Now showing items 192-211 of 1027

  • E. Veidenbauma darbu sabiedriskā nozīmība: vērtējumi historiogrāfijā un analīzes iespējas. 

   Skujiņa, Sarmīte (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba nosaukums ir „E.Veidenbauma darbu sabiedriskā nozīmība: vērtējumi historiogrāfijā un analīzes iespējas” ar darba mērķi izvērtēt ievērojamā latviešu dzejnieka E.Veidenbauma daiļradei veltīto historiogrāfiju, ...
  • Ebreju glābšana nacistiskās Vācijas okupācijas gados Latvijā (1941.-1945.). Vērtējumi literatūrā 

   Kotikova, Evita (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darbs „Ebreju glābšana nacistiskās Vācijas okupācijas gados Latvijā (1941. – 1945.). Vērtējumi literatūrā” izstrādāts ar mērķi izvērtēt ebreju glābšanas jautājuma atspoguļojumu literatūrā, kura ir iznākusi Latvijā ...
  • Eiropas integrācijas idejas attīstība 20.gadsimta pirmajā pusē 

   Sļesarenko, Violeta (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbs „Eiropas integrācijas idejas attīstība 20. gadsimta pirmajā pusē” apskata periodu no 1918. gada līdz Otrā pasaules karam. Darba mērķis ir apskatīt Eiropas integrācijas idejas attīstību Eiropas sabiedrisk ...
  • Eiropas romantisma ietekme uz filozofisko domu Latvijā: tā atskaņas Friča Bārdas un Jāņa Poruka dzejā 

   Škapars, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darbā “Eiropas romantisma ietekme uz filozofisko domu Latvijā: tā atskaņas Friča Bārdas un Jāņa Poruka dzejā” apzinātas Eiropas romantisma galvenās iezīmes un raksturlielumi, kā arī apstākļi, kas palīdzēja ...
  • Eiropeiskās identitātes veidošana kopējo vērtību kontekstā 

   Samorokova, Nadežda (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darbā kopējās eiropeiskās identitātes veidošanās tiek aplūkota vērtību kontekstā, kas, pēc autores domām, ir viens no svarīgākajiem identitātes veidošanās aspektiem, jo kopīgas vērtības veicina vienotību un ...
  • Ekonomiskie noziegumi Latvijas valsts institūcijās (1918-1922) 

   Galss, Valters (Latvijas Universitāte, 2016)
   Maģistra darbā “Ekonomiskie noziegumi Latvijas valsts institūcijās (1918-1922)” tiek pētīti ekonomisko noziegumu veidi un izplatība valsts institūcijās un valsts struktūru rīcība pret šiem noziegumiem laika posmā no ...
  • Eksistences un nozīmes interpretācija G.Frēges filosofijā. 

   Avota, Unda (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darbā aplūkota neeksistējošu objektu problemātika Frēges valodas filosofijas kontekstā. Frēges uzskati paredz, ka neeksistējošiem objektiem ir jēga, bet nav nozīmes, tomēr viņa teorijas ilustrējoša analoģija šādu pieņēmumu ...
  • Eksistenciālie ticības meklējumi Ļ. Šestova filozofijā 

   Vasiļevskis, Ivars (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā “ Eksistenciālie ticības meklējumi Ļ.Šestova filosofijā “ parādīta Ļeva Šestova savdabīgā filosofijas un ticības izpratne, tās veidošanās Krievijas un Eiropas literatūras un filosofijas ietekmē, neiederība ...
  • Entonija Smita etnosimbolisma koncepcijas raksturojums 

   Lukjanska, Justīne (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darba autore sniedz ieskatu Entonija Smita etnosimbolisma pieejā nāciju un nacionālismu pētīšanai, tās saistību ar Ernesta Gelnera modernisma teoriju un modernisma teorijas kritikas analīzi. Saskaņā ar etnosimbolisma ...
  • Ernesta Brastiņa sabiedriski politiskā darbība (1920-1940). 

   Rokpelnis, Alberts (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba nosaukums ir Ernesta Brastiņa sabiedriski politiskā darbība (1920- 1940). Pētniecībā liela uzmanība vienmēr pievērsta Ernesta Brastiņa darbam, bet mazāk personībai un tās nozīmei viņa darbībā. Biogrāfiski ...
  • Estētika un biovara: ķermenis kā mākslas objekts 

   Juraga, Dace (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darbā “Estētika un biovara: ķermenis kā mākslas objekts” aplūkota saikne starp biovaras konceptu un ķermeņa mākslas prakšu estētiskajiem aspektiem. Biovaras koncepts Mišela Fuko izvērsumā atklāj tādas varas šķautnes kā ...
  • Estētiskā komentāra robežas: dzejas valodas patiesība Valtera Benjamina agrīnajā filozofijā 

   Ostups, Artis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā vācu domātāja Valtera Benjamina agrīno filozofisko meklējumu visvairāk komentētajos darbos – „Divi Frīdriha Helderlīna dzejoļi” un „Par valodu vispār un cilvēka valodu” – jāizprot dzejas ...
  • “Es” kontinuitāte Imanuela Kanta filozofijā. 

   Šimfa, Elvīra (Latvijas Universitāte, 2008)
   Kanta filosofijā var runāt par būtisku es koncepta kontinuitāti, kas ir antropoloģijas teorijas un transcendentālfilosfijas saistošais motīvs un tātad transcendentālās antropoloģijas nosacījums. Es koncepta risinājuma ...
  • Ev. lut. draudzes tagadējā Balvu rajona teritorijā laika posmā no 1944.-1964. gadam. 

   Bukša, Gunta (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darbā „Evaņģēliski luteriskās draudzes tagadējā Balvu rajona teritorijā laika posmā no 1944.-1964. gadam” ir apskatīta ideoloģiskā nostādne un padomju varas likumdošana, kā arī vietējās varas attieksme reliģijas, ...
  • Evolūcijas princips Daniela Deneta apziņas modelī 

   Vāravs, Andris (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šī darba mērķis ir izanalizēt Daniela Deneta evolucionāro pieeju apziņai. Mērķa sasniegšanai tiek, pirmkārt, iezīmēta apziņas problemātika un daži šo jautājumu vēsturiskie risinājumi, otrkārt, aplūkota Deneta piedāvātā ...
  • Ērģeļu un harmoniju būvniecība un praktiskā saglabāšana Latvijas protestantu dievnamos un lūgšanu namos no 1920.- 1940.gadam 

   Mosejonoks, Nils (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darbā tiek pētīta ērģeļu būvniecība un praktiskā saglabāšana Latvijā, apzināti uzbūvētie un atjaunotie instrumenti protestantu dievnamos no 1920. - 1940. gadam. Mērķis ir izpētīt ērģeles Latvijā, kas būvētas un saglabātas ...
  • F. Nīče un vērtību pārvērtēšana. 

   Kanbergs, Agris (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šis bakalaura darbs ir autora bijības un cieņas pilns centiens pieskarties neapšaubāma ģēnija F. Nīčes kunga idejiski filosofiskajam mantojumam, ņemot vērā akadēmiskam pētījumam izvirzītās prasības un noteikumus. Darbs ir ...
  • Faraona dievišķās varas manifestācija Ozīrisa un Hora svētkos 1872.-30.g.p.m.ē 

   Andrejauska, Ieva (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba „Faraona dievišķās varas manifestācija Ozīrisa un Hora svētkos 1872. - 30. g.p.m.ē.” mērķis ir apskatīt konkrēto svētku ceremonijas ar faraona klātbūtni un izpētīt, kā caur rituāliem tiek leģitimēta dievišķā ...
  • Fašistiskās kustības Rietumeiropā: salīdzinošs raksturojums (1918-1940) 

   Zeltīts, Raivis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbā ‘‘Fašistiskās kustības Rietumeiropā: salīdzinošs raksturojums (1918-1940)’’ autors apskatīs fašistisko kustību darbību, ideoloģiju, attīstības tendences Rietumeiropas valstīs. Pirmajā nodaļā tiks apskatīta ...
  • Fikcijas paradokss: realitāte un teksts. 

   Gubāts, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darbs "Fikcijas paradokss: Realitāte un teksts" mērķis ir noskaidrot nosaukumā aplūkoto jēdzienu savstarpējās attiecības, uzrādīt fikcijas kā literārā teksta statusu. Darbā iztirzāti jautājumi par literārā teksta īpašībām, ...