IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana un pilnveide uzņēmumā “XXX” 

  Štube, Igita (Latvijas Universitāte, 2018)
  Kvalifikācijas darba tēma ir „Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana un pilnveide uzņēmumā „XXX””. Pētījuma mērķis ir analizēt esošo darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā „XXX” un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai. Pētījuma ...
 • Darba aizsardzības sistēmas pilnveide uzņēmumā SIA”Celtniecības firma M un V”. 

  Cietvīra, Dace (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darba aizsardzībai ir būtiska loma darbinieku labsajūtas un labklājības nodrošināšanā darba vietā, jo pareizi un efektīvi veidota darba aizsardzības sistēma gan valsts, gan uzņēmuma līmenī nodrošina darbiniekiem drošus un ...
 • Racēmisko 4-aizvietoto pirolidīn-2-ona atvasinājumu sadale uz polisaharīdu bāzes pārklātiem hirāliem sorbentiem 

  Upmanis, Toms (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darbā analizēti literatūras avoti par enantiomēru sadali, izmantojot augsti efektīvo šķidrumu hromatogrāfiju uz polisaharīdu bāzes pārklātiem hirāliem sorbentiem. Eksperimentālajā daļā tika veikta 15 hirālu 4-aizvietotu ...
 • 1,3-Oksazol-5(4H)-ona iegūšana no asparagīna 

  Otto, Reinis (Latvijas Universitāte, 2018)
  1,3-Oksazol-5(4H)-ona iegūšana no asparagīna. Otto R., zinātniskais vadītājs doc. Igors Kļimenkovs. Bakalaura darbs, 35 lappuses, 12 attēli, 1 tabula, 18 literatūras avoti, 7 pielikumi. Latviešu valodā. Darbā pētīti ...
 • Domāšanas procesa apzināšana matemātikas stundās 

  Barone, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darba „Domāšanas procesa apzināšana matemātikas stundās” mērķis ir apzināt sistēmiskās domāšanas un matemātikas kopsaistības būtību un sūtību mūsdienu cilvēka dzīvē, aktualizēt skolēniem domāšanu par domāšanu, ...
 • Gaisa aerosolu frakciju skaita un sastāva analīze dzelzceļa apkārtnē 

  Bite, Ruta Ilze (Latvijas Universitāte, 2018)
  Gaisa aerosolu frakciju skaita un sastāva analīze dzelzceļa apkārtnē. Bite I., vadītājs Dr. ķīm., doc. Osīte A. Bakalaura darbs, 31 lappuses, 10 attēli, 10 tabulas, 28 literatūras avoti, 2 pielikumi. Latviešu valodā. ...
 • Grafēna un bismuta selenīda heterostruktūru sintēze un īpašības 

  Nečiporenko, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2018)
  Grafēna un bismuta selenīda heterostrūkturu sintēze un īpašības . Nečiporenko A., zinātniskie vadītāji asoc. prof. Dr.chem. Donāts Erts., Mag. chem. Margarita Baitimirova. bakalaura darbs, 31 lappuses, 13 attēli, 2 tabulas, ...
 • Hidroksilapatītu analītiskās raksturošanas metožu izstrāde 

  Grebņevs, Vladlens (Latvijas Universitāte, 2018)
  Hidroksilapatītu analītiskās raksturošanas metožu izstrāde. Grebņevs V., zinātniskais vadītājs Dr. chem., prof. Vīksna A. Bakalaura darbs, 100 lappuses, 24 attēli, 59 tabulas, 79 literatūras avoti, 12 pielikumi. Latviešu ...
 • Oksazolonu iegūšana no hidroksilgrupu saturošām aminoskābēm 

  Kokars, Dāvis (Latvijas Universitāte, 2018)
  Oksazolonu iegūšana no hidroksilgrupu saturošām aminoskābēm. Kokars D., zinātniskais vadītājs doc. Igors Kļimenkovs. Bakalaura darbs, 51 lapaspuse, 13 attēli, 1 tabulas, 17 literatūras avoti, 15 pielikumi. Latviešu valodā. ...
 • Aromātisko sveču un smaržkociņu degšanas rezultātā izdalīto aerosolu daļiņu analīze 

  Blūma, Ilze (Latvijas Universitāte, 2018)
  Blūma I., zinātniskā vadītāja Dr.ķīm., doc. Osīte A. Maģistra darbs, 66 lappuses, 30 attēli, 24 tabulas, 87 literatūras avoti, 7 pielikumi. Latviešu valodā.Maģistra darbā izskatīta literatūra par aromātisko sveču un ...
 • Dihidropirimidīnu sintēze un pielietojums vīrusu kapsīdu inhibēšanai un pincera kompleksu iegūšanai 

  Sīpola, Anda (Latvijas Universitāte, 2018)
  Sīpola A., darba vadītāja Dr. chem. Vīgante B. Maģistra darbs organiskajā ķīmijā, 67 lappuses, 45 attēli, 11 tabulas, 85 literatūras avoti, 21 pielikums. Latviešu valodā. Darbā sintezēti jauni heteroarildihidropirimidīni. ...
 • Ergonomiskie riski elektrometinātāju darbā un preventīvie pasākumi 

  Ritmane, Jana (Latvijas Universitāte, 2018)
  “Ergonomiskie riski elektrometinātāju darbā un preventīvie pasākumi”. Darba autore: Jana Ritmane. Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof., Dr.sc.admin Henrijs Kaļķis. Darbs izklāstīts uz 89 lpp., ietver 57 attēlus, 11 ...
 • Atgriezeniskās saites izmantošana 5. klases matemātikas stundās 

  Stepanova, Linda (Latvijas Universitāte, 2018)
  Atgriezeniskās saites izmantošana 5. klases matemātikas stundās. Stepanova L., darba vadītāja Mg. paed. A. Kumerdanka. Bakalaura darbs, 70 lappuses, 4 attēli, 6 tabulas, 22 literatūras avoti, 7 pielikumi. Latviešu valodā. ...
 • Metāla daudzuma noteikšana sikatīvā 

  Kokina, Patrīcija (Latvijas Universitāte, 2018)
  Metāla daudzuma noteikšana sikatīvā. Kokina P., zinātniskais vadītājs prof., Dr. ķīm. Artūrs Vīksna. Bakalaura darbs analītiskajā ķīmijā, 37 lappuses, 14 attēli, 13 tabulas, 20 literatūras avoti, 1 pielikums. Latviešu ...
 • Līmeņu aprakstu izmantošana skolēnu snieguma vērtēšanā matemātikā pamatskolā 

  Špakovska, Diāna (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darba “Līmeņu aprakstu izmantošana skolēnu snieguma vērtēšanā matemātikā pamatskolā” tēma tika izvēlēta, lai noskaidrotu, kā var palīdzēt skolēniem sekot līdzi savam mācību procesam un progresam. Bakalaura darba ...
 • 5(4H)-Oksazolonu iegūšana no cisteīna 

  Štrāla, Signija (Latvijas Universitāte, 2018)
  5(4H)-Oksazolona iegūšana no cisteīna. Štrāla S., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., doc. Kļimenkovs I. Kursa darbs organiskajā ķīmijā, 39 lappuses, 10 attēli, 5 tabulas, 32 literatūras avoti, 4 pielikumi. Latviešu valodā. ...
 • Bi2Te3 nanostrukturētu pārklājumu sintēze izmantojot fizikālo tvaiku nogulsnēšanas metodi 

  Anšics, Pauls (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bi2Te3 nanostrukturētu pārklājumu sintēze izmantojot fizikālo tvaiku nogulsnēšanas metodi. Anšics P. Bakalaura darbs, 29 lappuses, 11 attēli, 8 tabulas, 26 literatūras avoti, 1 pielikums. Latviešu valodā. Darbā veikta ...
 • Dažādas izcelsmes medus autentiskuma novērtējums 

  Labsvārds, Krišs Dāvids (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbā ir apkopota informācija par medu, tā viltošanu un viltojumu noteikšanas metodēm. Pētītas publikācijas par proteīnu izdalīšanu, vieglo stabilo izotopu masspektrometriju un aplūkotas hromatogrāfijas metodes cukuru ...
 • Ķīmisko elementu saturs dažādos rīsos 

  Lāma, Elza (Latvijas Universitāte, 2018)
  Ķīmisko elementu saturs dažādos rīsos. Lāma E., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., doc. Rudoviča V. Bakalaura darbs, 43 lappuses, 13 attēli, 6 tabulas, 34 literatūras avoti, 10 pielikumi. Latviešu valodā. Pētījumā ķīmisko ...
 • Biezinātāju, glikozes sīrupa un inulīna ietekme uz saldējuma īpašībām 

  Freiberga, Amanda (Latvijas Universitāte, 2018)
  Biezinātāju, glikozes sīrupa un inulīna ietekme uz saldējuma īpašībām. Freiberga A., zinātniskais vadītājs Asoc. prof. materiālzinātnēs Gross K. A. Bakalaura darbs, 42 lappuses, 23 attēli, 21 tabulas, 28 literatūras avoti. ...

View more