Now showing items 1-19 of 19

  • Ābrahāma tēls Filona darbā "Par Ābrahāmu" un Pāvila vēstulē romiešiem 4. nodaļā 

   Kovaļovs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2008)
   Maģistra darba tēma ir Ābrahama tēls Filona darbā „Par Ābrahamu” un Pāvila Vēstulē romiešiem 4. nodaļā. Filons un Pāvils savos darbos runā par Ābrahamu kā ticības paraugu. Maģistra darba uzdevumi ir: Pirmkārt, noskaidrot ...
  • Bibliodrāma: interaktīva un radoša metode Bībeles tekstu apgūšanai 

   Jurgena, Elana (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba nosaukums ir „Bibliodrāma: interaktīva un radoša metode Bībeles teksta apgūšanai”. Darba ietvaros ietilpst praktiski sagatavotas un organizētas bibliodrāmas nodarbības apraksts un iegūto datu analīze. Darba autore ...
  • "Dieva vārds par savaldību un augšāmcelšanos": seksuālā askētisma nozīme Pāvila un Teklas darbos 

   Andrejevs, Ņikita (Latvijas Universitāte, 2017)
   PTd ir plašāko Pd korpusa daļa. Šis teksts tapa 2. gs. m. ē. beigās un runā par to, ka jaunava Tekla seko apustuļa Pāvila mācībai, kurai ir izteikti askētiskais raksturs. Saskaņā ar pilsētas likumiem tai jāapprec vīrietis ...
  • Ekseģēze 1.Kor 5:1-5 

   Stikāne, Ilze (Latvijas Universitāte, 2013)
   Jaunajā Derībā ir atrodami teksti, kurus mūsdienu cilvēkam ir grūtības saprast un pareizi pielietot. Pētījumā izvēlētā perikope 1. Kor 5: 1 – 5 ir viens no tiem Bībeles tekstiem, kuru varētu pārprast. Šīs perikopes analīze ...
  • Izteikuma "Dievs nodod" nozīme Pāvila vēstulē romiešiem 1:18-32 Vecās Derības kontekstā 

   Kavosa, Maija (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba nosaukums ir “Izteikuma “Dievs nodod” nozīme Pāvila vēstulē romiešiem 1:18-32 Vecās Derības kontekstā”. Darbā parādīts, ka nodošana no Dieva puses kaut kam negatīvam nav pretrunā ar Viņa taisnīgumu un ...
  • Izteikuma „Es esmu pasaules gaisma” nozīme Jāņa evaņģēlija 9:1–41 kontekstā 

   Koškevica, Liene (Latvijas Universitāte, 2009)
   Šī darba mērķis ir atklāt Jēzus izteikuma “Es esmu pasaules gaisma” nozīmi Jāņa evaņģēlija 9:1 – 41 kontekstā. Autors, izmantojot gaismas simbolismu, atklāj Jēzu kā Dieva sūtītu, kas dod cilvēkam ne tikai fizisku redzēšanu, ...
  • Jaunās Derības tikumu un netikumu katalogi hellēnisma kontekstā 

   Strikaļa, Diāna (Latvijas Universitāte, 2014)
   Rezultātā tika noskaidrots, ka ētiskie katalogi jeb saraksti (Urkatalog, ethical catalogues, ethical lists) ir literatūras žanrs, ko kristiešu autori pārmantojuši no jūdaisma rakstiem vai no mutiskajām tradīcijām, kas bija ...
  • Jēdziena 'nomos' skaidrojums Pāvila vēstules romiešiem 7. nodaļā 

   Cēburs, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2016)
   Ši darba tēma ir jēdzienu Nomos skaidrojums Pavila Vēstulē romiešiem 7. nodaļa, kura tiek pētitas varda Nomos dažadas nozimes un to ietekme uz Pavila soteroloģiju caur jūdu tradicijas kontekstu. Procesa tiek ...
  • Jēzus kā dziedinātājs Mk.7,24-30 

   Šlihta, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2008)
   Maģistra darba nosaukums ir Jēzus kā dziedinātājs Mk.7,24-30. Darbā apskatīta Mk.7,24-30 vieta sinoptiskajā kontekstā salīdzinājumā ar citiem dziedināšanas stāstiem. Darbs ir veidots kā ekseģētiska Mk.7,24-30 analīze. Tajā ...
  • Jņ. 7:53–8:11 ekseģēze 

   Rudzīte-Neimane, Laura (Latvijas Universitāte, 2012)
   Autore savā darbā analizē vienu no populārākajām un vienlaikus pretrunīgākajām Jāņa evaņģēlija perikopēm Jņ.7:53-8:11 (Pericope Adulterae). Darba mērķis ir sniegt ekseģētiski pamatotu interpretāciju, kas ļautu atklāt jaunu ...
  • Lūkas evaņģēlija ievads: Lk 1,1-4 

   Dzenīte, Līga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Lūkas evaņģēlija ievada pētniecību apgrūtina fakts, ka tam Bībelē nav atrodamas paralēles. Darba mērķis ir atrast ievada paralēles ārpus Bībeles, Lūkas sociāli vēsturiskajā vidē. Pētījums parāda, ka ievada radnieciskākās ...
  • Mateja ev. 8,14-17 ekseģēze 

   Puiķe, Agnese (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba nosaukums ir Mateja ev. 8,14-17 ekseģēze. Darbā tiek analizēta Mt. 8,14-17 perikope, kas sniedz vienu piemēru par dziedināšanu un arī vispārējus evaņģēlista izteikumus par Jēzus dziedinošo darbību. Darba ...
  • Māras identifikācija ar Mariju latviešu tautas dainās 

   Jākobsone, Inta (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā “Māras identifikācija ar Mariju latviešu tautas dainās” salīdzinātas seno latviešu dieviete Māra un kristiešu Svētā Marija. Abu dievību identifikācijai izmantotais latviešu folkloras materiāls - tautasdziesmas, ...
  • Mt 5,38-42 eksegēze 

   Šterns, Dāvids (Latvijas Universitāte, 2007)
   Baznīca un vardarbība: funkcionāla modeļa meklējumi. Maģistra darbs savu idejisko un praktisko ievirzi guvis balstoties uz manu pieredzi, trīs gadus strādājot par audzinātāju Centrā pret vardarbību „Dardedze” ar novārtā ...
  • Pāvila runa Atēnās – piemērs evaņģēlija pasludināšanai pagāniem 

   Celmiņš, Normunds (Latvijas Universitāte, 2014)
   Pētījums ir par Apustuļu darbu 17:16- 34. Darba tēma: Pāvila runa Atēnās- piemērs evaņģēlija pasludināšanai pagāniem. Tēze: Lūkas vēstījums par Pāvila runu atēniešiem ietver divus atšķirīgus principus, saskarsmes punktu ...
  • Pravietošana 1. korintiešu vēstulē 

   Juldaševa, Aļija (Latvijas Universitāte, 2015)
   Šī darba uzdevums ir parādīt atšķirības, kuras pastāvēja starp Pāvila uzskatiem par pravietošanas fenomenu un tiem uzskatiem, kuri valdīja apkārtējā vidē, kā arī izpētīt vai Pāvils teica kaut ko jaunu par pravietošanu, ko ...
  • Sievietes loma draudzes dievkalpojumā Korintā (1.Kor.11:2-16) 

   Borovko, Jevgenija (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Sievietes loma draudzes dievkalpojumā Korintā (1.Kor. 11:2-16)”. Darbā parādīts, kāda ir bijusi sievietes loma agrīnajā kristiešu draudzē. Darba mērķis ir parādīt, ka attiecībā uz pravietisko ...
  • Vēsturiskais un teoloģiskais fons eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gs. 

   Gaļperns, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šī darba nosaukums ir “Vēsturiskais un teoloģiskais fons eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gs.”. Šajā darbā uzmanība ir veltīta eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gadsimtā. Tajā tiek ...
  • Viltus pravieši "Didahē" grāmatā un tās kultūrvēsturiskajā kontekstā 

   Gaļperns, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šī darba nosaukums ir “Viltus pravieši Didahē grāmatā un tās kultūrvēsturiskā kontekstā”. Šajā darbā uzmanība ir veltīta viltus praviešu fenomenam Didahē grāmatā. Tajā tiek izvirzīta tēze: iepretī kultūrvēsturiskajam ...