,6-Diazabiciklo[2.2.2]oktān-3,5-dionu sintēze. Pelšs J., zinātniskie vadītāji Dr. chem., vadošais pētnieks Žalubovskis R., Grandāne A., Dr. habil. chem. prof. Zicmanis A. Bakalaura darbs, 46 lappuses, 3 attēli, 18 tabulas, ...
  • 2,6-Diazabiciklo[2.2.2]oktāna atvasinājumu sintēze 

   Pelšs, Jānis (Latvijas Universitāte, 2014)
   2,6-Diazabiciklo[2.2.2]oktāna atvasinājumu sintēze. Pelšs J., zinātniskie vadītāji Dr. chem., vadošais pētnieks Žalubovskis R., Dr. chem., doc. Kļimenkovs I. Maģistra darbs, 51 lappuses, 7 attēli, 17 tabulas, 29 literatūras ...
  • 2-(Hidroksimetil)furāna atvasinājumu sintēze un elektroķīmiskā oksidēšana 

   Dārziņa, Madara (Latvijas Universitāte, 2018)
   2-(Hidroksimetil)furāna atvasinājumu sintēze un elektroķīmiskā oksidēšana. Dārziņa M., zinātniskais vadītājs Mg. chem. Anna Lielpētere. Bakalaura darbs, 50 lappuses, 20 attēli, 8 tabulas, 36 literatūras avoti, 2 pielikumi. ...
  • (2-Hidroksietil)amonija karboksilāti 

   Priede, Elīna (Latvijas Universitāte, 2012)
   (2-Hidroksietil)amonija karboksilāti. Priede E., zinātniskais vadītājs Dr.h.ķīm., prof. Zicmanis A. Maģistra darbs, 78 lappuses, 24 attēli, 17 tabulas, 81 literatūras avots, 5 pielikumi. Latviešu valodā. Darbā ir sintezēti ...
  • 2-hlor-4-nitrobenzoskābes un tās izomēru solvātu un polimorfo formu iegūšana un raksturošana 

   Bogdanova, Estefanija (Latvijas Universitāte, 2017)
   2-hlor-4-nitrobenzoskābes un tās izomēru solvātu un polimorfu iegūšana unraksturošana. Bogdanova E., darba vadītājs Dr. Chem. Bērziņš A. Bakalaura darbs. 74 lappuses,40 attēli, 9 tabulas, 5 pielikumi, 48 literatūras avoti. ...
  • 2-metil-4-nitrobenzoskābes un 2-fluor-4-nitrobenzoskābes solvātu un polimorfu iegūšana un raksturošana 

   Jarmuts, Arkādijs (Latvijas Universitāte, 2018)
   2-metil-4-nitrobenzoskābes un 2-fluor-4-nitrobenzoskābes solvātu un polimorfu iegūšana un raksturošana. Jarmuts A., darba vadītājs vadošais pētnieks Dr. chem. Agris Bērziņš. Bakalaura darbs. 73 lappuses, 66 attēli, 8 ...
  • 2-Metilprenil- aizsarggrupas izmantošanas iespēju izpēte 

   Ņekrasova, Aleksandra (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā ir apkopota informācija par prenilgrupas izmantošanas iespējām hidroksilgrupas aizsardzībai. Izstrādātas metodes 2-metilprenilēteru iegušanai un 2-metilprenilamīna sintēzei. Iegūti vairāki 2-metilprenilgrupu ...
  • 2-Oksopirolidīna atvasinājumu sintēze 

   Vikainis, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba literatūras apskats ir veltīts nervu sistēmas slimību ārstēšanā izmantojamo 2-oksopirolidīna struktūratvasinājumu iegūšanas metodēm. Kā informācijas avoti tika izmantoti: referatīvais žurnāls Chemical ...