Now showing items 599-618 of 1027

  • M. Minska un J. Fodora modulārā pieeja psihes un mākslīgā intelekta izpētē 

   Smoļska, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā “M. Minska un D. Fodora modulārā pieeja psihes un mākslīgā intelekta izpētē” ir aplūkota psihe kā modulara struktūra. Darba mēŗkis ir noskaidrot tās funkcionēšanas pamatnosacījumus, kā arī noskaidrot mākslīgā ...
  • M. Tečeres administrācijas iekšējā un ārējā politika: vēttējums mūsdienu Rietumu un krievu historiogrāfijā. 

   Zelčs, Jānis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Mārgaretas Tečeres valdīšanas gadi iegājuši vēsturē gan ar viņas darbību iekšpolitikā, gan ārpolitikā. Iekšpolitikas reformu mērķi sastāvēja no finansu un ekonomikas sektora reformēšanas, kā arī izmaiņām sociālajā politikā ...
  • Makašānu Salenieku kapulauks: apbedījumu veidi un hronoloģija 

   Jansone, Baiba (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt Salenieku Makašānu kapulaukā esošās apbedīšanas tradīcijas, apbedījumus un kapu piedevas, kā arī precizēt kapulauka hronoloģiju. Pamatā darba izstrādē izmantoti pārskati par kapulaukā ...
  • Margaritas Bodenas kompjutacionālā pieeja jaunrades problēmai 

   Jansons, Oskars (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba Margaretas Bodenas kompjutacionālā pieeja jaunrades problēmai mērķis ir izvērst un analizēt autores izstrādāto koncepciju. Tā tiek skaidrota un implementēta darba gaitā (lielākoties, bet ne tikai - mūzikas ...
  • Marksisma ietekme uz Sartra eksistenciālās vēstures teorijas veidošanos 

   Assereckova, Marija (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darbs aplūko Žana Pola Sartra vēlīno filosofiju, kurā viņš ir mēģinājis pārstrādāt eksistenciālisma filozofisko teoriju. Ja sākotnēji Sartra eksistenciālisma pētīšanas priekšmets bija fenomenoloģiskā ontoloģija ...
  • Martina Heidegera filosofijā balstītas eksistenciālās izglītības iespējamības aplūkojums 

   Gaņģis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darba ‘’ Martina Heidegera filosofijā balstītas eksistenciālās izglītības iespējamības aplūkojums’’ galvenais mērķis ir mērķis ir aplūkot, ko tieši Martina Heidegera filosofija var sniegt jau pastāvošās eksistenciālās ...
  • Maskavas ielas Rīgā apbūves vēsture no 19.gs. otrās puses līdz 1915.gadam 

   Lielmane, Beāte (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbā tiek pētīta Maskavas ielas Rīgā apbūves vēsture no 19.gadsimta otrās puses līdz 1915.gadam. Darbā tiek aplūkots periods, kas ienesa būtiskas pārmaiņas Rīgas un to priekšpilsētu attīstībā. Pēc pilsētas ...
  • Maskavas priekšpilsētas (Rīgā) attīstība no 19.gs. otrās puses līdz 1915.g 

   Lielmane, Beāte (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba mērķis ir izpētīt Maskavas priekšpilsētas attīstības tendences no 19. gadsimta otrās puses līdz 1915. gadam, pievēršoties tajā esošās apbūves tendencēm un infrastruktūras pilnveides darbiem, saimnieciskajai ...
  • Mašīnbūve un metālapstrāde Latvijā (1920-1940) 

   Gustsons, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2013)
   Pirmā pasaules kara sākumā realizētās rūpniecības evakuācijas rezultātā jaundibinātajai Latvijas valstij bija zudusi lielākā daļa agrāko lielrūpniecības uzņēmumu. Brīvības cīņām beidzoties, rūpniecība Latvijā bija jārada ...
  • Matemātisko objektu interpretācija Brauvera filozofiskajā koncepcijā. 

   Vigdorčika, Linda (Latvijas Universitāte, 2009)
   Šai darbā aplūkoju matemātisko objektu interpretāciju Brauvera filozofiskajā koncepcijā. Mans uzdevums bija noskaidrot kā matemātiskos objektus interpretē intuicionisma filozofijā un saprast, kādas ir galvenās īpašības, ...
  • Mācība par afektiem vēlīnajā Stoa filozofijā. 

   Puķīte, Sanda (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba tēma, ir „Mācība par afektiem vēlīnajā stoa filozofijā”. Darbā tiek apskatīta afektu loma, vēlīno stoiķu: Lucija Annēja Senekas, Epiktēta un Marka Aurēlija mācībā. Afektu tēma nesaraujami saistās ar cilvēka ...
  • Mācītāja Kārļa Kundziņa senjora darbība Smiltenē 

   Puriņš, Dzintars (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā “Mācītāja Kārļa Kundziņa seniora darbība Smiltenē” pievērsta uzmanība Kārļa Kundziņa mācītāja, sabiedriskajai un kultūras darbībai. Viņš bija bijis ļoti populārs mācītājs ne tikai Smiltenē, bet arī visā ...
  • Mājturības kultūra Latvijā: Kaucmindes Mājturības semināra piemērs 

   Vilcāne, Vineta (Latvijas Universitāte, 2015)
   Mājturības vēsture kā sociālās vēstures virziens līdz šim nav saistījusi Latvijas vēsturnieku uzmanību, līdz ar to veiktais pētījums „Mājturības kultūra Latvijā: Kaucmindes Mājturības semināra piemērs” ir oriģināla novitāte ...
  • Māksla kā pasaules darināšanas veids Nelsona Gudmena filozofijā 

   Milliņš, Rūdolfs (Latvijas Universitāte, 2020)
   Bakalaura darba mērķis ir aizstāvēt tēzi par Nelsona Gudmena filozofijas vienotību. Darbā tiek argumentēts, ka estētikas teorija ir būtiska Gudmena filozofijas projekta daļa, kas ļauj ilustrēt viņa “tradicionālās” filozofijas ...
  • Mākslas attaisnojuma problēma un tās risinājums H.-G. Gadamera darbā "Skaistā aktualitāte" 

   Mikāne, Diāna (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šajā darbā tiek aplūkotas Hansa-Georga Gadamera pārdomas par estētiku un mākslu, kas risinās uz Gadamera filozofiskās hermeneitikas fona. Darba mērķis ir noskaidrot, kāda ir Gadamera priekšstatītā modernās mākslas attaisnojuma ...
  • Mākslas divas nāves: G.V.Hēgeļa un A.S.Danto filosofijā. 

   Bukarte, Žanete (Latvijas Universitāte, 2011)
   Jautājums par mākslas nāvi kļuva aktuāls līdz ar Georga Vilhelma Frīdriha Hēgeļa estētikas lekcijām, savukārt, modernajā pasaule vislielāko ažiotāžu par šo jautājumu ir radījis Arturs Danto. Ko nozīmē „mākslas nāve”? Vai ...
  • Mākslas patiesības subjektivizācijas kritika Hansa-Georga Gadamera darbos 

   Vīksna, Jānis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Maģistra darbs „Mākslas patiesības subjektivizācijas kritika Hansa Georga Gadamera darbos“ apraksta un analizē to mākslas tematizāciju, kura rodama vācu filozofa H.-G. Gadamera darbā „Patiesība un metode“ (1960), kā arī ...
  • Mākslas politika fotogrāfijā (Valters Benjamins). 

   Ostups, Artis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba mērķis ir noskaidrot, cik lielu politisko potenciālu fotogrāfijai piedēvē vācu domātājs Valters Benjamins un kā, balstoties uz viņa paustajām idejām, iespējams analizēt valdošās varas un sievietes attēlojuma kritiku ...
  • Mākslas situācija pēc “mākslas beigām”. 

   Skrinda, Lolita (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darbā tiek pētīts jautājums, ko Hēgelis domājis, piedēvējot mākslai ,,pagājības” raksturu un kā viņa skatījums atbalsojas turpmākajās mākslas filozofu un estētiķu diskusijās, kuras veltītas „mākslas beigu” tēmai. Tuvāk ...
  • Mākslīgā intelekta koncepcijas. To problemātika valodas kontekstā 

   Migals, Atis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darbs sastāv no 68 lapām. Izmantoti 21 literatūras avoti (21 angļu valodā). Darba mērķis ir izpētīt, kādā veidā mākslīgā intelekta problemātiku var skatīt valodas kontekstā. Mērķa panākšanai tiek izmantoti Alana ...