Now showing items 1574-1593 of 6220

  • Facebook lietošanas ietekme uz apmierinātību ar ķermeņa tēlu un kodola afektu 

   Vasiļjeva, Madara (Latvijas Universitāte, 2016)
   Maģistra darba mērķis ir noskaidrot vai Facebook lietošanai ir ietekme uz apmierinātību ar ķermeņa tēlu un kodola afektu, un, vai pastāv atšķirības starp Facebook lietošanas un neitrālu mājas lapu skatīšanās ietekmi uz ...
  • Facebook lietošanas un personības iezīmju sakarības 

   Pundurs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba tēma ir: Personības iezīmju un Facebook lietošanas sakarības. Darbs sastāv no teorētiskās un empīriskās daļas. Darba teorētiskajā daļā tiek raksturots jēdziens personības iezīmes, tiešsaistes sociālais ...
  • Faktūru iegūšanas tehnikas 4. klasē 

   Medne, Māra (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarba tēmas „Faktūras izpratne vizuālās mākslas stundās 4. klasē” tapšanā galvenais mērķis bija izstrādāt un apkopot uzdevumu kopu faktūras izpratnes apguvei vizuālās mākslas stundās 4. klasei. Diplomdarbā pētīti ...
  • Fantāzijas tēlu grafiskā interpretācija tekstilā 

   Muhamadijeva, Linda (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darbā “Fantāzijas tēlu grafiskā interpretācija tekstilā” tiek pētīts fantāzijas tēls, tā interpretācijas tekstilā, grafiskā izpildījumā. Izzinātas grafiskās variācijas vēsturiskā aspektā, kā arī veidots ieskats mitoloģijā ...
  • Filcēšanas apguve mājturībā un tehnoloģijās 8. klasē 

   Titova, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2010)
   Jeļenas Titovas diplomdarbs „Filcēšanas apguve mājturībā un tehnoloģijās 8. klasē” izstrādāts ar mērķi izveidot mācību tematisko plānojumu mājturības un tehnoloģijas stundām 8. klasē tēmai „Filcēšana” un aprobēts Zolitūdes ...
  • Filcēšanas pamatu apguve mājturībā un tehnoloģijās 5.klasē 

   Kalviša, Aija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Diplomdarba mērķis ir izstrādāt mācību saturu tēmai “Filcēšanas pamati” mājturībā un tehnoloģijās 5.klasē un praktiski pārbaudīt to skolā. Mācību tēmas apguves procesā, autore vēlas paplašināt skolnieču zināšanas par ...
  • Filcēšanas paņēmienu apguve mākslas skolā 

   Bērente, Jautrīte (Latvijas Universitāte, 2008)
   Diplomdarbā “Filcēšanas paņēmienu apguve mākslas skolā” tiek apskatīta filcēšana tehnikas vēsturiskā attīstība no tās pirmssākumiem līdz pat mūsdienām. Tiek veikts apskats par filcēšanas materiāliem un darināšanas paņēmieniem. ...
  • Filcētu leļļu izgatavošanas apguve un skolēnu uzstāšanās prasmju pilnveide mājturības un tehnoloģiju stundās 6. klasē 

   Sīpola, Linda (Latvijas Universitāte, 2014)
   Diplomdarba „Filcētu leļļu izgatavošanas apguve un uzstāšanās prasmju pilnveide mājturības un tehnoloģiju stundās 6. klasē” mērķis ir izpētīt un aprobēt filcētu leļļu izgatavošanas un uzstāšanās prasmju pilnveides iespējas ...
  • Filmu fragmenti angļu valodas gramatikas induktīvai apguvei 12. klasē 

   Apīne, Ieva (Latvijas Universitāte, 2016)
   Skolēnu vajadzības un vēlmes attiecībā uz angļu valodas mācīšanos laika gaitā ir mainījušās, tādēļ, lai nodrošinātu skolēnu mācīšanās vajadzību un vēlmju ievērošanu, skolotājiem ir jābūt informētiem par jaunākajām mācību ...
  • Filmu izmantošana kā motivācijas veicinātājs vācu valodas kā otrās svešvalodas stundās skolēniem ar priekšzināšanām 

   Kalēja, Agnese (Latvijas Universitāte, 2016)
   Diplomdarbā pētīts jautājums, cik efektīva un motivējoša ir filmu skatīšanās mācību stundu laikā, lai apgūtu svešvalodu un iegūtu informāciju par apkārtējo pasauli. Tēma tika izvēlēta, jo neskatoties uz to, ka daudzi skolēni ...
  • Fizikas elementi izziņas interešu attīstībai 4-5 gadus veciem bērniem pirmsskolā 

   Elcere, Daina (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darba apjoms: 40 lpp., 36 bibliogrāfiskie nosaukumi, 8 diagrammas, pielikums Pirmsskolas programmā norādīts, ka bērna personības veidošanās process norit vides, audzināšanas un attīstīšanas ietekmē, aktīvi izzinot apkārtējo ...
  • Fizikas praktisko uzdevumu vizualizācija tēmas „Elektrība” apguvē vidusskolā 11.klasē 

   Villere, Lolita (Latvijas Universitāte, 2013)
   Diplomdarbā „Vidusskolas fizikas uzdevumu vizualizācija 11.klases tēmā „Elektrība” ” autore veic pētījumu ar vidusskolas skolēnu grupu. Stundās tiek izmantoti ar interaktīvās tāfeles rīkiem sagatavoti vizuāli uzdevumi. ...
  • Fizikas priekšmeta programma vidusskolas apvienotajās klasēs 

   Pūriņa, Anna (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darba mērķis ir izstrādāt vidusskolas fizikas mācību priekšmeta prigrammas varianta sturktūras plānojumu un īstenošanas pamatprincipus vidusskolas apvienotajās klasēs. Darba pirmajā daļā apzināti tematiskie materiāli par ...
  • Fizikālo parādību matemātiskā modelēšana inovēta vispārizglītojošās fizikas priekšmeta īstenošanā vidusskolā 

   Novicka, Oksana (Latvijas Universitāte, 2015)
   Diplomdarbs izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrā sadarbībā ar LU Fizikas un matemātikas fakultāti. Šī darba pārskats 66 lpp. kopapjomā ...
  • Fiziskā un emocionālā vardarbība 4. un 9.klasē 

   Rundāne, Sintija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darba tēma ir “Fiziskā un emocionālā vardarbība 4. un 9. klasē”. Darba mērķis ir izpētīt vardarbības esamību 4. un 9. klasēs un apkopot ieteikumus skolu direktoriem, kā rīkoties, lai novērstu vardarbības gadījumu ...
  • Fiziskās aktivitātes 2-3 gadīgu bērnu grupas telpā adaptācijas laikā 

   Kodaļeva, Diāna (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darba temats ir: Fiziskās aktivitātes 2-3 gadīgu bērniem grupas telpā adaptācijas laikā Kvalifikācijas darba mērķis : Izpētīt fizisko aktivitāšu labvēlīgu ietekmi uz 2-3 gadīgo bērnu attīstību adaptācijas ...
  • Fiziskās aktivitātes 3-4 gadīgu bērnu veselīga dzīvesveida nodrošināšanai 

   Zeme, Nadīna (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kvalifikācijas darba temats: Fiziskās aktivitātes 3-4 gadīgu bērnu veselīga dzīvesveida nodrošināšanai. Kvalifikācijas darba mērķis - teorētiski un praktiski izpētīt bērnu veselīga dzīvesveida nodrošināšanas iespējas ...
  • Fiziskās aktivitātes ārpus grupas telpas adaptācijas periodā 

   Čakša, Dana (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darba autors: Dana Čakša Kvalifikācijas darba tēma: Fiziskās aktivitātes ārpus grupas telpas adaptācijas periodā Kvalifikācijas darba mērķis: pētīt agrīna vecuma bērnu adaptācijas procesa iespējas, ārpus grupas fiziskās ...
  • Fiziskās aktivitātes bērna runas sekmēšanai 5-6 gadus veciem bērniem 

   Sergejeva, Oļona (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darba temats: Fiziskās aktivitātes bērna runas sekmēšanai 5-6 gadus veciem bērniem. Darba autore: Oļona Sergejeva. Zinātniskā vadītaja: Dr. paed., asoc. prof. Inta Bula - Biteniece. Darba apjoms: 64 lpp., ...
  • Fiziskās aktivitātes bērnam pirmajā dzīves gadā 

   Mihailova, Gunta (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba autors: Gunta Mihailova Pētījuma tēma: Fiziskās aktivitātes bērnam pirmajā dzīves gadā. Pētījuma mērķis – Fizisko aktivitāšu kopuma izveide bērniem vecumposmā līdz vienam gadam. Darba vadītāja: Vec.pasn. Dr.paed. ...