Now showing items 1-20 of 22

  • Adventistu Baznīcas viedokļi par sieviešu ordināciju 

   Kaspars, Ainis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbs pēta adventistu Baznīcas viedokļus par sieviešu ordināciju. Darbā tiek apskatīta sieviešu ordinācijas vēsture adventistu Baznīcā, kur tiek uzrādīts, ka sieviešu ordinācijas jautājums adventistu Baznīcā ir ...
  • Atbildības audzināšana kristīgās mācības stundās sākumskolā 

   Dimante, Ilvija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Audzināšana ir sabiedriska parādība, bez kuras nav iespējama sabiedrības attīstība. Ikvienas mācību iestādes audzināšanas pamatuzdevums ir vētībizglītības realizēšana. Šodienas sabiedrībā vērojamās tendences (korumpētība, ...
  • Baznīcas misija nedzirdīgiem cilvēkiem Latvijā 

   Jēgere, Baiba (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darba tēma ir „Baznīcas misija nedzirdīgiem cilvēkiem Latvijā”. Kristīgās Baznīcas misijas uzdevums izriet no Jēzus Kristus pavēles iet un darīt par mācekļiem visas tautas, ar Dieva Vārdu un sakramentiem sludinot ...
  • Bērnu kristības 1. – 4. gs. 

   Kampernova, Māra (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbā tēma ir bērnu kristības 1.-4.gs. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt bērnu kristību praksi un salīdzināt dažādu teologu viedokļus par to. Bakalaura darba tēze: Bērnu kristību prakse ir bijusi aktuāla 1.-4.gs ...
  • Būt atkarīgam no (ne)ticības 

   Garančs, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šī darba tēma ir ticības un atkarības (konkrētāk alkoholisma) savstarpējās attiecības un kopīgie jautājumi. Mērķis ir noskaidrot vai ticībai, tās klātbūtnei un attīstībai indivīdā ir kāda nozīme atkarību uzveikšanā. Vai ...
  • Diakonijas darbs Latvijas Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā 

   Smoļaks, Oskars (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darba mērķis ir izpētīt, analizēt un atspoguļot diakonijas darbu Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā (LELB) 2013. gada sākumā, kad aprit 20 gadi kopš Latvijā ir aizsākts oficiāls diakonijas darbs. Tiek apskatīts, kā ...
  • Ekumēnisms kristīgās mācības standartā 1.-3. klasei 

   Rudzīte, Ieva (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šī darba mērķis ir pierādīt, ka kristīgās mācības standarts 1.-3. klasei ir ekumenisks. Pirmā nodaļā tiek skaidrots, kas ir ekumenisms, teoloģiski, sociāli, politiski. Tiek apskatīts kā tas ir attīstījies laika gaitā. ...
  • Es-tēla veidošanās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas pusaudžiem 

   Bārenīte, Vivita (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Es- tēla veidošanās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas pusaudžiem.” Darba mērķis izpētīt Metodistu baznīcas un nekristiešu pusaudžu Reālo Es- tēla veidošanos ceļā uz Es- ideālo. Tuvāk ...
  • Garīgums Ikšķiles Brīvās skolas izglītības filozofijā 

   Pravorne, Ildze (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba nosaukums ir „Garīgums Ikšķiles Brīvās skolas izglītības pedagoģijā”. Tēze ir: „Garīguma izpratne un tā praktizēšana alternatīvajās skolās ir vairāk atkarīga no vadītāja un personāla individuālās attieksmes, nekā no ...
  • Karla Rodžersa terapija un kristīgā teoloģija 

   Tenisone, Ilze (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba mērķis ir atklāt Rodžersa terapijas principus, „es” koncepciju un salīdzināt tos ar kristīgo teoloģiju. Darbā tiek sniegts ieskats psiholoģijā un arī humānistiskajā psiholoģijā. Autore aplūko arī Rodžersa ...
  • Klīniskās pastorālās izglītības kursa dalībnieku pieredze Latvijā - kvalitatīvs pētījums 

   Kalniņa-Zaķe, Dana (Latvijas Universitāte, 2012)
   Maģistra darba nosaukums ir “Klīniskās pastorālās izglītības kursa dalībnieku pieredze Latvijā – kvalitatīvs pētījums.” Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek izpētītas klīniskās pastorālās izglītības (CPE) kustības ...
  • Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku kapelānu dienesta situācijas izvērtējums 

   Boka, Ildze (Latvijas Universitāte, 2013)
   Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku kapelānu dienests pastāv kopš 1993. gada 1. marta, kad AM līgumā tika definēts termins „kapelāns”. Atskatoties divdesmit gadu pagātnē, ir redzama dienesta attīstība un augšupeja, īsā laikā ...
  • Mārtiņa Lutera pedagoģiskie uzskati 16. gadsimta izglītības kontekstā 

   Ozoliņš, Gvido (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darba aktualitāte ir saistīta ar nepieciešamību saskatīt protestantu reformācijas dziļās saknes vēlajos viduslaikos. Jauni secinājumi būtu izmantojami ekumēniskajā dialogā, kā arī neļautu reformāciju lietot ...
  • Mūzikas izmantošana kristīgās mācības stundās 1.-3. klasē 

   Berzinska, Dace (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darba tēma: Mūzikas izmantošana kristīgās mācības stundās 1.-3.klasē. Pētījuma mērķis bija izpētīt un atklāt kā labāk izmantot mūziku kristīgās mācības stundās. Pētījuma objekts- mācību process kristīgā mācībā. Pētījuma ...
  • Nemiera koncepts P. Tilliha teoloģijā 

   Kraukle, Kristiana (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šī bakalaura darba galvenā interese ir nemiera jēdziens un izpratne Paula Tilliha teoloģijā. P. Tillihs piedāvā pavisam citu skaidrojumu par nemiera cēloņiem un pārvarēšanu, nekā to skaidro klasiskā psiholoģija. Tilliham ...
  • Pestīšanas Armijas darbības tendences Latvijā pēdējā desmitgadē 

   Plešauniece, Linda (Latvijas Universitāte, 2017)
   Pestīšanas armija pirmsākumos drosmīgi evaņģelizēja zemākajos sabiedrības slāņos un mazināja sociālās atstumtības risku. Tās sauklis bija: „Zupa, ziepes un pestīšana” (tāds tas ir joprojām). Tomēr laika gaitā Pestīšanas ...
  • Reliģiskie svētki un kristīgās tradīcijas klases audzinātāja stundu programmā sākumskolā 

   Puzanova, Ina (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darba nosaukums - „Reliģiskie svētki un kristīgās tradīcijas klases audzinātāja stundu programmās”, autors Ina Puzanova. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, praktiskās daļas un pētījuma. Darbā apskatītas tēmas: 1. Audzināšanas ...
  • Reliģisko organizāciju finansētās skolas Latvijā 

   Brālis, Rinalds (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba „Reliģisko organizāciju finansētās skolas Latvijā” mērķis ir apzināt, cik daudz ir reliģisko organizāciju finansētās skolas Latvijā un kāda ir to situācija – pieprasījums Latvijā. Pētījuma sākumā skolas ...
  • Savstarpējās cieņas audzināšana krsitīgās mācības stundās 

   Grinberga, Gunta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Kopsavilkums: Diplomdarba pētnieciskais virziens ir saistīts ar savstarpējās cieņas audzināšanas iespējām kristīgās mācības stundās mācību un audzināšanas procesā. Darba mērķis: Analizēt holistiskas, teoloģiski pedagoģiskas ...
  • Simbola notikums baznīcas liturģijā un dramatiskā teātra izrādē 

   Gross, Andris (Latvijas Universitāte, 2014)
   . Maģistra darbā tiek aplūkota simbolnotikuma rašanās, izmantojot P. Tilliha simbola rašanās nosacījumus un naratīvās teoloģijas atziņas, kā arī K. Staņislavska tēla radīšanas aktiermeistarības tehnikas paņēmienus, tiek ...