Now showing items 825-844 of 5255

  • Bilžu kartes angļu valodas stundās skolēnu runas prasmju attīstībai 

   Cimermane, Aina (Latvijas Universitāte, 2008)
   Lai skolēni varētu brīvi sarunāties angļu valodā ar angliski runājošiem cilvēkiem un ceļojuma laikā, svarīgi ir attīstīt skolēnu runas prasmes sākot no pirmajām svešvalodu mācību stundām. Diplomdarba mērķis bija izpētīt, ...
  • Bioloģijas mācīšanas un mācīšanās procesā izmantojamās vizualizācijas metodes 10.klasē tematā "Organisms un vide” 

   Ešenvalde, Airita (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darba autore: Airita Ešenvalde. Darba tēma: Bioloģijas mācīšanas un mācīšanās procesā izmantojamās vizualizācijas metodes 10.klasē tematā „Organisms un vide”. Darba veids: Skolotājas pieredzes darbs Darba vadītāja: Mg.biol. ...
  • Bioloģijas skolotāja profesionālās pilnveides iespējas piedaloties starptautiskos projektos 

   Vasiļevska, Vika (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bioloģijas skolotāja profesionālās pilnveides iespējas dažādos starptautiskos projektos. Vasiļevska, V., zinātniskā vadītāja vad. pētn. Dr. ped. Rita Birziņa. Diplomdarbs, 47 lappuses, 20 attēli, 6 tabulas, 14 literatūras ...
  • Bioloģijas stundas 10.klašu skolēnu zināšanu konstruēšanas prasmju pilnveidei 

   Krastiņa, Lāsma (Latvijas Universitāte, 2018)
   Laikā, kad Latvijā tiek pilnveidota izglītības sistēma, paredzot Latvijas skolās ieviest uz mācīšanos centrētu mācību pieeju, kura veiksmīgāk nodrošinās skolēniem lietpratības veidošanos, ir nepieciešams izstrādāt tam ...
  • Bioloģijas terminu vārdnīcas veidošana bioloģijas jēdzienu apguvē 

   Fenhane, Inguna (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bioloģijas terminu vārdnīcas veidošana bioloģijas jēdzienu apguvē. Fenhane I., zinātniskā vadītāja M. biol. Kusiņa M. Diplomdarbs, 27 lappuses, 7 attēli, 1 tabula, izmantoti 14 literatūras avoti, 8 pielikumi. Latviešu ...
  • Bioloģijas tēmu integrācija veselības mācības stundās, izmantojot diskusijas metodi 

   Koroļova, Raida (Latvijas Universitāte, 2013)
   Autore: Raida Koroļova Diplomdarbs: „Bioloģijas tēmu integrācija veselības mācības stundās, izmantojot diskusijas metodi” Zinātniskais darba vadītājs: Dr. paed. Rita Birziņa Darba apjoms: 6 tabulas, 20 attēli, 6 pielikumi, ...
  • Birojs kā mūsdienīga komforta zona 

   Kuzmina, Yana (Latvijas Universitāte, 2018)
   Diplomdarbs “Birojs kā mūsdienīga komforta zona” sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta komforta jēdziena skaidrojums, komforta sastāvdaļas un tā noteicošie rādītāji, komforta psiholoģija, biroju teplu ...
  • Brāļu un māsu attiecības ģimenēs, kurās ir bērns ar autiskā spektra traucējumu 

   Saulīte, Marta (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv statistiski nozīmīgas saistības vecāku vērtējumā par veselā bērna uzvedību un vecāku attieksmē par brāļu/māsu attiecībām ģimenēs, kurās aug bērns ar autiskā spektra traucējumiem. ...
  • Brāļu un māsu savstarpējā mijiedarbība kā sociālo prasmju attīstības līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem 

   Nagle, Baiba (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darbā “Brāļu un māsu savstarpējā mijiedarbība kā sociālo prasmju attīstības līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem” analizēta teorētiskā literatūra, veikts empīrisks pētījums. Analīzei izvēlēti latviešu un ārzemju pētījumi, ...
  • Brieduma veidošanas iespējas jaunākajā pusaudžu vecumposmā. 

   Pešika, Rudīte (Latvijas Universitāte, 2009)
   Maģistra darba tēma: „Brieduma veidošanās iespējas jaunākajā pusaudžu vecumposmā”. Maģistra darba mērķis: Izzināt brieduma veidošanās iespējas pusaudžu vecumposmā un to veicinošos faktorus. Darba ievaddaļā autore aktualizē ...
  • Brīvais darbs kā viena atvērto mācību darba formām vācu valodas kā svešvalodas apguvē 

   Liepa, Dace (Latvijas Universitāte, 2009)
   Diplomdarba temats ir „ Brīvais darbs kā viena atvērto mācību darba forma vācu valodas kā svešvalodas apguvē ( 10.-12. klasē)”. Darba autore izvēlējās šo tematu, jo šis tamats ir aktuāls didaktiskajā literatūrā un arvien ...
  • Brīvās rotaļas nozīme pirmsskolas vecumā 

   Zariņa, Sanda (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darba temats: Brīvās rotaļas nozīme pirmsskolas vecumā Mērķis: izzināt bērna rotaļāšanās paradumus un brīvās rotaļas iespējas pirmsskolas izglītības iestādē. Darba pirmajā nodaļā ir veikta teorētiskā analīze ...
  • Brīvdabas pedagoģija Latvijā 

   Umbleja, Elīna (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba autore: Elīna Umbleja. Darba vadītāja: Anita Ieriķe Darba tēma: Brīvdabas pedagoģija Latvijā Darba mērķis: pētīt saudzīgu attieksmi pret dabu veidošanās iespējas brīvdabas pedagoģijas pieejā. Pētījuma hipotēze: ...
  • Brīvdabas pedagoģijas idejas un priekšrocības pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā 

   Dambe, Baiba (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darbs pedagoģijā ar nosaukumu „Brīvdabas pedagoģijas idejas un priekšrocības pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas ...
  • Bulduru Dārzkopības vidusskolas vēsture (1910 - 2005) 

   Pekuse, Saiva (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba pētījuma mērķis ir izzināt Bulduru Dārzkopības vidusskolas vēsturi visas skolas pastāvēšanas laikā (1910. – 2005.). Šajā darbā aplūkota Bulduru Dārzkopības vēsture no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Tēma ...
  • Bulings Latvijas skolās 

   Stūre, Baiba (Latvijas Universitāte, 2018)
   Maģistra darba temats: Bulings Latvijas skolās un darba mērķis ir analizēt bulinga izplatību Latvijas skolās un izstrādāt ieteikumus tā mazināšanai Pētījuma mērķis ir noteikt, vai skolā ir sastopams bulings un kādi ir ...
  • Burtu apguve 5-6 gadu vecumā pirmsskolas izglītības iestādē 

   Reinsone, Linda (Latvijas Universitāte, 2010)
   Lindas Reinsones pētījumā tiek apskatīta un analizēta burtu apguve 586 gadu vecumā pirmsskolas izglītības iestādē. Pētījuma teorētiskajā daĜā balstoties uz psihologa Ž. Piažē teoriju, pedagoăijas zinātnieku – ...
  • Burtveidolu kompozīcijas kā grafiskās izteiksmes līdzeklis 

   Riekstiņa, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2017)
   Burtu nozīme dizainā ir nenoliedzami milzīga. Bieži vien tas ir svarīgākais elements dizaina projektā. Dizaineri iegulda daudz laika un darba, lai burtveidolus padarītu viegli uztveramus. Burtus pielieto ne tikai, lai ...
  • Burtveidolu pielietojuma tendences vizuālās identitātes izveidē 

   Badūne, Ieva (Latvijas Universitāte, 2016)
   Diplomdarba tēma ir „Burtveidolu pielietojuma tendences vizuālās identitātes izveidē”. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt vizuālo identitāti interjera priekšmetu apgleznošanas darbnīcai „Anna”, kuras logotips ir veidots, ...
  • Būtiskuma un darbības entitativitātes kā subjektīvās nenoteiktības mazinātājas bezdarbniekiem. 

   Jakovicka, Inna (Latvijas Universitāte, 2009)
   Šīs bakalaura darba temats ir ”Būtiskuma un darbības entitativitātes kā subjektīvās nenoteiktības mazinātājas bezdarbniekiem”. Šīs darbs ir veltīts tādu grupas pazīmju izpētei, kā subjektīvā nenoteiktība, identifikācija ...