Now showing items 1557-1576 of 5621

  • High tech interjerā 

   Balkiča, Karīna (Latvijas Universitāte, 2015)
   ANOTĀCIJA Mūsdienās tiek novērots intereses pieaugums gan pret piedāvātiem tirgū gadžetiem, gan pret iespēju iekārtot dzīvojamo zonu saskaņā ar pēdējām tendencēm. Darba teorētiskajā daļā autors izskata augstāko tehnoloģiju ...
  • Hiperaktivitāte - pedagoģiskie risinājumi pirmsskolas sagatavošanas grupā 

   Pandalone, Agita (Latvijas Universitāte, 2011)
   Agitas Pandalones kvalifikācijas darba „Hiperaktivitāte – pedagoģiskie risinājumi pirmskolas sagatavošanas grupā” mērķis ir teorētiski izpētīt un empīriski pārbaudīt hiperaktivitātes mazināšanas pedagoģisko risinājumu ...
  • Hiperaktivitātes pedagoģiskā korekcija 5-6 gadus veciem bērniem X pirmsskolas izglītības iestādē Y grupā 

   Beļuna, Irina (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darba mērķis ir: izzināt hiperaktivitātes korekcijas iespējas pirmsskolas vecuma bērniem (5 - 6 g.v.), veikt un analizēt hiperaktivitātes korekciju x pirmsskolas izglītības iestādē y grupā. Lai sasniegtu mērķi ...
  • Hiperaktivitātes, sociālās kompetences un pašcieņas saistība pusaudžiem. 

   Poudžiunas, Gunita (Latvijas Universitāte, 2010)
   Pētījuma mērķis bija noskaidrot vai pastāv saistība starp hiperaktivitāti, sociālo kompetenci un pašcieņu. Pētījumā piedalījās 80 pusaudži. Pētījumā tika izmantotas šādas metodes: Rozenberga pašcieņas aptauja (Rosenberg ...
  • Hiperaktīvā bērna korekcija pirmsskolas izglītības iestādē 

   Zemzare, Anita (Latvijas Universitāte, 2009)
   Nosaukums: „Hiperaktīvā bērna korekcija pirmsskolas izglītības iestādē” Autors: Anita Zemzare Zinātniskais vadītājs: Mag.paed. Ērika Vugule Darbs sastāv: Ievads, 3 nodaļas, Nobeigums; Kopā 66.lpp; Literatūras vienības 24; ...
  • Hiperaktīvo bērnu uzvedības korekcija sanatorijas internātpamatskolā 

   Voroncova, Valentīna (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbā aplūkotas pedagoģiskas darbības paņēmienu izmantošanas iespējas efektīvai hiperaktīvo bērnu uzvedības korekcijai. Petījuma teorētiskas atziņas raksturo hiperaktīva bērna attīstības īpatnības, tās pazīmes,uzvedības ...
  • Hiperaktīvo bērnu uzvedības korekcijas pedagoģiskie paņēmieni pirmskolas izgītības iestādē 

   Jermaka, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darbs izstrādāts par tēmu „Hiperaktīvо bērnu uzvedības kоrekcijas pedagоģiskie paņēmieni pirmsskоlas izglītības iestādē”. Šоbrīd UDHS prоblēma ir ļоti aktuāla, tā kā bērnu ar šо diagnоzi palielinās. Zinātnieki ...
  • Hroniskā kauna un vainas aptaujas izstrāde 

   Ķirsis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Pētījuma „Hroniskā kauna un vainas aptaujas izstrāde” mērķis bija izveidot jaunu aptauju, kas mēra kaunu un vainu kā hroniskas izjūtas. Aptaujāti tika 274 respondenti (67%sievietes un 33% vīrieši; vecums 18 – 55; M=26,11 ...
  • Humānisma ideju vēsturiskā attīstība un to izmantošanas iespējas pirmsskolas izglītības iestādē 

   Mennika, Baiba (Latvijas Universitāte, 2010)
   Maģistra darba tēma “Humānisma ideju vēsturiskā attīstība un to izmantošanas iespējas pirmskolas izglītības iestādē” tika izvēlēta, lai, pētot humānisma ideju attīstību no aizvēstures līdz mūsdienām, atrastu ceļu un ...
  • Humora ietekme uz kreativitāti 

   Čukurs, Ervīns (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šī maģistra darba mērķis ir noskaidrot vai humors veicina kreativitāti un vai pastāv atšķirības starp produktīvo un reduktīvo humoru kreativitātes veicināšanā. Hipotēžu pārbaudei tika veikts eksperimentāls pētījums pārbaudot ...
  • Humora stili, gelotofobija un verbāla tiranizēšana pusaudžiem 

   Stroda, Sanita (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pētījuma mērķis bija izpētīt, kā dažādi humora stili un bailes tikt izsmietam saistās ar verbā-las tiranizēšanas pieredzi pusaudžiem. Pētījumā piedalījās 309 pusaudži: zēni un meitenes vecumā no 13 līdz 16 gadiem no četrām ...
  • Humora stilu aptaujas otrreizējā adaptācija. 

   Amoliņa, Gunta (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba mērķis bija izdarīt korekcijas esošajā Humora stilu aptaujas tulkojumā (the Humor Styles Questionnaire – HSQ; Martin et al., 2003, adaptācija latviešu valodā I.Stokenberga, 2004) un pārbaudīt faktoru ...
  • Humora stilu atšķirības 18-25 gadus veciem vīriešiem un sievietēm 

   Mazaļevska, Diāna (Latvijas Universitāte, 2016)
   Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas ir dzimumatšķirības humora stilos. Pētījumā piedalījās 80 respondenti, no kuriem bija 40 sievietes un 40 vīrieši, vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Respondenti, ar pamatskolas izglītību - ...
  • Humora stilu saistība ar apmierinātību ar dzīvi 

   Lācberga, Laura (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šī pētījuma mērķis bija izpētīt vai un kā ar apmierinātību ar dzīvi saistīti dažādi humora stili. Pētījumā piedalījās 423 respondenti vecumā no 16 - 72 gadiem, no kuriem 66,7% dalībnieku ir sievietes, 33,3% ir vīrieši. ...
  • Humora stilu un apmierinātības ar darbu dzimumatšķirības 

   Ozoliņa, Diāna (Latvijas Universitāte, 2017)
   Pētījuma mērķis bija izpētīt, vai un kā ar apmierinātību ar darbu saistīti dažādi humora stili, vērtējot sakarības un atšķirības sieviešu un vīriešu izlasē. Pētījumā piedalījās 122 respondenti vecumā no 16-60 gadiem, no ...
  • Humors kā trauksmi mazinošs faktors pieaugušiem angļu valodas apmācībā 

   Labanovska, Eva (Latvijas Universitāte, 2008)
   Mācoties valodu, skolēniem nākas saskarties gan ar pozitīvām, gan negatīvām izjūtām, īpaši iesācēju līmenī. Viena no svešvalodas mācību vidi raksturojošām iezīmēm ir valodas barjera, kas var ievērojami aizkavēt valodas ...
  • Humors kā valodas mācīšanas un mācīšanās līdzeklis angļu valodas stundās 

   Leitāne, Dina (Latvijas Universitāte, 2008)
   Latvijā humors pedagoģijas kontektā nav ticis pietiekami izpētīts, vēl jo mazāk tas ir aplūkots valodas mācīšanas procesā. Tas bija pietiekošs iemesls autorei, lai veiktu izpēti Latvijas skolā. Šajā diplomdarbā tiek aplūkots ...
  • Hundertvasera darbu idejas un principi kā ierosmes avots skolēnu radošajā darbībā kompozīcijā 

   Krastiņa, Ilze (Latvijas Universitāte, 2006)
   Diplomdarbā "Hundertvasera darbu idejas un principi kā ierosmes avots skolēnu radošajā darbībā kompozīcijā", kura mērķis ir izpētīt, kā un ar kādiem uzdevumiem, iepazīstinot bērnus ar mākslinieka Hundertvasera mākslu, var ...
  • IBM PC un MAC datoru savietojamība 

   Bērziņš, Jānis (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šī kvalifikācijas darba “IBM PC un Mac datoru savietojamība” izvirzītie mērķi ir iepazīstināt lasītājus par: kā IBM PC un Mac datoru standarti bija vienīgie, kas izdzīvoja līdz šodienai; starptautiskajiem protokolu ...
  • Identificēšanās ar organizāciju un uztvertā organizācijas atbalsta saistība ar pilsonisko uzvedību organizācijā 

   Maderniece, Inga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Maģistra darba mērķis bija teorētiski apkopot iepriekš veikto pētījumu rezultātus un iegūtās atziņas par saistībām starp identificēšanos ar organizāciju, uztverto organizācijas atbalstu un pilsonisko uzvedību organizācijā, ...