Now showing items 5585-5604 of 5621

  • Zālamana paradokss: problēmrisināšana no savas un citu perspektīvas 

   Trimalniece, Santa (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai perspektīvas maiņa no savas uz cita perspektīvu var paaugstināt viedas spriešanas rādītājus problēmsituāciju risināšanā. 142 eksperimenta dalībnieki vecumā no 18 līdz ...
  • Zāļu tēju centra izveides nosacījumi 

   Silaraupe, Annija (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darba autore šajā darbā pēta un analizē tējnīcas un tās tradīcijas pasaulē un Latvijā, to vēsturisko attīstību un mūsdienu tendences. Teorētiskajā daļā tiek apskatīja tēju dzeršanas tradīciju vēsture un tās attīstība, kā ...
  • Zen Budisma atspoguļojums Japāņu restorāna interjera izveidē 

   Veispale, Paula (Latvijas Universitāte, 2018)
   Diplomdarbā “Zen Budisma atspoguļojums Japāņu restorāna interjera izveidē”, analizējot pieejamo literatūru, tiek pētīts Zen Budisms, tam raksturīgās iezīmes, vēsture un atspoguļojums interjera dizainā. Empīriskajā daļā ...
  • Zentas Mauriņas personības un eseju apguve literatūras stundās 10. klasē mazākumtautību skolā 

   Eversone, Madara (Latvijas Universitāte, 2013)
   Diplomdarba mērķis ir izstrādāt metodiskās sistēmas variantu Zentas Mauriņas personības un eseju apguvei 10. klasē mazākumtautību skolā, kā arī veicināt kultūras un vispārcilvēcisko vērtību aktualizāciju mazākumtautību ...
  • Zero Waste principu īstenošanas iespējas interjerā 

   Granta, Ilva (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šajā darbā tiek pētītas zero waste principu implementācijas iespējas interjerā, analizējot literatūru, kas apraksta ilgtspējīgu dizainu un bezatkritumu kustības attīstības virzienus. Pētījumā izvirzīts jautājums par to, ...
  • Zēnu diskriminējošas attieksmes pret sievietēm veidošanās skolotāju sieviešu vadītajā mācību procesā. 

   Lapiņa, Dita (Latvijas Universitāte, 2010)
   Maģistra darba tēma ir zēnu diskriminējošās attieksmes pret sievietēm veidošanās skolotāju sieviešu vadītajā mācību procesā. Maģistra darbs ir teorētiski praktisks pētījums, kurā ir 3 teorētiskās nodaļas un 1 pētījuma ...
  • Zēnu dzimtes izpratnes pilnveides pedagoģiskās iespējas kristīgā audzināšanā skolā 

   Kravalis, Ulvis (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbā autors pētījis zēnu (pusaudži vecumā no 14 līdz 16 gadiem) dzimtes izpratnes pilnveides pedagoģiskās iespējas kristīgā audzināšanā skolā. Teorētiskajā daļā raksturoti dzimtes izpratnes teorētiskie pamati, ...
  • Zēnu un meiteņu gatavības veicināšana lomām ģimenē. 

   Savina, Anna (Latvijas Universitāte, 2011)
   Annas Savinas maģistra darbs „Zēnu un meiteņu gatavības veicināšana lomām ģimenē” veltīts nopietnai, sarežģītai un neizpētītai mūsdienu problēmai, kura ir būtiska ģimenes veidošanai un ģimenes dzīves norisei, kā arī cilvēka ...
  • Zieda motīvs tekstila dizainā 19. – 21. gs. Eiropā un tā mūsdienu interpretācija somu auduma apdrukai 

   Lisovska, Arta (Latvijas Universitāte, 2011)
   Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu nodaļas Mākslas profesionālā bakalaura studiju programmas 4. kursa studentes Artas Lisovskas (Stud. apl. nr. al08334) diplomdarba ...
  • Ziedošanas saistība ar apmierinātību ar dzīvi 

   Meļņikovs, Ruslans (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba mērķis bija iegūt informāciju par cilvēka prosociālo uzvedību un noteikt vai prosociālo izdevumu veikšana ietekmē cilvēka apmierinātību ar dzīvi. Veiksmīgai pētījuma īstenošanai, tika veikta līdzīgu pētījumu ...
  • Ziedu raksti un ornamenti grafiskā dizaina elementos 

   Volmane, Anete (Latvijas Universitāte, 2015)
   Diplomdarbā "Ziedu raksti un ornamenti grafiskā dizaina elementos" tiek apskatīti ziedu ornamenti un raksti, to veidošanas galvenie pamatprincipi un vēsturiskā attīstība. Autore aplūko ziedu motīvus dažādos laika posmos ...
  • Ziedu stilizācija un rotu darināšanas apguve 9. klasē mājturībā un tehnoloģijās 

   Kalniete, Madara (Latvijas Universitāte, 2010)
   Diplomdarba „Ziedu stilizācija un rotu darināšanas apguve 9. klasē mājturībā un tehnoloģijās” mērķis ir izpētīt ziedu stilizācijas un rotu darināšanas apguves iespējas 9.klasē mājturībā un tehnoloģijās, izveidot mācību ...
  • Zilbes prosodija latviešu valodas kā otrās valodas mācībās. 

   Cīrule, Guna (Latvijas Universitāte, 2006)
   Diplomdarba mērķis bija analizēt latviešu literārās valodas zilbes prosodijas izrunas īpatnības un ar to neievērošanu saistītās kļūdas, kā arī pievērst uzmanību fonētikas mācību metodikai mazākumtautību skolās. Diplomdarba ...
  • Zināšanu pārbaudes testi izmantošanai viedierīcēs 

   Petrova, Madara (Latvijas Universitāte, 2018)
   Diplomdarbā aprakstītā pētījuma mērķis izpētīt mobilo testu izmantošanas aktualitāti un pielietošanas iespējas, lai veicinātu to izmantošanu pedagoģiskajā procesā. Pētījumam izmantoto datu ieguves kvalitatīvās metodes ir ...
  • Zinātniskās fantastikas ilustrāciju vizuālā stilistika 

   Trimalniece, Jolanta (Latvijas Universitāte, 2015)
   Diplomdarbā tika pētītas zinātniskās fantastikas ilustrācijas, to attīstības vēsture un vizuālā stilistika. Darba teorētiskajā daļā tika noskaidrots zinātniskās fantastikas jēdziens un tā vēsturiskā izcelšanās ...
  • Zinātniski pētnieciskais darbs krievu valodā kā skolēnu komunikatīvas kompetences attīstības līdzeklis 

   Ševšeļova, Svetlana (Latvijas Universitāte, 2013)
   Viena no pamata problēmām, ar ko jāsaskaras mūsdienu pedagogiem, saistīta ar efektīvāko veidu meklēšanu kā organizēt mācību procesu, balstoties uz individualizācijas apmācību pamata un iekļaujot personīgās attīstības ...
  • Ziņu mediju lietošanas paradumu un biežuma saistība ar depresiju, stresu un trauksmi 

   Arāja, Rūta (Latvijas Universitāte, 2019)
   Pētījuma mērķis bija noskaidrot saistību starp ziņu mediju lietošanas paradumiem un biežumu depresiju, stresu un trauksmi. Pētījumā piedalījās 112 respondenti, no kuriem 72% bija sievietes un 28% bija vīrieši, respondentu ...
  • Ziņu raksti kā palīglīdzeklis skolēnu kritiskās domāšanas prasmju attīstībai vidusskolā 

   Borovaja, Diāna (Latvijas Universitāte, 2008)
   Diplomdarbs atklāj mūsdienās aktuālu tēmu – kritiskās domāšanas prasmju attīstīšana angļu valodas stundās. Diplomdarbs bija rakstīts tādēļ, lai aplūkot kritiskās domāšanas būtību un galvenos principus, izpētīt, kas padara ...
  • Zīda apgleznošanas iespējas vizuālās mākslas pulciņā 

   Milliņa, Daina (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarbā ”Mācību uzskates līdzekļu izveide zīda apgleznošanā” autore iepazīstina ar nosacījumiem mācību uzskates līdzekļu izveidei. Doti ieteikumi materiālu un darbarīku izvēlei zīda apgleznošanā, sniegts ieskats plašāk ...
  • Zīdaiņa attīstības aktivizēšanas līdzekļi 

   Bogova, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darbs izstrādāts par tēmu Zīdaiņa attīstības aktivizēšanas līdzekļi. Pētījuma aktualitāti noteica tas, ka svarīgi atzīt ģimenes audzināšanas primāro lomu. Tieši ģimenes līdzdalība ir ļoti svarīga zīdaiņa ...